Adennill costau llawn: Sicrhewch eich bod yn ymgeisio am holl gostau’r prosiect

The Community Fruit and Veg project 017.jpgMae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn anelu at ariannu prosiectau newydd pan fyddwch yn gwneud rhywbeth newydd neu’n gwella gwasanaethau neu weithgareddau sydd eisoes yn bodoli. Rydym yn diffinio prosiect fel darn penodol ac unigryw o waith sy’n gofyn am ariannu am gyfnod amser penodedig.

Rydym wedi gweld nad yw rhai pobl sy’n ymgeisio i’n rhaglen grantiau mawr, Pawb a’i Le, yn ymwybodol y gallant ymgeisio am gyfran o’u costau cyffredinol. Mae Rosie Dent o’n Tîm Cymorth wedi rhoi rhai cwestiynau ac atebion at ei gilydd i helpu esbonio beth yw adennill costau llawn a sut i’w gyfrifo i sicrhau eich bod yn ymgeisio am yr holl ariannu y mae ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect.

Beth yw adennill costau llawn?

Mae adennill costau llawn yn golygu sicrhau ariannu ar gyfer yr holl gostau sydd ynghlwm wrth redeg prosiect. Mae hyn yn golygu y gallwch ymgeisio am ariannu ar gyfer costau prosiect uniongyrchol ac am gyfran gymesur o gostau cyffredinol eich mudiad.

Beth yw costau prosiect uniongyrchol a chyffredinol?

Costau prosiect uniongyrchol – Costau sy’n ymwneud yn eglur ac yn amlwg â phrosiect. Gall y rhain gynnwys cyflogau gweithwyr prosiect, treuliau gwirfoddolwyr a gliniadur penodedig ar gyfer y prosiect.

Costau cyffredinol – Costau sy’n cefnogi’r prosiect yn rhannol, ond sydd hefyd yn cefnogi prosiectau neu weithgareddau eraill y mae eich mudiad yn eu darparu. Gall y rhain gynnwys canran o gyflogau staff craidd megis gweinyddwyr, costau rhent a chyfleustodau neu ffioedd cyfreithiol ac archwilio eich mudiad.

Sut ydw i’n cymhwyso adennill costau llawn?

Os mai’r prosiect rydych yn ceisio ariannu ar ei gyfer yw’r unig brosiect y byddwch yn ei redeg, nid oes angen i chi gyfrifo’ch costau cyffredinol ar wahân – gofynnwch am holl gostau eich prosiect fel costau prosiect uniongyrchol. Er enghraifft, os ydych yn rhedeg clwb cinio unwaith yr wythnos ac nid ydych yn rhedeg unrhyw waith neu brosiectau eraill. Mae cinio, hurio lleoliad ac unrhyw dreuliau gwirfoddolwyr yn gostau uniongyrchol.

Os ydych yn rheoli nifer o brosiectau neu weithgareddau ar yr un pryd, mae angen i chi gyfrifo sut i rannu costau cyffredinol eich mudiad rhwng yr holl brosiectau. Er enghraifft, mae eich mudiad yn rhedeg dau brosiect o un adeilad: gwasanaeth cyngor ariannol a gwasanaeth cwnsela. Rydych yn ymgeisio am ariannu i redeg trydydd prosiect yn yr un adeilad, gwasanaeth hyfforddiant. Rydych chi wedi cyfrifo bod costau uniongyrchol y prosiect yn cynnwys cyflog yr hyfforddwr, llyfrau, nwyddau swyddfa, gliniadur a thaflunydd. Fodd bynnag, mae’r rhent a chostau gwasanaethau’r adeilad yn gostau cyffredinol y dylech eu rhannu’n deg rhwng pob un o’r tri phrosiect.

Sut ydw i’n rhannu’r costau cyffredinol rhwng y prosiectau?

Mae nifer o bethau y mae angen i chi eu hystyried wrth gyfrifo cyfrannau’r prosiectau o’r costau cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys costau staff a gwirfoddolwyr, arwynebedd llawr a ddefnyddir a nifer yr oriau y mae’ch prosiect yn gweithredu.

Gallwch ddefnyddio ein taenlen costau cyffredinol prosiect hefyd i gyfrifo costau uniongyrchol a chyffredinol eich prosiect i’ch helpu penderfynu faint o arian y mae ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag adennill costau llawn e-bostiwch ni yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffoniwch ein tîm cymorth ar 0300 123 0735.

One comment

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s