Mami dw i wedi dod o hyd i ti – dw i wedi bod yn chwilio amdanat ti ym mhobman

Main image PACT.jpgDerbyniodd Pact Cymru grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer ei wasanaeth Visiting Mum, sy’n helpu plant yn ne Cymru i gadw mewn cysylltiad â’u mamau sy’n gwneud eu dedfryd yng Ngharchar Eastwood Park yn Swydd Gaerloyw. Dyma lefarydd Visiting Mum, Charlotte Parsons, yn esbonio sut y bu’r prosiect yn hollbwysig wrth gynnal y cwlwm rhwng menyw a’i mab.

“Pan gwrddodd Molly â dyn roedd y berthynas yn un dda, hyd nes iddi fynd yn feichiog gyda’u baban yn 17 oed. Aeth ei phartner hi’n oriog ac yn ymosodol, gan ddweud iddo deimlo ei fod wedi’i drapio. Arhosodd hi gydag ef a buont yn byw gyda’i gilydd yn ei fflat, ond aeth y berthynas yn waeth, bu’n ymosodol yn gorfforol ac yn feddyliol ac yn genfigennus dros ben. Rhoddodd Molly enedigaeth i fachgen bach prydferth ym mis Hydref 2011 ac arhosodd gyda’r tad hyd nes i’w mab gyrraedd un flwydd oed.

Pan oedd eu mab yn un flwydd oed darganfu Molly fod
ei bartner wedi bod yn caru gyda merch arall trwy gydol ei beichiogrwydd. Aeth Molly i barti tŷ un noson ac roedd y ferch yno. Aeth y ddwy ohonynt yn ôl i fflat Molly ar ôl y parti a dechreuon nhw ymladd, ac ar ôl i gyhuddiad gael ei ddwyn remandiwyd Molly ar fechnïaeth am 18 mis. Tra ar fechnïaeth parhaodd Molly i ofalu am ei mab a cheisiodd fyw bywyd normal, er y bu hyn yn anodd gyda’r cyhuddiad yn parhau. Parhaodd cynbartner Molly i’w haflonyddu hi, chyfeiriwyd Molly a’r baban i Gymorth Menywod a buont yn byw mewn hostel er eu diogelwch eu hunain.

Ym mis Mehefin 2014 dedfrydwyd Molly i chwe blynedd am anaf corfforol difrifol. Ei dyddiad rhyddhau yw Mehefin 2017.

Cwrddais â hi y diwrnod ar ôl iddi ddod i mewn i’r ddalfa ac roedd hi mewn darnau! Roedd y gweithiwr cymdeithasol wedi ffonio fi a dywedodd hi fod ei mab yn iawn a gyda mam Molly. Roedd Molly yn ddiolchgar tu hwnt i’w mam a rhoddodd ei chefnogaeth wrth iddi fynd i’r llys i gael gorchymyn preswyliaeth ar gyfer ei mab.

Roedd Molly wir eisiau cael ymweliadau gan ei mam a’i mab, ond aeth nifer o fisoedd heibio tan iddi gael ymweliad, aeth hyn yn dda iawn ac a fu’n brofiad cadarnhaol ar gyfer y teulu. Pan ddaeth ei mab i mewn i’r neuadd ymweliadau, rhedodd i fyny iddi a dywedodd ‘mami, mami, dw i wedi dod o hyd i ti, dw i wedi bod yn chwilio amdanat ti ym mhobman!’ Siaradais â Molly am y prosiect Visiting Mum yng Ngharchar Eastwood Park ac roedd hi’n frwd iawn amdano.  Ffoniais ei mam a dywedodd hi y byddai’n help mawr i gael cludiant i’r carchar ond hefyd i gael cymorth gwirfoddolwr ar ei chyfer hi a’i hŵyr.

Pan gawsom yr ymweliad Visiting Mum cyntaf erioed roedd yn syfrdanol. Cafodd y teulu cyfan ymweliad gwych, roedd yn hamddenol ac yn canolbwyntio’n llwyr ar yr hyn yr oedd Molly a’i mab eisiau ei wneud. Dywedodd Molly wedyn mai dyma’r ymweliad gorau yr oedd hi wedi’i gael gyda fe erioed. Mae’r ymweliadau hyn wedi parhau ac yn digwydd o leiaf unwaith y mis. Dyma’r unig ymweliadau y mae’r teulu’n eu cael gyda’i gilydd, felly maent yn werthfawr tu hwnt.

Mae’r berthynas rhwng y gwirfoddolwr a’r teulu’n arbennig iawn ac maen nhw’n mynd gyda’i gilydd yn wych. Mae Molly yn teimlo ei bod hi wedi cynnal y cwlwm gyda’i mab ac mae hi’n teimlo fel mam o hyd. Mae hi’n colli ei roi ef i’r gwely a mynd ag ef i’r feithrinfa, ond mae hi’n mor ddiolchgar i’w mam am fod mor gefnogol. Mae Molly yn bwriadu gofalu am ei mam ar ôl iddi adael y carchar a dyma ddymuniad ei mam hefyd. Bydd cael yr ymweliadau rheolaidd hyn yn gwneud dod yn ôl i mewn i fywyd ei mab yn llawer haws ac mae Molly yn teimlo’n gadarnhaol am y dyfodol.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s