Mynd i'r cynnwys

Awgrymiadau ar gyfer rhedeg eich digwyddiad Dewch i ddathlu cymunedol

Awst 22, 2016

cinio mawr.jpgWrth i ni ddechrau gwneud dyfarniadau trwy ein rhaglen Dewch i ddathlu, dyma Dîm Allgymorth Cymunedol Y Cinio Mawr yn rhannu rhai o’u prif awgrymiadau ar gyfer rhedeg a hyrwyddo digwyddiad cymunedol.

Awgrymiadau Jocelyn ar gysylltu â’r cyfryngau lleol
Jocelyn, Is-Weithredwr Cysylltiadau Cyhoeddus

“Mae siarad â’r cyfryngau’n ffordd wych o ledaenu’r gair am eich digwyddiad neu ddathlu’ch cyflawniadau. Penderfynwch ba sianel gyfryngau yr hoffech chi siarad â nhw neu chwiliwch am Cysylltiadau cyfryngau Prydeinig ar-lein.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o rybudd i newyddiadurwyr – anelwch at o leiaf wythnos cyn y digwyddiad ar gyfer papurau newydd a radio lleol – ac esboniwch yn glir ac yn gryno pam mae’ch digwyddiad yn arbennig. Os ydych yn defnyddio templed datganiad i’r wasg, copïwch y testun i gorff yr e-bost a gwnewch linell y pwnc yn ddeniadol fel ei fod yn sefyll allan mewn blwch post prysur newyddiadurwr!  A pheidiwch ag ofni dilyn nhw i fyny os nad ydych yn derbyn ymateb – mae’n bosib na fydd un e-bost yn ddigon!”

Awgrymiadau Grainne ar gyfryngau cymdeithasol
Grainne, Rheolwr Gogledd Iwerddon

“Er nad wyf yn dibynnu ar gyfryngau cymdeithasol yn unig, mae’n ddefnyddiol codi ymwybyddiaeth trwy greu digwyddiad Facebook neu dudalen Eventbrite, a gwahodd pobl rydych yn eu hadnabod (gwnewch hi’n gyhoeddus er mwyn i chi wahodd eich ffrindiau) a rhannu’r digwyddiad ar waliau mudiadau eraill. Crëwch hashtag ar gyfer y digwyddiad er mwyn i bobl ddilyn sgyrsiau a lluniau’r diwrnod yn hawdd.

Gwahoddwch fudiadau lleol i gymryd rhan yn eich digwyddiad ac anogwch nhw i ddefnyddio eu cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd eu cynulleidfa hefyd. Hefyd, gofynnwch i enwogion lleol siarad amdano (ar-lein ac yn bersonol) – yn enwedig os ydynt yn mynd. Rwy’n teimlo bod gwneud hyn ymlaen llaw yn fwy defnyddiol.”

 

Blog tile v2.jpg

Staff y Cinio Mawr o’r brig ar y chwith mewn cyfeiriad clocwedd: Emily, Peter, Gwion, Sam, Jocelyn a Grainne.

 

Awgrymiadau Peter ar ddiogelwch ac yswiriant
Peter, Rheolwr Lloegr

“Mae iechyd a diogelwch yn swnio’n frawychus, ond nid oes rhaid iddo fod. Rydym i gyd yn asesu risg sefyllfaoedd yn ddiymwybod, gan fod y mwyafrif helaeth ohono’n synnwyr cyffredin, felly nid oes angen ysgrifennu fe i lawr yn cymryd amser hir. Yn wir, mae llawer o dempledi ar-lein y gallwch eu defnyddio.

Yn ôl polisïau llywodraeth cenedlaethol, ni ddylai fod angen ffioedd, yswiriant neu ffurflenni cymhleth ar gyfer partis stryd bach, ac mae’r rhan fwyaf o gynghorau’n deall yr angen am brosesau ymgeisio syml a synhwyrol. Mae’n bosib y bydd rhai awdurdodau lleol yn gofyn am yswiriant neu ffioedd eraill oherwydd eu systemau presennol. Os yw hyn yn wir yn eich ardal chi, mae bob amser yn werth siarad â staff sy’n gyfrifol yn y cyngor er mwyn esbonio’r sefyllfa, gan gynnwys y polisïau cenedlaethol a nodwyd uchod.

