Manteisio i’r Eithaf ar Arian Pawb a’i Le

Wrth i chi ymgeisio am unrhyw fath o ariannu trwy Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’n bwysig cofio bod ein Swyddogion Ariannu’n ystyried pa brosiectau sy’n cynnig y gwerth gorau am arian. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i’r rhaglen ‘Pawb a’i Le‘.

Mae’r rhaglen ‘Pawb a’i Le’ yn ariannu costau cyfalaf, refeniw a chyffredinol mewn prosiectau a all bara hyd at bum mlynedd. Gall mudiadau ymgeisio am grant rhwng £10,001 ac £500,000.

Ein cyngor i chi trwy’r amser yw ystyried cost eich prosiect yn ofalus, gan fod ceisiadau sy’n gofyn am fwy o arian nag y mae ei angen yn llai tebygol o fod yn llwyddiannus. Gan hynny, rydym wedi dod ag awgrymiadau defnyddiol ynghyd wrth i chi ystyried faint y bydd angen i chi ymgeisio amdano.

  • Dadansoddiad manwl o gostau. Yng Ngham 1 y broses ymgeisio, mae angen i chi roi dim ond amcangyfrif bras o gostau’r prosiect, ond erbyn Cam 2 bydd angen i hyn fod yn grynodeb manwl gywir. Os oes angen gwasanaethau penodol ar eich gwasanaeth (er enghraifft, adeiladwyr os ydych yn adnewyddu adeilad), byddem yn argymell cymharu prisiau gan fusnesau yn eich ardal i sicrhau eich bod yn cael y pris mwyaf cystadleuol. Os yw lleoliad daearyddol y prosiect hefyd yn dylanwadu ar gostau, bydd angen i chi esbonio pam.
  • Hyd y prosiect. Gall gostio llawer o arian i gynnal prosiect dros gyfnod amser hwy. Mae’n bwysig meddwl am effaith realistig eich prosiect – hynny yw, a fyddai mwy o fuddiolwyr yn elwa dros gyfnod amser llai? Gallai costau staffio, yn enwedig pan fydd angen sgiliau proffesiynol, ddylanwadu ar hyd y prosiect hefyd.
  • Manylion penodol y grŵp buddiolwyr. Ydy’r grŵp yn anodd eu cyrraedd? Oes ganddynt anghenion cymhleth? Bydd prosiectau llwyddiannus yn anelu at gael effaith gadarnhaol ar y fath grwpiau trwy ddangos yn benodol pa newidiadau y byddai angen eu gwneud. Gallwch ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru i ddysgu mwy am faterion lleol (e.e. diffyg cludiant, ardal wledig etc.) mewn rhanbarthau penodol.
  • Tystiolaeth o angen. Dylai mudiadau anelu at ymgymryd ag ymgynghoriadau helaeth, amrywiol a manwl gyda darpar fuddiolwyr, a gyda’r gymuned leol yn gyffredinol. Bydd angen i chi ddangos bod y prosiect wedi’i ddatblygu o bersbectif llawr gwlad, a bod lefel sylweddol go iawn o ddiddordeb gan y gymuned.
  • Gweithio’n strategol. Bydd angen i chi ddangos sut rydych yn cydweithio wrth ochr mudiadau tebyg a darparu tystiolaeth o ansawdd y gwasanaeth a ddarperir trwy’r fath bartneriaethau.

Bydd angen i chi feddwl yn ofalus am faint o ariannu y byddwch yn ymgeisio amdano, gan y dylai hyn adlewyrchu costau’r gwasanaethau y bwriadwch eu darparu’n gywir. Hefyd, po fwyaf yw swm yr arian yr ydych yn ymgeisio amdano, mwyaf yw’r angen am gyfiawnhau costau’ch prosiect.

Er y gallwn dalu holl gostau’ch prosiect neu rai ohonynt, byddem yn eich annog chi o hyd i sicrhau rhywfaint o’ch cyllid o ffynonellau allan eraill, os gallwch. Bydd y tebygolrwydd y gall eich mudiad godi’r cyllid ychwanegol hwn yn cael ei ystyried hefyd pan fydd ein Swyddogion Ariannu’n gwneud eu penderfyniadau.

Os ydych yn ansicr o hyd o gryfder eich cais, peidiwch â bod ag ofn cysylltu â ni! Gallwch ffonio ein Tîm Cymorth ar 0300 123 0735, neu anfon e-bost atom yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk

Dilynwch ni ar Twitter yn @CronGymYLG

Dilynwch ni ar Facebook yn The National Lottery Community Fund Wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s