Darganfod awgrymiadau ariannu o’r prosiect ‘Y Dref Werdd’ a ariennir gan y Loteri Genedlaethol

main image.jpg
Sesiwn codi ysbwriel gyda disgyblion Ysgol Maenofferen

Gan fanteisio ar amser prysuraf y flwyddyn ym Mlaenau Ffestiniog – profodd cynnau’r goleuadau Nadolig i fod yn ffordd wych o ennyn diddordeb y gymuned leol yn y syniad o greu ‘Y Dref Werdd‘.

Cyfeirir yn aml at Flaenau Ffestiniog fel “y dref a rodd do ar y byd”. Ond mae’n prysur fynd yn adnabyddus am ei rhinweddau amgylcheddol, diolch i grŵp o bobl ymroddedig sydd wedi ffurfio ‘Y Dref Werdd’.

Wedi’i ariannu gan raglen Pawb a’i Le y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae prosiect ‘Y Dref Werdd’ wedi derbyn grant o £323,211 i ddod â chymunedau ynghyd i adeiladu ar eu cryfderau a lleihau gwastraff. Dyma Gwydion ap Wynn, Rheolwr y Prosiect, yn dweud wrthym beth mae’n hoffi’n fawr am ei swydd, ac yn rhannu ei awgrymiadau gorau ar sut y gall cymunedau gwledig roi syniad gwych ar waith.

Esblygodd Y Dref Werdd o ymgynghoriad o fewn y gymuned ar adeg pan oedd ward Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog yn ardal Cymunedau’n Gyntaf.

Pic 5.jpgDeall yr angen lleol

“Gan nad oedd unrhyw grŵp cymunedol yn gweithio i wella’r amgylchedd lleol yn ward Bowydd a Rhiw, cyflogwyd swyddog gan Gymunedau’n Gyntaf i gynnal ymgynghoriad. Trefnwyd cyfarfodydd gyda’r holl grwpiau a mudiadau cymunedol a chyngor y dref yn ardal Bro Ffestiniog a gyda mudiadau cenedlaethol i ddarganfod yr angen am y fath brosiect

Mae ymgynghori â’r gymuned i adnabod yr angen am syniad a’r buddion yn gwestiwn allweddol ym mhob cais a ariennir gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a bu’n elfen fawr o ‘Y Dref Werdd’.

Rydym i gyd wedi ymrwymo i sicrhau bod y gymuned leol yn cymryd rhan ym mhob cam o’r prosiect – o’r cais cychwynnol i ddechrau cyflwyno.”

Ceisiwyd cefnogaeth gan bobl gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys cynnal digwyddiad ‘ffair werdd’ yn y dref a thrwy bapurau newydd lleol, arolygon a chyfarfodydd. Cynhyrchwyd cylchlythyr ac fe’i hanfonwyd at bob aelwyd yn ardal côd post LL41, defnyddiwyd cyfarfodydd agored a rhoi’r gair ar led hefyd.”

“Un o’r dulliau mwyaf llwyddiannus o ymgynghori â’r gymuned oedd pan aeth ein bwrdd cyfarwyddwyr o gwmpas yn cynnal arolwg ar y prosiect yn ystod un o ddiwrnodau prysuraf y flwyddyn ym Mlaenau Ffestiniog, sef cynnau’r goleuadau Nadolig ym mis Rhagfyr. Profodd hyn i fod yn llwyddiant mawr o ran denu cefnogaeth i’r prosiect gan yr oedd canran mor uchel o’r boblogaeth allan ar gyfer y digwyddiad, felly cafwyd llawer o syniadau a chefnogaeth.

Wythnos Werdd 0762.jpg
Manteision i’r gymuned

Heddiw, mae’r prosiect wedi dod â buddion niferus i’r cymunedau sy’n cymryd rhan, gan gynnwys arbed ynni yn y cartref a buddion amgylcheddol.

“Mae’r gwaith gydag ynni mewn cartrefi yn creu buddion uniongyrchol ar gyfer teuluoedd trwy leihau faint o ynni y maent yn ei ddefnyddio, gan arbed ynni trwy wneud newidiadau syml i ymddygiad. Bydd hyn yn berthnasol i’r gwaith rydym yn ei wneud o ran lleihau maint y bwyd a wastreffir mewn cartrefi hefyd.”

“Ar yr ochr amgylcheddol, byddwn yn diogelu holl afonydd lleol yr ardal yn ogystal â dechrau rheoli rhywogaethau ymwthiol fel Rhododendron ponticum a chanclwm Japan, trwy wneud y gwaith hwn bydd yn datblygu parch pobl leol at ein hamgylchedd lleol ymhellach, a bydd hefyd yn chwarae rôl bwysig wrth ddatblygu’r ardal.”

Gwaith helyg Pengwnden Blaenau Ffestiniog 28.1 (4).JPGDros dair blynedd mae’r prosiect yn anelu at sicrhau bod hyd at 90 o unigolion yn derbyn hyfforddiant yn y sector awyr agored trwy fynychu hyfforddiant mewn sgiliau cefn gwlad. Trwy’r fath gyflogaeth bydd pobl leol yn cael y cyfle i ennill cyflogaeth yn y sector awyr agored – diwydiant cynyddol ym Mlaenau Ffestiniog.

Ond, yr etifeddiaeth barhaus y bydd y prosiect yn ei chreu trwy weithio gyda phlant yw’r hyn sy’n ysbrydoli Gwydion o ddifrif, fel y mae’n esbonio:

“Mae rhan fawr o waith Y Dref Werdd yw cynnal sesiynau addysgol, cyrsiau y tu allan i’r ysgol achrededig ac amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc. Trwy ledaenu’r neges o newid ymddygiad gyda phlant, credwn y byddwn yn rhoi’r neges ar led yn ehangach trwy ddylanwadu ar ymddygiad oedolion hefyd.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s