Mynd i'r cynnwys

Prosiectau Chwaraeon: Dod o hyd i’r ariannwr iawn

Ebrill 5, 2016

Yng Nghymru, dyrennir arian y Loteri Genedlaethol gan bedwar prif ddosbarthwr, pob un gyda gwybodaeth arbenigol am eu sector:

  • Friends of Pedal Power (1).jpgY Gronfa Loteri Fawr, y mae ei nod yw helpu’r cymunedau mewn angen mwyaf
  • Cronfa Dreftadaeth y Loteri sy’n cefnogi ystod o brosiectau treftadaeth gan gynnwys adfer adeiladau a chadwraeth naturiol
  • Chwaraeon Cymru, y mudiad cenedlaethol sy’n gyfrifol am gynyddu cymryd rhan a gwella chwaraeon yng Nghymru
  • Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd â gweledigaeth o Gymru greadigol gyda’r celfyddydau’n rhan annatod o fywyd y genedl

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys prosiectau sy’n datblygu sgiliau pobl, yn hyrwyddo cynnwys y gymuned ac yn annog ffyrdd mwy iach o fyw. Yn anffodus, nid yw ein cylch gwaith yn ymdrin â phrosiectau y mae eu prif ddiben yw hyrwyddo neu ddatblygu’r celfyddydau, treftadaeth neu chwaraeon. Er hynny, rydym yn cydnabod bod y mathau hyn o brosiectau’n aml yn rhan ganolog o’r gymuned ac yn chwarae rôl werthfawr tu hwnt ym mywydau pobl. Felly, bydd y blog hwn yn anelu at egluro’r gwahaniaeth dyrys rhwng prosiectau chwaraeon y gallwn eu hariannu a’r rhai na allwn eu hariannu.

Yr hyn y gallwn ei ariannu

Gallwn ariannu prosiectau os ydynt yn defnyddio chwaraeon fel cyfrwng i gefnogi gweithgareddau cymunedol a chyflawni nodau ein rhaglenni ariannu. Gallai’r rhain gynnwys prosiectau sy’n defnyddio chwaraeon i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb neu integreiddio cymunedau trwy ddod â phobl o oedrannau gwahanol ynghyd. Neu brosiectau sy’n gwella gallu pobl anabl i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Gallai enghraifft o brosiect a allai fod yn gymwys gynnwys cost sesiynau ychwanegol a gynhelir gan dîm chwaraeon cadair olwyn (unrhyw gamp) sy’n galluogi integreiddio a chyfranogiad pobl o bob gallu o fewn camp benodol.

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosib y byddai modd i ni ariannu gwelliannau diriaethol graddfa fach mewn clybiau chwaraeon, megis adnewyddu cegin neu osod toiledau sy’n hygyrch i bobl anabl. O dan y fath amgylchiadau, byddai angen i’r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth bod y clwb yn cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau cymunedol ar wahân i’r rhai sy’n ymwneud â chwaraeon.

Yr hyn na allwn ei ariannu

Hyd yn oed os yw’r prosiect yn cyflawni nodau ein rhaglenni, nid oes modd ariannu’r canlynol:

  • prosiectau y mae eu ffocws yw hyrwyddo chwaraeon yn gyffredinol neu gyflawni rhagoriaeth mewn maes penodol
  • cit chwaraeon
  • costau cychwynnol timau a chynghreiriau chwaraeon

Ar gyfer y fath brosiectau, gallai fod modd i Gist Gymunedol Chwaraeon Cymru helpu, gyda grantiau hyd at £1,500 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol. Rhedir Y Gist Gymunedol mewn partneriaeth â’r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru, ac mae ei dau brif nod yw:

  • Cynyddu cymryd rhan
  • Gwella safonau

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma neu drwy ffonio Chwaraeon Cymru ar 0845 045 0904.

Gallwch gysylltu â Llinell Gymorth y Gronfa Loteri Fawr ar 0300 123 0735 am fwy o wybodaeth hefyd.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: