Pam yr wyf yn ymgyfeilliwr gyda Scope

Mae gwasanaeth Face 2 Face Scope yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i rieni plant anabl trwy baru nhw gydag ymgyfeilliwr gwirfoddol sydd hefyd wedi profi llawenydd a heriau magu plentyn anabl.

Dyma Tracy, ymgyfeilliwr Face 2 Face yng Nghymru, yn rhannu ei phrofiadau a siarad am pam mae Face 2 Face mor bwysig.

Rwy’n fam amser llawn i fy mab Coby, sy’n bum mlwydd oed. Cafodd ddiagnosis o awtistiaeth yn dair blwydd oed. Newidiodd hynny ein bywydau’n ddramatig, i gyd yn y ffordd orau bosib. Mae bywyd yn wahanol ond rydym wedi’i gofleidio. Mae gennym rieni eraill sydd â phlant ag anghenion ychwanegol o’n cwmpas, ac mae’n creu bywyd hapus iawn.

Gwelais Face 2 Face yn cael ei hysbysebu, yn chwilio am wirfoddolwyr. Credais yr oeddwn wedi bod yn lwcus iawn, roeddwn wedi cael cefnogaeth dda ac er yr oedd yn frawychus ac yn gynhyrfus ar y pryd, gwnaethom ymdopi’n dda fel teulu, felly, roeddwn am gynnig arweiniad i bobl nad oeddent, efallai, yr un mor ffodus â ni.

Ymgyfeillio am y tro cyntaf

I ddechrau, roeddwn i’n ymwybodol o ddweud y pethau iawn, ond mor fuan ag y gwnaethom ni gwrdd a dechrau siarad, fe weithiodd yn dda. Roedd pethau’n anodd ar ei chyfer hi ond roeddwn i’n gallu helpu’n syth yn y sesiwn gyntaf honno.

Bu’n bariad da gan fod ei mab hi’n awtistig hefyd, felly roeddwn i’n gallu defnyddio cryn dipyn o fy ngwybodaeth a phrofiad. Daeth popeth yr wyf wedi’i ddysgu ers i mi gael Coby i’r amlwg, heb unrhyw amheuaeth. Mae’r ffordd yr ydym i gyd yn byw ein bywydau, yr holl brofiadau, y bobl rydym yn eu hadnabod, y lleoedd yr awn iddynt.

Popeth a ddwedodd hi, gallwn uniaethu ag ef, ac roedd  hynny’n beth enfawr iddi hi. Gallech weld y rhyddhad o fewn 15 neu 20 munud gyntaf ein sesiwn gyntaf – medru agor i fyny a dweud sut roedd hi’n teimlo wrth rywun a oedd yn ddiduedd ac yn deall yn llwyr. Roeddwn wedi profi hynny fy hun, ceisio esbonio a cheisio cael pobl i ddeall, ac mae’n llafurus. Felly, pan allwch siarad â rhywun sy’n deall, mae’n help mawr.

Buddion Face 2 Face

Gellir newid bywydau’n ddramatig gyda’r gefnogaeth y mae Face 2 Face yn ei chynnig. Yn sgil diagnosis, rydych chi’n cerdded allan o’r swyddfa gan feddwl y bydd yr holl bobl hyn yn dod i’ch helpu ac y bydd yr holl gefnogaeth yno i chi. Mae cefnogaeth yn bodoli ond nid yw’n dod atoch chi – mae’n rhaid i chi ddod o hyd iddi. Ac mae’r ymgyfeillio’n gwneud hynny. Mae’n llenwi’r bwlch rhwng cerdded allan o’r swyddfa honno wedi’ch drysu’n gyfan gwbl, a theimlo’n gadarnhaol am ddyfodol eich teulu.

Roedd bod yn ymgyfeilliwr yn wobrwyol tu hwnt. Trwy fy mhrofiad fy hun, teimlais yn ddiolchgar dros ben fod rhywbeth da wedi dod allan ohono. Aeth hi i ffwrdd yn berson cwbl wahanol i’r un a ddaeth i mewn ac roedd yr effaith yn llawer mwy nag y gallwn wedi’i dychmygu. Os nad oeddent wedi derbyn y gefnogaeth honno, byddai eu bywydau’n symud ymlaen mewn ffordd ddigon anobeithiol, mewn ffordd unig iawn. Maen nhw’n mynd i fod yn hapusach o ganlyniad i Face 2 Face.

Dyfarnodd Pawb a’i Le Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol £190,812 i Scope i redeg rhaglen ehangu Face 2 Face yng Nghymru. Bydd hyn yn adeiladu ar lwyddiant ein prosiect Datblygu Face 2 Face Cymru diweddar, fel ffordd wahanol o redeg Face 2 Face. Caiff tri gwasanaeth newydd eu hymgorffori o fewn mudiad cefnogi anableddau sefydledig, yn y gobaith o gynnig gwell gynaladwyedd i ni.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s