Adeiladu Pontydd a Bywydau yn Sir Fynwy Wledig

161007building-bridges_nicktreharne015
Lewis

Fel rhywun ifanc anabl sy’n byw yn Sir Fynwy, mae Lewis Venner, sy’n 22 oed, ond yn gwybod yn rhy dda pa mor hawdd yw hi i gael eich ynysu mewn ardal wledig a sut mae mynediad at wasanaethau hanfodol, cysylltiadau cludiant a chyflogaeth ynghyd â chyfleoedd addysgol oll yn elfennau hanfodol i wella ansawdd bywyd.

Yn dilyn cymhlethdodau yn ystod llawdriniaeth i achub ei fywyd ac i dynnu tiwmor o’i ymennydd pan yr oedd ond yn dair blwydd oed, cafodd Lewis ei barlysu’n rhannol ar hyd ochr dde ei gorff. Mae ganddo epilepsi hefyd ac mae’n dioddef ffitiau bob diwrnod. Gan nad yw’n gallu gyrru car, roedd Lewis yn teimlo’n ynysig ac unig iawn wedi iddo adael y Coleg Chweched Dosbarth yn Henffordd, sydd tua 20 milltir o Drefynwy lle mae’n byw.

“Oni bai eich bod yn symud i ddinas fwy, mae cyfleoedd am waith i bobl ag anableddau mewn cymunedau gwledig yn llawer mwy anodd eu canfod ac mae’n rhaid i chi feithrin y gallu i fyw’n annibynnol,” dywedodd Lewis, sydd ag uchelgeisiau i fod yn Ddaearegwr neu’n Baleontolegydd.

“Roeddwn yn teimlo’n ynysig ac yn unig iawn wedi gorffen yn y Coleg gan nad wyf yn adnabod cymaint â hynny o bobl yn Nhrefynwy ei hunan. Roedd gen i ffrindiau yn y coleg ond roeddynt oll yn dod o ardal Henffordd. Dwi’n dibynnu’n llwyr hefyd ar gludiant cyhoeddus i fynd i leoedd ac weithiau mae’r epilepsi yn gwneud i mi deimlo’n gwbl ddryslyd. Rhaid i mi ddefnyddio fy llaw chwith ac ochr chwith fy nghorff i wneud popeth. Rwy’n cael trafferth codi gwrthrychau trwm a gwneud tasgau sy’n bethau sylfaenol dyddiol i’r rhan fwyaf o bobl nad ydynt yn anabl megis golchi ochr chwith fy nghorff. Er fy mod yn benderfynol, mae’n sicr yn fwy o drafferth i mi nag i rywun arferol.”

161007building-bridges_nicktreharne023

Cyflwynwyd Lewis i’r prosiect Building Bridges a leolir yng Nghanolfan Gymunedol Bridges yn Nhrefynwy gan ei deulu ym mis Tachwedd 2015. Diolch i grant gan y Cronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’r prosiect wedi cefnogi 130 o bobl ifanc anabl rhwng 14 a 25 mlwydd oed led led Sir Fynwy dros y tair blynedd diwethaf gan eu galluogi i oresgyn unigrwydd cymdeithasol a chymryd rhan mewn ystod eang o gyfleoedd gwaith, cymdeithasol a hamdden. Gyda chefnogaeth gan y prosiect, mae Lewis wedi dysgu amrywiaeth o sgiliau newydd, gyda rhai ohonynt sy’n anelu at ei helpu i fod yn fwy annibynnol.

“Dwi’n mynd i nofio bob wythnos gyda phobl ifanc eraill o’r prosiect. Dwi wedi bod ar deithiau gwersylla, teithiau pysgota ac rwyf wedi cymryd rhan yn yr amrywiaeth cyflawn o weithgareddau na fyddwn wedi breuddwydio eu gwneud yn flaenorol,” dywedodd Lewis. “Dwi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd yma ac mae fy hyder wedi gwella’n fawr iawn. Dwi wedi bod yn dysgu sut i goginio sy’n her ynddo’i hunan pan mai dim ond un rhan o’ch corff y gallwch ei ddefnyddio’n llwyr. Fodd bynnag, rwy’n sylweddoli ei fod yn sgil hanfodol y mae’n rhaid i mi ei meistroli os ydw i eisiau gadael adref a byw’n annibynnol. Mae’r prosiect hwn yn fy helpu i symud ymlaen tuag at allu gwneud hynny.

Rwyf wedi cael y cyfle i siarad am fy mhrofiadau o flaen cynulleidfa fawr yn ystod cynhadledd y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghaerdydd ac rwyf yn gwirfoddoli mewn siop elusen leol, diolch i Building Bridges. Mae’r holl brofiadau hyn yn fy helpu i ddatblygu rhai sgiliau cyflogaeth hanfodol.”

Mae Building Bridges yn cefnogi Lewis hefyd i ddilyn ei freuddwyd o fod yn Ddaearegwr neu Baleontolegydd gan drefnu iddo weithio ochr yn ochr â myfyrwyr Prifysgol ar gloddfa archeolegol leol yn ddiweddar. “Mae gen i ddiddordeb mawr mewn popeth sy’n ymwneud â bywyd cynhanesyddol ac rwy’n gobeithio mynd i’r Brifysgol i astudio yn y maes hwn. Dyma pam y mae angen i mi ddysgu sut i fod yn fwy annibynnol,” dywedodd Lewis.

“Ers ymuno â’r prosiect, rwyf wedi sylweddoli nad y fi yn unig sy’n dioddef y problemau hyn ac na fyddwn byth wedi cael unrhyw un o’r profiadau hyn heblaw am Building Bridges.”

Mae’r blog hwn yn helpu hyrwyddo Rhaglen Wledig y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gall grwpiau cymunedol ymgeisio i rannu £13.5 miliwn i wneud i bethau gwych ddigwydd yng Nghymru Wledig.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s