Gwneud gwahaniaeth ysbrydoliaethus yng ngogledd Cymru

new a
Syr Adrian Webb

Dyma Gadeirydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, Syr Adrian Webb, yn esbonio faint o ysbrydoliaeth a gafodd ar ôl ymweliadau â phrosiectau rydym wedi’u cefnogi sy’n gwneud gwahaniaeth anhygoel yn eu cymunedau.

Es i ar daith gyfareddol i ogledd Cymru i ymweld â phedwar prosiect. Roeddent yn brosiectau gwahanol iawn ond yr hyn a oedd yn gyffredin iddynt oll oedd staff hynod angerddol a phroffesiynol ynghyd â gwirfoddolwyr ymroddedig iawn. Roedd yn fraint wirioneddol i gwrdd â nhw a gweld eu brwdfrydedd.

Mae’r Rabbit Hole Café, Llandudno (Aberconwy Mind) yn gaffi/fenter gymdeithasol ddisglair a modern mewn lleoliad canolog sydd â diddordeb brwd mewn iechyd a lles meddyliol ac sy’n cynnig cyfleoedd a chefnogaeth gwirfoddoli/hyfforddi i ymwneud â chyflogaeth – ynghyd â mannau cyfarfod/swyddfa ar gyfer mudiadau lleol. Rhowch gynnig arno i gael coffi da a chinio rhagorol, neu ddim ond i edmygu’r ymroddiad, gwaith da a’r décor sydd â’r thema Alys yng Ngwlad Hud (aeth Alice Liddwll ar wyliau yn Llandudno).

All £3,547 newid y byd? Wel, i rai pobl – yn bendant – os caiff ei fuddsoddi mewn TVConwy, cwmni teledu bach a chynyddol lwyddiannus sy’n rhedeg rhaglenni hyfforddi 6 wythnos mewn ffotograffiaeth/ffilm ddigidol i bobl hŷn gyda’r nod o gyfoethogi eu bywydau a rhai eu teuluoedd a’u ffrindiau. Nid oes gan y cwmni leoliad parhaol ac mae’n dibynnu’n gyfan gwbl ar wirfoddolwyr gan gynnwys myfyrwyr o’r Coleg Addysg Bellach lleol, er hynny mae wedi creu rhwydwaith o selogion medrus a all recordio a rhannu digwyddiadau lleol (gan gynnwys tornado bach y bore hwnnw!) trwy gyfryngau cymdeithasol.

TVConwy
TVConwy

Mae grantiau Cymunedau’r Arfordir yn helpu ariannu amrywiaeth eang o brosiectau, gan gynnwys canolfan gofal plant Gymraeg Cyffordd Llandudno (Meithrinfa Derwen Deg). Roedd yn anodd credu nad oedd unrhyw gyfleuster gofal plant penodedig yn gweithredu yn Gymraeg yn y rhan hon o Gymru, ond erbyn hyn mae’r bwlch hwnnw’n cael ei lenwi ar gyfer hyd at 30 o blant mewn canolfan ddeniadol iawn – yn ddeniadol o ran sut mae’n edrych ar y tu mewn ond hefyd o ran ei hawyrgylch o gymhwyster tawel. Mae’r ganolfan yn rhedeg gofal ar ôl ysgol ar gyfer plant hyd at 11 oed hefyd. Mae’n werth ymweld â’r lle dim ond i ryfeddu ar sgiliau appliqué posteri wal Fferm y babanod!

Roeddwn yn eistedd ar yr un balconi yn Neuadd Tref Llangefni a groesawodd Lloyd George ar un adeg – ac mae gennyf lun i’w brofi! Mae neuadd y dref yn hen adeiledd eiconig yng nghanol y dref farchnad hon ond roedd wedi dirywio’n frawychus cyn cael ei hachub gan nifer o selogion gwirioneddol ysbrydoliaethus, neu efallai byrbwyll (Menter Môn Cyf) – wedi’i hariannu’n rhannol gan grant Trosglwyddo Asedau Cymunedol. Y tu mewn i’r waliau gwreiddiol mae cyfadeilad swyddfeydd a gofodau amlddiben hynod o fodern ac uchel eu hansawdd sydd bellach yn gwasanaethu amrywiaeth o fudiadau trydydd sector lleol. A’r newyddion gorau yw bod y fenter gymdeithasol hon yn fusnes gweithredol, ased cymunedol cynaliadwy. Er bod yr adeilad a’i lwyddiant yn adlewyrchu’r ased lleol pwerus, mae’r bobl sydd wedi’i wneud yn llwyddiant hyd yn oed wedi bod mor ddewr ag i daclo tri hen adeilad pellach gyda’r un effaith dda.

Roedd pob profiad ar y daith: haul, glaw, gwyntoedd cryfion, cesair ac eira (heb sôn am y tornado bach) – ond arhosodd y cenllif o law tan yr ymweliad â chanolfan awyr agored Plas y Brenin! Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn canolbwyntio ar ddod â diddordebau awyr agored i bobl leol; mae’r ganolfan wedi darparu ar gyfer pobl o bedwar ban y byd ac er hynny roedd i’w gweld yn estron i lawer yn yr ardal. Mae S Volunteers wedi’u hyfforddi mewn sgiliau arweinyddiaeth awyr agored – gyda rhai’n symud ymlaen at lefelau uwch – gan alluogi sefydlu a chefnogi llawer o glybiau lleol, ond erbyn hyn canolbwyntir ar fenywod a merched, a phobl anabl. Bu’r canlyniadau’n drawiadol: 300 o bobl ddi-waith leol wedi’u lleoli mewn swyddi; 748 o hyfforddwyr mewn clybiau, 50% yn fenywod, a hyfforddwyr Cymraeg eu hiaith i fyny o 5% i 25%.

Yn ystod y dau ddiwrnod cawsom y cyfle i drafod cynydd yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yng Ngogledd Cymru.   Cawsom hefyd y cyfle i gwrdd â swyddogion o Medrwn Mon i glywed sut mae’r prosiect Lleisiau Lleol ar Ynys Môn yn cael gwir effaith ar gefnogi cymunedau i fod yn wir ran o gynllunio a chyflwyno gwasanaethau.

Prosiect gwych ac amrywiol iawn; y maent oll yn cyflwyno dros gymunedau lleol a gogledd-orllewin Cymru’n gyffredinol. Ysbrydoliaethus!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s