Sut gall gwneud elw helpu’ch cymuned

Mae dibynnu ar arian grant yn mynd yn gynyddol anodd i grwpiau cymunedol wrth i gystadleuaeth dros ariannu godi yn erbyn cefndir o doriadau ariannu. Mae rhai grwpiau’n cwrdd â’r her ariannu hon yn uniongyrchol ac yn cychwyn mentrau cymdeithasol.

Beth yw menter gymdeithasol?

Mae menter gymdeithasol yn fudiad sydd â chenhadaeth gymdeithasol ac/neu amgylcheddol glir ac sy’n cynhyrchu’r mwyafrif o’i hincwm trwy werthu nwyddau neu wasanaethau yn hytrach na thrwy grantiau neu roddion. Yn rhedeg fel busnes, mae menter gymdeithasol yn anelu at wneud elw ond yn lle dychwelyd elw i unigolion neu gyfranddeiliaid, maent yn cael eu buddsoddi’n ôl yn y mudiad i ariannu gweithgareddau neu brosiectau y gall pobl a’u cymunedau elwa ohonynt.

Pam mae’n bwysig i fentrau cymdeithasol wneud elw?

Efallai nad yw’n amlwg ar unwaith bod angen i fentrau cymdeithasol wneud elw, ond heb yr elfen hon ni allant gynnal eu hunain a pharhau’n gystadleuol yn y sector busnes.

A all Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ariannu menter gymdeithasol? 

Er i ni hoffi dosbarthu grantiau’n fawr, nid oes gennym ddigon o arian ar gyfer pob cais am ariannu. Gan hynny, rydym yn archwilio p’un a oes gan fudiad ystod o ffrydiau ariannu gan y gall hyn helpu ei gynaladwyedd a’i atal rhag mynd yn ddibynnol ar ein harian grant.

Gallwn, ac rydym wedi, ariannu ystod o fentrau cymdeithasol yng Nghymru:

Mae Xcel Bowl yng Nghaerfyrddin yn gweithredu ale fowlio gyfoes y mae ei helw’n mynd tuag at redeg nifer o brosiectau yn eu cymuned gan gynnwys siop dodrefn a chyfarpar gwyn cost isel sy’n rhoi cyfle i bobl ar incwm isel yn yr ardal brynu eitemau fforddiadwy. Gallwch ddarllen mwy amdanynt ar eu gwefan trwy glicio yma!

Mae amgylchedd Alys yng Ngwlad Hud unigryw The Rabbit Hole Café yn Llandudno yn ei wneud yn lle anhygoel i bobl yn yr ardal gael cinio, ac mae hefyd yn llogi ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd fel ffynhonnell incwm ar wahân. Gyda’i elw, mae’r cwmni’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddiant i gefnogi pobl sy’n wynebu anawsterau iechyd a lles meddyliol, ac yn eu cefnogi i ddod o hyd i gyflogaeth ar yr un pryd. Gallwch ddarllen mwy amdanynt yn ein blog yma!

Mae Nuhi yng Nghaerdydd yn dylunio ac yn cyflwyno gweithdai hyfforddiant wedi’u teilwra o gwmpas ystod o bynciau gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, cynhwysiad digidol a sgiliau cyflogadwyedd. Aiff yr elw o’r rhan hon o’r busnes tuag at gefnogi eu gwirfoddolwyr gyda chyfleoedd datblygu yn ogystal â chefnogi cleientiaid sydd ag anghenion cymhleth.

Ble gallaf gael mwy o wybodaeth am fentrau cymdeithasol?

Mae llawer o leoedd y gallwch helpu chi ddod o hyd i fwy o wybodaeth am fentrau cymdeithasol. Gall Canolfan Cydweithredol Cymru gefnogi chi i ddatblygu’ch menter gymdeithasol, mae Busnes Cymru‘n adnodd gwych hefyd gan iddynt gynnig llawer o astudiaethau achos ar eu gwefan. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ehangach ar Go Full Circle hefyd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s