Agor drysau newydd i fyw’n annibynnol ar gyfer pobl hŷn a phobl ifanc

Mae chwe phrosiect peilot sy’n cynnig ateb positif i bobl ifanc sy’n chwilio am lety fforddiadwy a phobl hŷn sy’n dymuno byw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain wedi derbyn mwy na £1.3 miliwn oddi wrth y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cafodd y prosiectau ledled y DU eu hariannu ar ddechrau 2016 fel rhan o’r cynllun Rhannu Cartref (Homeshare), menter rhannu cartrefi cenedlaethol cyntaf y DU a ddatblygwyd gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Sefydliad Banc Lloyds fel model newydd a chynaliadwy i bobl sydd ag anghenion penodol am dai yn eu cymunedau lleol. Trwy’r rhaglen, mae pobl ifanc sy’n chwilio am lety am bris rhesymol yn cael eu cyflwyno a’u paru gyda phobl hŷn sy’n unig neu wedi’u hynysu, ac yn gallu cynnig ystafell sbâr.

Bydd yr unigolyn ifanc fel arfer yn addo tua 10 awr o gwmni a chymorth domestig ysgafn i’r lletywr yn gyfnewid am lety, gan gyflwyno manteision ymarferol, ariannol ac emosiynol i’r sawl sy’n cymryd rhan. Mae prosiectau wedi cael eu datblygu gyda phartneriaid lleol i weddu orau i anghenion a gofynion eu cymunedau, a byddant yn cefnogi grwpiau gan gynnwys myfyrwyr, pobl ifanc sy’n gadael gofal, y sawl sydd ar gyflogau isel, pobl ag anableddau a gweithluoedd yn ystod dyddiau’r wythnos. Bydd y cynlluniau peilot yn profi gwahanol fodelau i helpu gwneud y gwasanaethau yn hyfyw yn y tymor hir.

homeshare
Felicity a Bongi

Cafodd dau gynllun unigol sydd ar fynd eu hariannu yn 2015, gan weithio gydag Age UK, Shared Lives Plus, Foyer Federation a’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) fel partneriaid ymgynghorol.

Roedd hyn yn cynnwys Novus yn Llundain lle cafodd Felicity a Bongi eu cyflwyno i’w gilydd a’u paru yn llwyddiannus.

Dywedodd Felicity: “Mae’n gweithio’n arbennig o dda i mi gan fod gen i’r sicrwydd o rywun yn y tŷ dros nos. Mae’n rhoi heddwch meddwl i’m teulu gan fod gen i rywun i helpu gyda’r tasgau a welaf yn anodd eu cyflawni ac mae’n ychydig o gwmni gyda’r nos. Mae Bongi yn fy helpu gyda’r gwaith coginio ac ychydig o’r gwaith tŷ ysgafn, ac mae’n gwmni ifanc, gwych”.

Ond beth mae Bongi, sy’n rhannu’r cartref, yn ei feddwl o’r cynllun: “Os ydych yn cael eich paru gyda’r unigolyn cywir, dwi’n meddwl y gall y cynllun weithio’n dda iawn,” dywedodd hi. “Mae’n golygu canfod y cydbwysedd cywir a dod i adnabod yr unigolyn arall. Gall gymryd tua mis i ddod i adnabod rhywun yn iawn a phenderfynu parhau gyda’r rhaglen. Mae’n bwysig dechrau ar y cynllun gyda’ch calon a’ch llygaid yn agored. Mae’n rhaglen wych, ond mae’n ymrwymiad ar yr un pryd.”

Gan siarad am lwyddiant y gwaith a’i botensial i weithio yng Nghymru, dywedodd Alex Fox, Prif Weithredwr Shared Lives Plus: “Mae Rhannu Cartref wedi profi twf arwyddocaol dros y 12 mis diwethaf ond yn parhau i fod ar raddfa fechan, ac yn gymharol anadnabyddus ledled y DU. Mae Rhannu Cartref yn dod yn ddewis go iawn yn gynyddol i helpu ardaloedd i gynnig atebion i sialensiau tai, gan gefnogi pobl hŷn i barhau yn eu cartrefi eu hunain yn hirach, lleihau unigrwydd a chreu cymunedau cryfion trwy ddod â phobl hŷn a phobl ifanc ynghyd mewn ffordd bositif.

“Rydym yn gwybod fod awch sylweddol i estyn Rhannu Cartrefi yng Nghymru. Mae Shared Lives Plus (rhwydwaith Rhannu Bywydau a Rhannu Cartrefi’r DU) yn ymroddedig i gefnogi ehangiad a datblygiad pellach y model Rhannu Cartrefi ym mhob cwr o Gymru ac yng nghymunedau gwledig Cymru.”

Mae’r blog hwn yn helpu hyrwyddo Rhaglen Wledig y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gall grwpiau cymunedol ymgeisio i rannu £13.5 miliwn i wneud i bethau gwych ddigwydd yng Nghymru Wledig.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s