Valbai ‘Wheely’ yn Mwynhau Newid Gêr

Mae Valbai Keshra, nyrs 78 oed o Gaerdydd sydd wedi ymddeol, yn llawn llawenydd gan ei bod, o’r diwedd, yn gwireddu uchelgais o blentyndod, sef sut i fynd ar gefn beic. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cymryd mynd ar gefn beic yn ganiataol ond mae Valbai ymysg y grwpiau niferus o bobl sy’n darganfod hyfrydwch beicio diolch i ddyfarniad Pawb a’i Le o £296,602 i’r prosiect Changing Gear a redir gan yr elusen Pedal Power.

Yn gweithio ar draws Caerdydd, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf, mae Changing Gear yn anelu at gyflwyno grwpiau o bobl na fyddent fel arfer yn mynd ar feic na gwneud ymarfer corff i fuddfion beicio. Mae’r prosiect yn gweithio gyda phobl sydd â chyflyrau iechyd hir dymor, menywod o gefndiroedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig, pobl â heriau iechyd meddwl  a phobl hŷn i’w helpu cyflawni’r nodau iechyd a lles sy’n bwysig iddynt.

Yn hanu’n wreiddiol o India, bu Valbai’n byw yn Kenya am ddeunaw mlynedd cyn ymgartrefu yng Nghaerdydd ym 1968. Ers iddi fod yn blentyn mae hi bob amser wedi dyheu am ddysgu mynd ar gefn beic ond nid yw hi byth wedi cael y cyfle. Clywodd hi am Changing Gear trwy brosiect arall y dyfarnwyd grant iddo gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Women Connect First.

“Ces i ddim lawer o addysg yn ystod fy mhlentyndod ac es i ddim i’r ysgol rhyw lawer. Gallwn siarad ychydig o Saesneg ond ni allwn ddarllen nac ysgrifennu llawer, felly rwyf wedi bod yn dysgu o ddifrif yn ystod y saith mlynedd ddiwethaf. Ces i ddim gyfle gwneud llawer cyn i mi ymddeol oherwydd yr oeddwn mor brysur yn gweithio ac yn gofalu am blant. Ers hynny rwyf wedi achub ar bob cyfle i ddysgu cymaint ag y gallaf.

“Rwyf bob amser wedi bod â’r awydd i ddysgu sut i ddefnyddio beic hefyd, a dywedodd rhywun o Women Connect First wrthyf am y prosiect Changing Gear. Ar ôl fy mhen-blwydd yn 77 oed y llynedd, penderfynais fynd amdani gan i mi gredu nad ydych byth yn rhy hen i ddysgu.

“Y diwrnod cyn i mi ddod yma, dywedais wrth fy mab a’m hŵyr fy mod am ddysgu sut i fynd ar gefn beic. ‘Peidiwch â mynd’ dywedon nhw, ‘mae’n rhy beryglus i ti’. Ond roeddwn eisiau dysgu a chwrdd â phobl newydd. Roeddwn yn gwneud ymarfer corff adref ond roeddwn eisiau gwneud rhywbeth arall y tu allan yn yr awyr iach.

“Meddyliwch, yr holl flynyddoedd hyn, nad wyf erioed wedi dysgu mynd ar gefn beic. Dim ond cwpl o wersi rwyf wedi’u cael ond roeddwn yn wefr i gyd ar ôl yr un cyntaf ac rwy’n edrych ymlaen at ddod yma bob tro nawr.”

Yn awr, mae Valbai’n annog mwy o fenywod o gymuned Indiaidd Caerdydd i gymryd rhan yn y prosiect.

Changing Gear - Friends of Pedal Power 7“Byddai’n hyfryd petasai mwy ohonyn nhw’n ymuno â mi ond y teimlad rwy’n ei gael yw nad yw llawer ohonynt yn hoffi gwneud llawer i tu allan i’r aelwyd, dw i ddim yn gwybod beth yw’r rhwystrau. Diffyg hyder, efallai? Rwy’n ceisio annog nhw i ddod i ymuno â mi bob tro rwy’n mynd i’r teml. Rwy’n hoffi dod yma’n fawr oherwydd eich bod yn cael awyr iach,  mae’n ffordd o fynd yn ffit ac yn iach ac rydych yn cwrdd â phobl newydd.

“Dyma un o’r pethau gorau yr wyf wedi’i wneud erioed.”

Ymunodd Aelod Bwrdd Deyrnas Unedig Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Natalie Campbell, â’r prosiect Changing Gear yn ddiweddar pan gyfarfu â staff a buddiolwyr, gan glywed mwy o stori Valbai.

I gael gwybod mwy am y prosiect Changing Gear neu os ydych yn adnabod unrhyw un a hoffai gymryd rhan yn y prosiect, e-bostiwch cg.development@cardiffpedalpower.org neu ffoniwch 02920 390 713

Gallwch gael gwybod mwy am yr ariannu sydd ar gael yng Nghymru trwy fynd i www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh, dilyn @CronGymYLG ar Twitter neu hoffi’r dudalen Facebook 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s