Awgrymiadau Gwion ar ffilm a ffotograffiaeth
Gwion, Rheolwr Cymru

“Y peth pwysicaf i’w gofio am eich digwyddiad yw mwynhau! Ond mae bob amser yn braf cofnodi nifer o atgofion gyda chwpl o luniau neu ffilm fer. Mae llun yn adrodd mil o eiriau, fel a ddywedir! Y dyddiau hyn os oes gennych ffôn camera mae gennych yr holl offer y mae ei angen arnoch, a thrwy ddilyn nifer o reolau syml gallwch dynnu rhai lluniau hyfryd—rhannodd fy merch 4 blwydd oed ei hawgrymiadau.

Meddyliwch am olygfeydd sy’n cofnodi naws y diwrnod, ac am bobl sydd wrthi’n cael amser da. Gallwch anfon eich lluniau manylder uchel gorau at y cyfryngau lleol. Os ydych yn bwriadu rhannu’r lluniau/fideos ar gyfryngau cymdeithasol mae’n syniad da defnyddio’r hashtag #Dewchiddathlu fel y mae Grainne yn ei esbonio uchod, a thagio pobl rydych yn eu hadnabod yn y lluniau.”

Awgrymiadau Emily ar wahodd eich AS/AC ac enwogion eraill
Emily, Rheolwr Yr Alban

“Mae digwyddiadau cymunedol yn ffordd wych o greu neu roi hwb i falchder lleol felly os ydych yn falch o’r hyn rydych wedi’i gyflawni ac rydych am wahodd AS/AC neu rywun enwog o’r ardal leol, ewch amdani! Gallwch gael gwybod pwy yw eich AS/AC yn www.theyworkforyou.com. Y ffordd orau o gysylltu â nhw yw gadael gwahoddiad cyfeillgar yn ei swyddfa etholaeth neu weithle a dilyn i fyny gyda galwad ffôn.

Dylech drin nhw fel cymydog arall gan fod enwogion ac AS/AC yn bobl hefyd, ac os ydynt yn byw’n lleol mae’n bosib mai dy gymydog di ydyw! Ceisiwch roi o leiaf chwe wythnos o rybudd iddynt os gallwch gan fod dyddiaduron yn mynd yn brysur iawn!”

Awgrymiadau Sam ar gynnwys eich cymuned leol
Samantha, Datblygwr Rhwydweithiau Cymunedol Cymru

“Y digwyddiadau gorau yw’r rhai sydd â’r teimlad bod y gymuned yn perthyn arnynt; mae cynnwys pobl yn golygu y bydd gwell amrywiaeth o weithgareddau a syniadau ar gael, bydd ymdeimlad o rannu tasgau a chyfrifoldebau a bydd y digwyddiad yn cael ei gefnogi’n hynod o dda.

Cychwynnwch sgwrs gydag aelodai’r cymuned, naill ai ar-lein trwy e-bost/Facebook/Twitter neu wefannau lleol (e.e. cynghorau, Eventbrite), neu wyneb i wyneb mewn cyfarfodydd cyhoeddus anffurfiol. Esboniwch beth rydych yn gobeithio ei gyflawni ac anogwch fewnbwn yn weithredol. Byddwch yn dod o hyd i bobl sydd â phob math o sgiliau neu adnoddau i’w cynnig; fel cynhyrchu posteri, sgiliau paentio wynebau, rhedeg stondin neu berfformio cerddoriaeth.

Rhowch gymaint o rybudd o’ch digwyddiad â phosib trwy rannu’ch posteri/taflenni ar-lein, ar hysbysfyrddau tref, mewn siopau lleol ac yn y papur newydd lleol. Rhowch wybod i bobl sut i gysylltu os gallant gynnig cymorth. Bydd hyn yn helpu chi i gynnal momentwm, dod o hyd i syniadau newydd ac ysbrydoli pobl i ledaenu’r neges.”

Os ydych wedi derbyn dyfarniad gan ein rhaglen Dewch i ddathlu, bwrw golwg ar y dudalen adnoddau hon i helpu gwneud eich dathliad yn llwyddiant. Os ydych eisiau mwy o gefnogaeth gyffredinol ar hysbysebu’ch prosiect, ewch i’n tudalen adnoddau deiliaid grant.

 

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: