Monitro a Gwerthuso – Awgrymiadau a syniadau

Evaluation-Check-List.jpgMae Kristine Hill, swyddog ariannu yn Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn gyfrifol am gefnogi a monitro prosiectau sydd wedi llwyddo i dderbyn arian. Dyma Kristine yn rhannu ei phrofiad o werthuso prosiect ac yn siarad â phrosiect a’i wnaeth yn arbennig o dda. 

Yn gweithio mewn rheolaeth grantiau, o bryd i’w gilydd rwy’n dod ar draws prosiect sydd yn amlwg yn gwneud gwahaniaeth enfawr ond yn ei chael hi’n anodd dangos effaith eu gwaith.

Yn aml gall fod yn anodd darparu tystiolaeth o ganlyniadau meddal, megis hyder cynyddol neu lai o unigedd. Ac er bod lle i ffurflenni adborth, nid ydynt bob amser y ffordd orau o werthuso gan y gallant fod yn amhersonol a darparu gwybodaeth gyfyngedig.

Roedd Streets Ahead, a ddaeth i ben yn gynharach eleni, yn brosiect tair blynedd gan The Wallich a gefnogodd dros 600 o oedolion bregus ar draws Caerdydd a’r Fro sydd wedi neu sy’n dal i brofi digartrefedd i wella’u hyder, dysgu neu adnewyddu sgiliau, adeiladu perthnasoedd cadarnhaol a theimlo eu bod yn rhan o’u cymunedau.

Safodd y prosiect allan gan i’r tîm ragori ar eu targed ar gyfer lleihau unigedd gan y ffigur syfrdanol o 450%, a 177% ar gyfer ymdeimlad cynyddol o ddinasyddiaeth.

photo 1.JPG
Ellie Pearson, Cydlynydd Dysgu a Datblygu at The Wallich

Cwrddais â’r Cydlynydd Dysgu a Datblygu Ellie Pearson, a arweiniodd y prosiect, i gael rhywfaint o ysbrydoliaeth ar werthuso ac roedd ei syniadau’n rhy dda i beidio â’u rhannu!

“Yr allwedd i werthuso yw medru dangos taith y buddiolwr. Er mwyn gwneud hyn mae angen i chi greu cynifer o lwyfannau â phosib a fydd yn grymuso pobl i adrodd eu stori. Meddyliwch am yr holl ffyrdd gwahanol y gallwch siarad â chyfranogwyr a sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.

Mae’n bwysig cofio nad yw arianwyr am weld dim ond nifer o ffurflenni gyda thic yn y blwch cywir. Byddwch yn greadigol a gwnewch yn siŵr bod gweithgareddau gwerthuso’n ddifyr ac yn berthnasol i’ch grŵp buddiolwyr.”

Ymysg yr enghreifftiau gwych a ddarparwyd gan Ellie oedd:

– Cylchlythyron – hawdd i’w sefydlu ac yn ffordd wych o gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, a all naill ai gymryd rheolaeth a’i redeg neu gyfrannu erthyglau, lluniau neu gerddi sy’n gysylltiedig â’u profiadau. Yn ogystal â darparu llais i fuddiolwyr, mae’n ffordd wych o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i fudd-ddeiliaid hefyd.

– Mae cynnal cinio dysgu (grwpiau ffocws anffurfiol) yn rhoi cyfle i fuddiolwyr ddod ynghyd a rhannu eu storïau. Maen nhw’n ddefnyddiol iawn hefyd o ran darganfod yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw, er mwyn i chi lunio a datblygu’ch prosiect yn unol â’r anghenion a nodir gan y grŵp rydych yn cydweithio ag ef.

– Gellir cywain astudiaethau achos byr trwy gydol y prosiect ac erbyn y diwedd maent yn creu sylfaen dystiolaeth gref i ddangos yr angen am eich gwaith. Gall sesiynau dal i fyny ac arsylwi rheolaidd fwydo i mewn i’r rhain.

– Gellir defnyddio digwyddiadau dathlu ar ddiwedd bob blwyddyn y prosiect i amlygu cynnydd cyfranogwyr. Mae hyd yn oed yn well os caiff y digwyddiadau eu cynllunio a’u trefnu gan y defnyddwyr gwasanaeth eu hunain. Gallech chi gynnwys seremoni wobrwyo i amlygu cyflawniadau penodol.

– Gall mentoriaid cymheiriaid ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i ba mor effeithiol y mae’ch prosiect, gallant adrodd ar gynnydd, trosglwyddo adborth a manteisio ar y ffaith yr oeddent yn arfer bod yn ddefnyddwyr gwasanaeth eu hunain.

– Mae ffilm fer, fel yr un isod gan Streets Ahead, yn ffordd wych arall o gofnodi teithiau buddiolwyr, ac mae ganddi’r potensial i ddenu cynulleidfaoedd mawrion. Mae Julie, sydd i’w gweld yn y fideo yma, bellach wedi cofrestru ar gwrs Sylfaen ar gyfer gradd Gwyddoniaeth Fforensig ac wedi ennill gwobr Oedolyn a Chymuned y coleg!

 

Daeth Streets Ahead i ben ym mis Mawrth eleni, ond y newyddion da yw bod dysgu a gwerthuso o’r prosiect hwn wedi cyfrannu at gais llwyddiannus arall i Pawb a’i Le. Bydd BOSS (Building Opportunities, Skills and Success) yn cefnogi’r rhai sy’n gadael y carchar ar draws De Cymru i ennill cyflogaeth gynaliadwy trwy gynnig hyfforddiant ac arweiniad, gan helpu nhw i wella’u sgiliau a hyder, yn ogystal â’u gallu i gael mynediad at y gwaith a/neu sefydlu eu busnesau eu hunain. I gael mwy o wybodaeth am The Wallich, ewch i’w gwefan: www.thewallich.com/cy/ ac i gael gwybodaeth bellach am werthuso, bwrw golwg ar ein canllaw yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s