Torri’r lawnt ar lawr gwlad

Photo 07-07-2016, 10 12 14
Gareth yn cyflwyno siec i Grenville o’r clwb

Gan Gareth Hughes, swyddog datblygu gwybodaeth lleol Cronfa Gyumunedol y Loteri Genedlaethol

Heddiw mi ges i’r bleser o gyflwyno darn o newyddion da i Glwb Bowlio Parciau yn Wrecsam – gwerth £5,000 o newyddion da.

Fel rhan o’n hymgyrch Llythyr Syrpreis y Loteri, trois i fyny’n annisgwyl yn y Clwb yn Wrecsam i ddweud wrthym i ddweud y bu eu cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaetholyn llwyddiannus, felly yn fuan byddant yn prynu’r cyfarpar y mae ei angen i gadw eu lawnt yn doreithiog.

Pam gwnaethom ni ddewis Parciau ar gyfer y syrpreis yma? Wel, ychydig wythnosau’n ôl mewn digwyddiad yn Wrecsam, cwrddais â rhai o aelodau pwyllgor Clwb Bowlio Parciau am y tro cyntaf. Yn eironig, cwrddais â nhw mewn digwyddiad, Rheolwyr Trydydd Sector Wrecsam, lle’r oedd ein Cyfarwyddwr Cymru, John Rose, yn rhannu ein gweledigaeth o’n cyfeiriad fel cronfa yn y dyfodol a manylion ein Fframwaith Strategol newydd.

Wrth wraidd hwn mae ein gweledigaeth y dylai pob arwain ar wella’u bywydau a’u cymunedau. Yr hyn y gall pobl ei wneud, nid yr hyn sydd ganddynt; a’r gred gref mai pobl a chymunedau sydd yn y sefyllfa orau i ddatrys eu problemau, manteisio ar gyfleoedd, ac ymgymryd â heriau. Ein gorchwyl ni fel ariannwr yw cefnogi nhw i wneud hyn.

Mae llawer o ffyrdd y gallwn ac y byddwn yn galluogi pobl i arwain ar gymunedau ledled Cymru. Un o’r egwyddorion allweddol sydd wedi’u hymgorffori yn y fframwaith hefyd yw bod yn gatalydd i bobl eraill. Rydym yn gwrando ar, dysgu gan, gweithredu ar ac yn hwyluso’r pethau sydd o bwys i bobl, cymunedau a’n partneriaid.

Ar ôl gwrando ar y weledigaeth hon, roedd Parciau’n eithaf agored ac yn onest gyda ni. Dywedon nhw mai’r cyfan yr oeddent ei eisiau ac yr oedd ei angen arnynt yw peiriant torri lawnt a pheiriant didonni newydd. Peiriant didonni, rydych chi’n gofyn, ie dyna’r peth sy’n gwneud y llinellau taclus yn Wimbledon ac ar feysydd pêl-droed! Awgrymon ni Arian i Bawb iddynt fel ffurf ar ariannu’r fath gyfarpar, ond teimlant fod y gwaith papur yn rhwystr iddynt ymgeisio.

Roedd ganddynt rai pryderon am y canfyddiad bod yn rhaid i chi roi ceisiadau mewn termau blodeuog. Fel na fyddai cais syml am rywfaint o gyfarpar yn bodloni ein gofynion. Mae bob amser yn gwneud i mi deimlo braidd yn siomedig pan na fydd grwpiau’n meddwl y gallant gael mynediad at ein rhaglen grantiau bach. Wedi’r cyfan, pobl sy’n adeiladu cymunedau nid brawddegau yw’r rhai yr ydym eisiau eu hariannu.

Ar ôl gwrando ar Parciau, siaradais â Heather Hicks, Swyddog Cyngor Ariannu gydag AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam). Mae Heather wedi bod gydag Avow ers dros ddeng mlynedd, ac mae hi’n gatalydd go iawn i bobl eraill, y llynedd unig helpodd hi sicrhau ariannu gwerth cyfanswm o £1.5 miliwn ar gyfer grwpiau a mudiadau cymunedol yn Wrecsam. Ar ôl siarad â Heather, daeth yn amlwg i mi bod pethau da’n digwydd yng Nghlwb Bowlio Parciau: gwnaethant ddarparu sesiynau bowlio ar gyfer elusen iechyd meddwl leol, gyda chyfranogwyr yn elwa o sesiynau wedi’u targedu.

Gweithion nhw mewn partneriaeth ag ysgolion lleol a ddefnyddiodd y cyfleusterau, gan gynnwys pobl ifanc yn y clwb, roedd ganddynt dîm cyn-filwyr, gan leihau unigedd cymdeithasol a gwella ansawdd bywyd. Ac wrth gwrs mae dod ynghyd am gêm o bowls yn cefnogi cydlyniant cymunedol ac yn darparu diddordeb hamdden iach. Yn allweddol i hyn i gyd oedd cadw’r lawntiau mewn cyflwr da, rhywbeth na allai ddigwydd yn ymarferol heb gyfarpar newydd. Cytunodd Heather helpu’r grŵp i edrych eto ar y deunyddiau ymgeisio Arian i Bawb a’u cefnogi nhw gyda’r broses ymgeisio. Ar yr un pryd, gwiriais i wneud yn siŵr y gallwn ni ariannu’r cyfarpar gofynnol.

Felly gan symud ymlaen at nifer o wythnosau i heddiw, mae Clwb Bowlio Parciau wedi galluogi eu hunain i arwain trwy ddod o hyd i grant i ariannu’r cyfarpar y mae ei angen ar lefel llawr gwlad. Efallai bydd lefel y llawr gwlad hyd yn oed yn is yn Wrecsam cyn bo hir!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s