Trawsnewid y diwydiant halen

salt.jpgMae Halen Môn wedi rhoi siglad i’r diwydiant halen gydag ychydig o gymorth gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA) yng Nghymru.

Enw’r busnes llwyddiannus yw, yn briodol, Halen Môn. Dyfarnwyd £191,817 i’w prosiect dwy flynedd i ddarparu adeilad parhaol i gynnwys Man Cynhyrchu Halen a Chanolfan Ymwelwyr y mudiad. Aeth yn ganolfan gynaliadwy ar gyfer cynhyrchu halen o’r môr ac ymweliadau.

A than 29 Medi 2016, gall prosiectau adfywio eraill yng Nghymru ymgeisio i CCA sydd â £3.4 miliwn pellach ar gael.

Mae Halen Môn ei hun bron wedi cyrraedd diwedd eu hariannu, felly gofynnom iddyn nhw fwrw golwg yn ôl a dweud wrthym sut mae eu harian Cronfa Cymunedau’r Arfordir wedi helpu eu busnes i gyrraedd y brig, gyda’r halen yn cael ei fwynhau gan arlywydd yr Unol Daleithiau hyd yn oed! Dyma Eluned Davies o’r prosiect yn dweud mwy wrthym…

“Rydym yn gwneud halen môr gorau’r byd. Mae ein busnes yn bodoli er budd pawb sy’n gysylltiedig â’i wneud, ei brynu a’i fwyta.

Yr hyn sy’n bwysig yw bod ein tîm yn ymroddedig i gynhyrchu ein nwyddau mewn ffordd gynaliadwy. Dechreuom ein busnes gan i ni hoffi cymaint yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yr ydym yn byw ynddi.

Roeddem am ehangu’r busnes ers tro – gan fynd yr holl ffordd yn ôl i gynnig grant 25% o £800K yn 2004 gan Asiantaeth Datblygu Cymru a gafodd ei diddymu, ynghyd â’n huchelgais i ehangu. 

Er i ni werthu busnes yn 2007 a meddu ar fusnes a oedd yn tyfu, sef Halen Môn, golygodd dirwasgiad 2008 nad oedd modd o gwbl i ni godi arian sylweddol gan y banciau.

Yn ystod 2009 a 2010, tyfom ni’n organig ond ni allem fynd i’r afael â’r broblem go iawn, sef bod ein gweithrediad cyfan wedi’i leoli mewn cabanau a chynwysyddion llong. Bu i’r holl gysylltiadau cyhoeddus ymwneud â’r cynnyrch, yr amgylchedd neu’r cwsmeriaid – byth yr isadeiledd neu wahoddiad i ymweld.

Gwnaeth Cronfa Gynaladwyedd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gynnig o £25K a dyna oedd y catalydd ond ni allai ymdrin â’r angen am fenthyg bron miliwn o bunnoedd ar gyfer cwmni a oedd yn gwneud elw ond nid cymaint â hynny o elw.

Ac yna digwyddodd CCA rownd 1, ymunom ni â’r broses yn rownd 2 pan gafodd, dwi’n credu, 80 o geisiadau eu crynhoi i lawr i 8 cynnig, yr oedd un ohonynt i ni. 

Roedd y cynnig pendant hwn yn amodol ar gael cyllid gan y banc, ond dyna oedd y trosol i ni gysylltu â dau fanc a dadlau y byddai cael £2-300,000 mewn cymorth cyhoeddus yn helpu cyfiawnhau buddsoddiad banc mewn twf. Cymerodd cryn dipyn o gymorth gan y Cyfarwyddwyr a Llywodraeth Cymru o hyd i beri iddo ddigwydd gan i’r cynllun cyfan ddod o £1.25m wrth gael ei gostio’n briodol ac yn drwyadl.

Bu i rôl CCA newid y sefyllfa’n sylweddol, gan fod banciau eisiau rhoi benthyg dim ond 60-70% o werth yr ased allweddol ac mae ffatri halen yn ased sy’n peri risg – o safbwynt y banc. Felly roedd cael y swm CCA ar ein mantolen yn rhoi hyder i’r banciau, a helpodd CCA i drosoli arian priodol arall am y pris iawn. 

Building.pngErbyn hyn, felly, gallwch weld ein bod yn falch o’n hisadeiledd ac adeilad, mae’r busnes yn tyfu ac mae’r ehangiad wedi galluogi taith i ymwelwyr, siop wych a phencadlys a lleoliad gwych.

Yn aml mae grantiau o gymorth, ond newidiodd CCA (refeniw a chyfalaf) gyfeiriad ein busnes o un a oedd yn goroesi o ddydd i ddydd i lwyddiant darogan a thwf cynaliadwy.”

Amcan Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA) yw annog datblygiad economaidd cymunedau arfordirol trwy ddyfarnu arian Llywodraeth Cymru i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy. I gael gwybodaeth am brosiectau eraill a ariannwyd trwy CCA, ewch i’n gwefan.

Gallwch gael gwybod mwy am yr ariannu sydd ar gael yng Nghymru trwy fynd i www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh, dilyn @CronGymYLG ar Twitter neu hoffi ‘The National Lottery Community Fund Wales‘ ar Facebook.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s