Sut i hyrwyddo’ch prosiect trwy’r cyfryngau

Mae hysbysebu eich prosiect yn bwysig er mwyn i bobl ddysgu am y gwaith gwych rydych yn ei wneud yn eich cymuned. Mae’n dda hefyd i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol weld ble mae’r arian y maent yn ei godi’n cael ei wario a sut mae pobl yn elwa ohono.

Isod mae rhai awgrymiadau i’ch helpu i gychwyn arni gan ddefnyddio sianelau print a’r cyfryngau a mwy. Gallwch gael gwybod mwy am hyrwyddo’ch prosiect gan ddefnyddio offer ar-lein yma.

Wyneb wrth wyneb

Dywedwch wrth bobl am eich prosiect, beth rydych chi’n ei wneud a sut y gallant gymryd rhan. Mae llawer o rym mewn clywed gan bobl eraill, felly mae gofyn i bobl ledaenu’r gair yn ddull gwych o gynyddu ymwybyddiaeth o amcan y prosiect. Yn ogystal â ffrindiau a theulu, cysylltwch â mudiadau a busnesau lleol a all helpu hyrwyddo’ch prosiect trwy eu rhwydweithiau nhw hefyd.

Cynnal digwyddiad Gallai fod i lansio’ch prosiect neu annog pobl i gymryd rhan, neu ddathlu carreg filltir allweddol.

Taflenni, posteri a chylchlythyron

Cynhyrchwch daflenni, posteri neu gylchlythyron am eich prosiect a dangoswch nhw mor eang â phosib yn yr ardal be mae eich prosiect yn cael effaith. Maen nhw’n ffordd wych o gysylltu â phobl nad ydynt, o bosib, yn defnyddio’r rhyngrwyd llawer.

Mae llyfrgelloedd, canolfannau iechyd a chanolfannau hamdden yn lleoedd gwych i’w dosbarthu er mwyn i lawer o bobl eu gweld. Cofiwch roi’ch manylion cyswllt a’ch gwefan a chyfryngau cymdeithasol arnynt er mwyn i bobl gysylltu â chi!

Trwy’r cyfryngau

Ffordd wych o rannu’ch prosiect a’i amcan yw dweud wrth eich papur newydd lleol, sianel newyddion gymunedol neu orsaf radio. Gallwch ddod o hyd i’n templed datganiad i’r wasg trwy glicio yma. Mae datganiad i’r wasg ynghyd â llun neu ffilm fer o safon uchel yn ffordd dda o gyflwyno’ch gwaith i’r cyfryngau a miloedd o bobl yn eich ardal.

Os oes gennych ddigwyddiad ar gyfer eich prosiect, mae’n syniad da i wahodd y cyfryngau iddo neu drefnu cyfle tynnu lluniau gyda rhai o’r bobl sy’n gysylltiedig â’ch prosiect. Bydd hyn yn rhoi syniad gwych i’r cyhoedd am yr hyn y mae neu y bydd eich prosiect yn ei wneud, ac yn eu hannog nhw i gymryd rhan os yw’n briodol iddynt wneud hynny.

Creu cynnwys

Gallwch greu eich cynnwys eich hun i’w rannu gyda’r cyfryngau hefyd, fel tynnu lluniau neu gynhyrchu ffilm fer o’ch prosiect. Yn hytrach na grŵp o bobl yn sefyll yn ffurfiol, ceisiwch ddangos yr hyn a wnewch gan fod hyn yn llawer mwy naturiol ac yn cynrychioli’ch prosiect yn well.

Ystyriwch wneud llun neu fideo i ddangos cynnydd gyda’ch prosiect neu adrodd stori rhywun sy’n elwa o’i waith gan y gall y rhain gael effaith fawr ar ddweud wrth bobl am y gwaith da y mae eich prosiect yn ei wneud.

Mae’n bwysig i chi gael caniatâd gan bobl yr hoffech eu ffilmio neu dynnu lluniau ohonynt, yn enwedig os ydych yn bwriadu defnyddio’r delweddau at ddibenion cyhoeddusrwydd – yn brintiedig ac ar-lein, mae hyn yn cynnwys eich gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol.

Yn gymaint ag y gallwch, dylech roi gwybod i bobl ble rydych yn debygol o ddefnyddio delwedd ohonynt. Pan fyddwch yn gofyn am ganiatâd argymhellwn i chi gynhyrchu ffurflen y gallwch ofyn i bobl ei darllen a’i chwblhau.

Mwy o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion am sut i gynhyrchu cyhoeddusrwydd ar gyfer eich prosiect yn ein canllaw cyhoeddusrwydd yma.

Dilynwch ni ar Twitter @CronGymYLG a Facebook at The National Lottery Community Fund Wales

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s