“Rwy’n fyddar ac yn ddall ond gallaf yrru car yn union fel unrhyw un arall yn ei arddegau”

Mae gan Emma Gaylard, sydd yn ei harddegau, nam clyweled difrifol, ond un o’i chyflawniadau y mae hi fwyaf balch ohono yw gyrru car am y tro cyntaf.

“Trefnwyd diwrnod gyda Sense ac ysgol yrru sy’n cynnal diwrnodau er mwyn i bobl ag anableddau ddysgu sut i yrru car ar drac. Doeddwn i ddim yn gwybod pa mor dda y byddwn yn dod i ben ag ef ac roeddwn yn nerfus iawn ond ar ôl i mi orffen y gyrru ei hun, dywedodd yr hyfforddwr fy mod yn dda iawn. Roedd medru gyrru’n wych – rhywbeth na chredais byth y byddwn yn ei wneud!

“Aethom i lawr uchaf Dewi Sant yng Nghaerdydd, a chan na allaf weld, dechreuais boeni ychydig gan i mi gredu y byddwn yn gyrru oddi ar yr ymyl! Rwyf wedi gwneud gyrru go iawn, parcio rhwng conau a gyrru o gwmpas corneli.

“Roedd yr hyfforddwyr dysgu yn gymorth mawr i mi, gan ddweud wrthyf faint yr oed angen i mi droi’r olwyn, pa mor gyflym yr oedd angen i mi fynd – roedd angen iddynt fod yn eglur gan fod gennyf namau synhwyraidd lluosog ac mae’n llawer galetach i mi wneud hyd yn oed gyrru syml. Ni allwn weld ble’r oeddwn i’n mynd! Gan i mi gael cymaint o hwyl mi wnes i fe eto ar ddiwrnod arall yn Cribbs Causeway, Bryste!

“Rwy’n teimlo llawer mwy fel rhywun prif ffrwd o’r un oedran sydd wedi medru dysgu gyrru, er fy mod yn ddall ac yn fyddar. Pam na ddylwn gael y cyfle i yrru car? Rwyf wedi’i wneud e!”

Mae cyflwr Emma wedi bod gyda hi ar hyd ei bywyd cyfan bron, ac wedi amharu’n ddifrifol ar ei golwg a chlyw, gan ei gwneud hi’n anodd iddi wneud hyd yn oed y pethau bob dydd mwyaf cyffredin.

“Ces i fy niagnosio gyda Syndrom Stickler pan oeddwn tua 10 mis oed sy’n golygu fy mod yn hollol ddall yn fy llygad de ac y gallaf weld dim ond ychydig allan o fy llygad chwith.

“Rwy’n gwisgo dau gymorth clywed, rwy’n hollol fyddar yn fy nghlust dde gyda fy nghymhorthion clywed allan, ac rwy’n rhannol fyddar yn fy nghlust chwith. Pan fydd rhywun yn siarad â mi gyda fy nghymhorthion clywed allan, mae’n rhaid iddynt ddod yn agos iawn ataf er mwyn i mi glywed nhw.

“Pan fyddaf yn gwylio’r teledu mae’n rhaid i mi eistedd yn agos iawn ato, mae’n teimlo braidd yn rhyfedd ond dwi ddim yn mynd i’r sinema o gwbl gan ei fod yn anodd iawn gweld pethau, hyd yn oed gyda sgriniau mawr.

“Petawn i mewn ystafell gyda llawer o sŵn yn y cefndir neu gyda llawer o bobl, fel yn ystafell ginio’r ysgol neu allan gyda ffrindiau’n ceisio gwrando ar rywun sy’n eistedd drws nesaf i mi, byddai’n llawer anod i mi glywed beth maen nhw’n dweud o’i gymharu â rhywun sydd â chlyw arferol.

Gyda’r grant o £414,687 gan raglen Dyfodol Disglair Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae Sense Cymru‘n cyflwyno eu prosiect Being Me sy’n darparu mynediad ar gyfer buddiolwyr i gefnogaeth gan gymheiriaid, rhaglenni preswyl, gweithgareddau a chronfa wybodaeth sy’n helpu nhw i ddatblygu perthnasoedd newydd a chaffael sgiliau hunan-eirioli, gwneud penderfyniadau a dod o hyd i wybodaeth. Mae hyn yn galluogi nhw i ddeall a dylanwadu’n well ar wybodaeth am eu gofal, gan helpu gwella’u gwydnwch, hunanhyder ac annibyniaeth wrth iddynt bontio i oedolaeth.

Diolch i’r prosiect, roedd Emma’n gallu cofrestru yng Ngholeg Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall yn Henffordd yn 2015 lle, ar ôl 17 mlynedd, mae hi’n teimlo ei bod hi’n derbyn y gefnogaeth y mae ei hangen arni i fanteisio i’r eithaf ar ei bywyd.

“Mae’r coleg wedi fy helpu byw’n annibynnol hefyd, mae wedi cael effaith fawr arnaf. Y tro cyntaf y des i yma, dyna oedd y tro cyntaf i mi fyw oddi cartref ac roedd yn ergyd i mi. Erbyn hyn rwyd yn fy ail flwyddyn ac yn gwybod fy mod yn cael yr annibyniaeth honno yn fy mywyd.

Petawn i byth wedi bod yn rhan o’r prosiect Being Me, neu os nad oeddwn wedi dod i’r coleg rwy’n credu y byddai fy mywyd yn llawer mwy caeedig. Byddwn yn aros adref, ni fyddwn yn mynd allan a gwneud ffrindiau, ond mae bod ar y prosiect wedi agor mwy o ddrysau i mi, a rhoi mwy o gyfleoedd i wneud ffrindiau newydd, a chael swydd dda mewn bywyd. Mae’n wahanol i wasanaethau plant safonol, maent yn eich helpu i bontio o blentyndod i oedolaeth.”

Dwi eisiau annog mwy o bobl ifanc i gysylltu â Sense, mae’n brofiad gwirioneddol ddifyr a llawn mwynhad a byddant yn gwneud eu gorau glas i’ch helpu datblygu’ch hun. Diolch iddynt, nid yw fy myddardod a dallineb wedi fy atal rhag gwneud unrhyw beth.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s