Car trydan yw’r union sbarc sydd ei angen ar Gymuned wledig

161004penny-jones_nicktreharne024Mae’r costau a’r ymrwymiadau sy’n ymwneud â pherchen car wirioneddol yn gallu bod yn feichus. Yswiriant, MOT, treth, gwasanaethau, glanhau, costau parcio ac atgyweiriadau – mae’r rhestr yn sylweddol. Gall byw mewn cymunedau gwledig ychwanegu at y problemau hyn pan fo mwynderau a gwasanaethau lleol wedi dechrau diflannu a lle bo’r dewisiadau cludiant cyhoeddus yn brin. Gall nifer o bobl ganfod eu hunain wedi’u hynysu’n gynyddol heb gar. 

Mewn cornel brydferth o Dde Orllewin Cymru fodd bynnag, mae clwb rhannu car trydan cyntaf Cymru yn galluogi pobl i rannu’r gost o foduro o fewn eu cymdogaeth. Gyda grant o £25,000 oddi wrth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dair blynedd yn ôl, roedd Grŵp Cymunedol Cilgwyn yn Nhrefdraeth, Sir Benfro yn gallu llogi car trydan newydd i drigolion ac maent wedi sefydlu clwb rhannu car ar gyfer yr ardal. Cymaint y bu llwyddiant y cynllun fel bo’r grŵp wedi gallu prynu car trydan newydd yn llwyr gyda’r elw ac maent wedi ysbrydoli grwpiau eraill mewn cymunedau cyfagos i sefydlu eu clybiau eu hunain.

Mae aelodau yn talu ffi flynyddol o tua £30 ac yn talu £1 yr awr a 10 ceiniog y filltir i ddefnyddio’r car y gellir ei logi trwy system calendr ar-lein. Gall yr aelodau eraill weld pwy sydd wedi llogi’r car, fel y gallant drefnu i rannu lift neu ofyn am addasu’r cyfnod llogi. Mae’r gyrwyr yn cofnodi eu milltiroedd a’u hamser mewn llyfr yn y car ac yn talu’n fisol.  Mae’r car – sy’n dda i’r amgylchedd ac yn dda i’r boced yn cael ei bweru gan banel solar ar y to a gall deithio hyd at 90 milltir cyn y bydd angen ei ailwefru. Gellir gwefru’r cerbydau hefyd gydag ynni adnewyddadwy, gyda llawer ohono’n cael ei gynhyrchu gan dyrbinau gwynt a solar yn lleol sy’n golygu nad ydynt yn cynhyrchu unrhyw allyriadau pibell ôl.

161004penny-jones_nicktreharne001
Penny Jones

Un sy’n gallu tystio i fanteision y cynllun yn bendant yw Penny Jones, arlunydd lleol, 67 oed. Daeth Penny o hyd i’r cynllun wrth wella yn ei chartref yn Nhrefdraeth wedi dioddef trawiad bychan ar y galon ym mis Hydref 2012. Fel nifer o bobl hunangyflogedig eraill yn y gymuned, mae Penny angen car i gludo ei gwaith i’w horiel, 20 milltir ymaith yn Aberdaugleddau ac i amrywiol arddangosfeydd yma a thraw.

 

Mae’n rhaid iddi deithio i gael fframio ei darluniau ac i fynd i leoliadau’r dosbarthiadau celf amrywiol y mae’n eu dysgu. “Mae’r cynllun car trydan wedi newid a rhoi fy mywyd yn ôl i mi” dywedodd Penny. “Mae nifer o bobl yn byw wrth fin y gyllell yn llythrennol yn y gymuned hon ac rwyf i’n bersonol wedi byw fel hynny am amser hir. Rhaid i chi addasu i fyw bywyd llawer symlach. Mae fy ngwaith dysgu wedi dod yn rhan allweddol o sut yr wyf yn gwneud bywoliaeth ac mae’r cynllun rhannu car wedi bod yn fendith oherwydd ni allaf fforddio cadw car ar y ffordd fy hunan. Mae wedi helpu fy musnes mewn ardal wledig lle mae cludiant da a mynediad at dechnoleg yn hanfodol ar gyfer llwyddiant.

Mae’r arian yr wyf wedi’i arbed trwy wneud hyn yn anghredadwy. Y grŵp sy’n rhannu cyfrifoldeb dros y car ac mae’n gwaredu â’r pwysau sy’n dod yn sgil perchen car. Mae’n golygu y gallaf ei ddefnyddio’n achlysurol pan mae arnaf angen mynd i rywle lle nad yw’r bysys yn mynd ac i gludo darnau mawr o waith a wnaed gennyf na allaf eu cludo gyda mi ar gludiant cyhoeddus. Nid oes unrhyw fysys wedi 7pm ychwaith felly’r car trydan yw’r unig ddewis i mi fynd i leoedd fin nos.”

Mae’r cynllun hefyd wedi cyflwyno ambell fudd cymdeithasol a manteision iechyd i Penny hefyd. “Rwy’n gwerthfawrogi’r budd a ddaw yn sgil ymarfer corff, hyd yn oed mwy wedi’r trawiad ar fy nghalon,” dywedodd. “Rwy’n byw ychydig filltiroedd i ffwrdd o le y cedwir y car ac mae’n golygu y gallaf seiclo neu gerdded i nôl y car fel rhan o’n nhrefn ymarfer corff dyddiol gan ddefnyddio’r car i gyrraedd lle’r ydw i’n gweithio. Rwyf hefyd wedi dod i adnabod pobl yn y gymuned yn llawer gwell a gwneud ambell i ffrind da.”

Mae’r blog hwn yn helpu hyrwyddo Rhaglen Wledig Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gall grwpiau cymunedol ymgeisio i rannu £13.5 miliwn i wneud i bethau gwych ddigwydd yng Nghymru Wledig.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s