Mynd i'r cynnwys

Datblygu Sgiliau Trydydd Sector

Mai 6, 2016

Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn darparu £3 miliwn i rymuso mudiadau trydydd sector i gael eu cyfarparu’n well i gynllunio at y dyfodol a goresgyn hinsawdd economaidd anodd.

Yr hyn a ddywedoch wrthym.

Amlygodd ein sgwrs gyda budd-ddeiliaid yng Nghymru, ‘Eich Barn Ein Dyfodol’ yr heriau y mae’r trydydd sector yn eu hwynebu. Dywedoch wrthym fod gennych bryderon am eich dyfodol a’ch bod yn ddioddef ‘storm berffaith’ o alw cynyddol am wasanaethau ar yr un pryd â’i chael hi’n anodd dod o hyd i ariannu, gan effeithio ar eich gallu i weithredu’n effeithiol a chynllunio at y dyfodol. Yn benodol, dywedoch wrthym fod angen cymorth a chefnogaeth yn benodol mewn meysydd arbenigol fel cynllunio busnes, strategaeth a chyllid.

Am beth rydym ni’n chwilio?

Ers hynny, rydym wedi cynnal trafodaethau pellach i egluro’r hyn y mae’n bosib i ni ei wneud yn y maes hwn, sut y gallwn rymuso sector cryfach a sut y gallwn gael yr effaith fwyaf gyda’r arian sydd ar gael.

Dyna pam rydym yn chwilio am ymagweddau peilot sy’n wirioneddol arloesol o ran dod â sgiliau ac arbenigedd newydd i fudiadau trwy fentora a recriwtio ymddiriedolwyr. Yn benodol, byddai gennym ddiddordeb mewn ymagweddau sy’n dod â phobl a sgiliau newydd i’r sector yn ogystal â manteisio ar gyfleoedd partneriaeth gyda’r sector preifat a mudiadau trydydd sector sefydledig. Trwy ddod â sgiliau ac arbenigedd newydd i fudiadau, y gobaith yw y bydd modd iddynt weithredu’n fwy effeithiol a theimlo’n gynyddol y gallant achub ar gyfleoedd yn y dyfodol. Rydym yn disgwyl i’r gefnogaeth gael ei theilwra i anghenion mudiadau, felly byddem yn disgwyl i ddeiliaid grant gyflawni ymchwiliadau diagnostig gyda mudiadau i adnabod eu cryfderau a bylchau cyn eu cefnogi nhw er mwyn ennill yr arbenigedd y mae ei angen arnynt i fynd i’r afael â’r meysydd hyn.

Wrth wneud hyn, gobeithiwn y gellir dod â sgiliau newydd i fudiadau a fydd yn helpu nhw i ffynnu a manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Y Broses Ymgeisio

Bydd modd i ymgeiswyr gyflwyno cais am y gefnogaeth hon hyd at ddiwedd mis Mawrth 2017 ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at dair blynedd. I ganiatáu hyblygrwydd yn eich ymagwedd a chwmpas, gall prosiectau ofyn am unrhyw swm rhwng £10,000 a £500,000. Mae hyn er mwyn i chi ddatblygu’ch syniad ar raddfa sydd fwyaf addas ar gyfer eich mudiad, er enghraifft gallai fod yn brosiect lleol, sy’n canolbwyntio ar sector penodol tra gallai ceisiadau eraill fod yn rhanbarthol neu genedlaethol.

At ei gilydd, mae hyd at £3 miliwn ar gael i’w fuddsoddi – er hynny, ni fyddwn yn ariannu gwaith presennol gan fod yr ymagwedd hon yn ymwneud â threialu ymagweddau newydd at fentora a recriwtio ymddiriedolwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio, bydd angen i chi gysylltu â ni yn y lle cyntaf i drafod eich prosiect cyn ymgeisio. Gallwch wneud hyn trwy anfon e-bost i sgiliautrydyddsector@cronfaloterifawr.org.uk.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

 

 

 

 

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: