Ailagor yr unig siop yn y pentref, diolch i grant gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

main image.jpg
Ffair Crefftiau’r Haf

Ail-agorodd Cwmni Cymunedol Cletwr yr unig siop yn y pentref fel menter gymunedol ym mis Mai 2013 ar ôl sicrhau £46,000 gan raglen Pentref SOS y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a rhedeg ymgyrch codi arian llwyddiannus.

Mae’r fenter yn cynnwys siop a chaffi sydd wedi datblygu i fod yn foth i’r gymuned, gan redeg cyrsiau, trefnu teithiau cerdded, darparu cymorth a chyngor a darparu ffocws er mwyn i bobl ddod ynghyd i gymdeithasu.

Mae’r siop wedi’i staffio gan wirfoddolwyr lleol ynghyd â nifer o staff amser llawn a thîm o weithwyr ifanc. Mae ystod o nwyddau gan gynnwys cynnyrch lleol yn cael ei gwerthu yn y siop ac mae’r holl fwyd wedi’i wneud yn y caffi i gwsmeriaid ei fwynhau.

Dyma Shelagh Hourahane, Cadeirydd Cwmni Cymunedol Cletwr yn esbonio’r prosesau a ddilynwyd i gynnwys y gymuned yn eu cais i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r buddion y mae’r fenter yn eu creu ar gyfer y gymuned wledig yng Ngheredigion.

Siop Cynfelyn interior.JPG
Y tu fewn i Siop Cynfelyn

Beth yw eich rôl?

Fi yw cadeirydd presennol Bwrdd y Cyfarwyddwyr ac rwyf wedi gweithio ar y prosiect o’r cychwyn cyntaf. Hefyd, rwy’n gweithio fel gwirfoddolwr un bore’r wythnos ac rwy’n aelod o’n grŵp codi arian.

Dywedwch ychydig wrthym amdano…

Yn wreiddiol, diben syml y prosiect oedd ailagor y siop a’r caffi a darparu’r gwasanaethau sylfaenol hyn. Fodd bynnag, mae wedi cael effaith newydd a hollol annisgwyl o fewn y gymuned trwy ddod â phobl ynghyd a galluogi cyfeillgarwch newydd; ein cyfeirio ni tuag at gymuned fwy gwydn; gwella sail economaidd y pentref a darparu cyfleoedd i wella sgiliau a datblygiad personol.

O ble daeth y syniad ar gyfer ‘Cwmni Cymunedol Cletwr’?

Daeth y syniad o berchennog yr adeilad ar y pryd, yr oedd ei deulu wedi adeiladu’r busnes gwreiddiol. Ar ôl cyfarfod agored, ymgymerodd grŵp o bobl â’r dasg o sefydlu’r cwmni a gwireddu’r weledigaeth

Pa brosesau y gwnaethoch eu dilyn i ymgynghori â’r gymuned ar eich cynlluniau?

O ddechrau’r prosiect rydym wedi cynnwys y gymuned trwy gywain eu barn, cynnwys nhw mewn gwneud penderfyniadau ac ymgynghori â nhw ar y cynlluniau, yn enwedig y rhai ar gyfer yr adeilad Cletwr newydd sydd yn yr arfaeth. Mae hyn wedi’i wneud trwy ddefnyddio arolygon neu holiaduron ym mhob cam o’n prosiect a rhoi gwybodaeth i bobl trwy gyfarfodydd a chylchlythyr teirgwaith y flwyddyn.

Traws Cambria Horse Ride at Siop Cynfelyn pic 32.jpg
Yn yr haf mae Taith Geffylau Traws Cabria’n stopio bob wythnos am fwyd.

Pa fuddion y bydd y prosiect yn eu creu ar gyfer y cymunedau dan sylw?

Un o’r buddion sylweddol yw bod busnes llewyrchus a redir gan y gymuned sy’n darparu gwasanaethau hanfodol wedi’i sefydlu. Mae buddion cymdeithasol a diwylliannol yn dod i’r amlwg hefyd, sy’n gysylltiedig â chreu both gwledig y bydd modd iddo weithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o asiantaethau i ddarparu gwasanaethau allgymorth, cyngor a chefnogaeth.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i bobl sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau na’r hyder i ymgeisio am ariannu gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol?

Dechreuwch drwy ddarganfod pa sgiliau a phrofiad sydd gennych eisoes yn eich cymuned. Mae’n syndod pwy fydd yn gallu ac sy’n fodlon helpu pan fyddwch yn gofyn. Awgrymiad da arall yw siarad â phrosiectau eraill sydd wedi llwyddo i ddod o hyd i arian gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gall cael awgrymiadau gan bobl sydd eisoes wedi bod trwy’r broses ynghylch sut i wella cais neu gyfateb orau â gofynion y Loteri Genedlaethol fod o gymorth.

Beth fyddai eich awgrymiad gorau ar gyfer cymunedau eraill sy’n chwilio am ariannu ar gyfer syniad sydd ganddynt?

Gweithiwch gyda’ch cymuned i benderfynu’n union beth mae pawb eisiau ei gyflawni a beth yw’r blaenoriaethau pennaf. Yna edrychwch yn drylwyr ar sut mae’r rhain yn cyfateb i nodau a blaenoriaethau cyrff ariannu unigol.        

Gallwch weld Cynllun Busnes Cwmni Cymunedol Cletwr a dysgu mwy am yr ystod o weithgareddau ar eu gwefan 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s