Sut ydw i wedi elwa o wirfoddoli gyda Down to Earth?

Main image.JPG
Judith Thatcher

Dyfarnwyd £716,529 i’r prosiect Down to Earth (D2E) yn Abertawe gan y rhaglen ariannu Pawb a’i Le  ar gyfer eu prosiect ‘Adeiladu Cymuned’.  Mae Judith Thatcher yn dweud wrthym beth mae’r prosiect yn ei olygu iddi

Daeth fy nghyfranogiad fel Gwirfoddolwr gyda D2E ar adeg pan oeddwn wedi gwneud newid sylweddol yn fy mywyd. Roeddwn wedi dewis cael fy niswyddo’n wirfoddol o swydd â thâl da iawn a oedd yn cymryd mwyfwy o’m hamser ac yn peri llawer o straen i mi. Roedd yn benderfyniad enfawr gan i mi weld fy swydd fel rhan fawr o’m hunaniaeth.

Astudiaethau amgylcheddol yw fy nghefndir a phan nad oeddwn yn gweithio oriau hir neu’n rheoli data ar y cyfrifiadur adref ar y penwythnos, byddwn yn treulio cymaint o amser ag y gallwn yn yr awyr agored yn mynd â’r ci am dro neu wneud yr ardd. Ar ôl tri mis i ffwrdd o’r gwaith dechreuais edrych ar gyfleoedd gwirfoddoli i adnabod ym mha faes yr oeddwn eisiau ailffocysu fy ngyrfa. Roeddwn eisoes wedi penderfynu nad oeddwn am weithio am flwyddyn a chymryd yr amser i ddod o hyd i fy hun eto. Roedd y cyfle fel mentor gwirfoddolwyr gyda D2E i’w weld yn un cadarnhaol a diciodd y bylchau o fedru bod yn yr awyr agored, gwneud gwaith adeiladol, gofalu am yr amgylchedd ac, yn fwyaf oll, bod yn ôl mewn cyswllt â phobl yr oedd angen rhywfaint o gefnogaeth arnynt yn eu bywydau. Fel rheolwr roeddwn wedi colli cysylltiad â dysgwyr a cholli gweld unigolion yn llwyddo ac yn tyfu yn eu hyder a’u lles.

Ar ôl cefnogi dau grŵp o gyfranogwyr ym Mryn Gwyn Bach, teimlaf fy mod wedi elwa’n bersonol fel a ganlyn:

Rhediad bywyd realistig – wedi i mi fod mewn amgylchedd addysg bellach prysur iawn lle’r oeddwn wrthi trwy’r amser yn gwthio, ymdrechu, cwrdd â therfynau amser, helpodd fod yn yr amgylchedd D2E i mi dawelu, dechrau dod o hyd i realiti eto a sylweddoli nad oedd rhaid i mi gael rhestr enfawr o gyflawniadau i fod yn llwyddiannus

Lles personol – heb y cyswllt â staff D2E, gwirfoddolwyr a chyfranogwyr eraill, teimlaf na fyddwn wedi cynnal cyflwr iechyd meddwl mor iach yn ystod cyfnod anodd iawn yn fy mywyd o newid swyddi a dod â pherthynas bersonol hir dymor arwyddocaol i ben. Roedd bod allan yng nghanol nunlle am gwpl o oriau bob wythnos, helpu pobl eraill a chyfrannu at brosiect adeiladu syfrdanol wedi fy naearu fi, fy nghadw’n gall

Dysgu dulliau adeiladu cynaliadwy – rwyf wedi dysgu cymaint am adeiladu, y prosesau a’r ystod o ddeunyddiau a ddefnyddiwyd

Cyflawniadau – mae gennyf ymdeimlad mawr o falchder yn y ffaith bod yna rhannau o’r to yr wyf wedi helpu i’w gosod, rhan o’r decio rwyf wedi’i sgriwio i lawr, darnau cuddiedig o wlân defaid a fydd yn cadw defnyddwyr yr adeilad yn gynnes, rhannau o’r waliau yr wyf wedi rhoi haenen o gymysgedd clai arnynt a rhannau o’r tir yr wyf wedi gweithio gydag eraill arnynt i’w cynnal a chadw

IMG_4603.JPGCefnogi cyfranogwyr – bu’n bleser mawr i weithio gyda dau grŵp gwahanol iawn o gyfranogwyr. Rwyf wedi elwa o weld unigolion yn cyflawni canlyniadau nad oeddent yn credu y gallent eu cyflawni – dringo ar y to, defnyddio morthwyl am y tro cyntaf. Mae gwybod bod y gwaith a wnes i wedi helpu rhywun i gyflawni’n wobrwyol ac yn ddyrchafol iawn. Mae gweld pobl yn gadael y safle’n flinedig ond yn egnïol wedi bod yn brofiad gwych. Gyda’r ail grŵp o gyfranogwyr rhoddodd ABMU her newydd i mi, roeddwn yn gyfarwydd iawn â gweithio gyda phobl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ond roedd hyn yn wahanol iawn. Roeddwn yn gweithio ochr yn ochr â phobl gyda sgiliau, a pharodd y gefnogaeth yr oedd gennyf i’w chynnig i mi feddwl yn galed, mae’n anodd disgrifio faint o her yr oedd hynny i mi. Gallwn i wedi bod yn un o’r cyfranogwyr hynny petawn i wedi parhau i weithio y ffordd yr oeddwn i.

Cyfeillgarwch – rwyf wedi bod yn ffodus tu hwnt i gwrdd â rhai pobl ryfeddol yn ystod fy amser gyda Down to Earth, staff a gwirfoddolwyr. Rwyf wedi rhannu amser gyda chynifer o bobl sydd â storïau bywyd anhygoel a gwybodaeth ryfeddol i’w rhannu.

Ac yn olaf, rwy’n credu bod y gwaith a gyflawnais yn D2E wedi fy rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer y rôl yr wyf newydd ymgymryd â hi fel Swyddog Diogelu yng Nghanolfan Anifeiliaid Llys Nini. Mae hefyd wedi fy ngalluogi i fod yn realistig am gyflawniadau ac yn drwyadl gyda’r cynlluniau sy’n bodoli i gefnogi cyfranogwyr.

Os hoffech gael gwybod mwy am wirfoddoli gyda’r Prosiect Down To Earth, ewch i’w gwefan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s