Cymaint mwy na siop

0510pwllglas207
Siop Pwllglas

Pan wnaeth yr unig siop a swyddfa bost ym mhentref Pwll-glas gau 20 mlynedd yn ôl, roedd llawer yn credu fod hyn yn rhan anochel o ddirywiad terfynol a oedd yn cael ei ailadrodd mewn cymunedau gwledig ym mhob cwr o’r DU.

Pedair blynedd yn ôl fodd bynnag, roedd gan grŵp o bentrefwyr o Bwll-glas ger Rhuthun yn Sir Ddinbych syniadau gwahanol iawn a phenderfynwyd cymryd y camau dyfeisgar i wyrdroi’r modd yr oedd bywyd gwledig yn eu cymuned yn cael ei erydu, gan roi cynlluniau ar waith i ailagor y siop a’r swyddfa bost a chreu canolfan y gallai’r holl bentref fod yn falch ohoni.

Diolch i help llaw gan raglen Pentref SOS Cronfa Gmunedol y Loteri Genedlaethol, cafodd y siop leol ym Mhwll-glas ei hail-agor gan y gymuned dair blynedd yn ôl. Mae’r siop newydd yn ffurfio rhan o’r neuadd gymuned leol ac yn cael ei rhedeg fel menter gymdeithasol. Mae’n cyflogi tri o bobl leol gyda byddin fechan o dros ugain o wirfoddolwyr ymroddedig yn ei chefnogi. Llynedd, dyfarnwyd gwobr i’r fenter sy’n cyfateb i ‘Oscar’ ar gyfer cymunedau gwledig, pan enillodd Gwobr Siop Bentref a Swyddfa Bost y Flwyddyn gan y Gynghrair Cefn Gwlad. Un o’r unigolion oedd tu cefn i’r newid er gwell oedd Sharon Newell, 49 oed. Sharon yw Cadeirydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr ar gyfer y fenter gymdeithasol ac mae’n gweithio hefyd fel Rheolwr y Siop yn ystod yr wythnos.

“Pan symudais yma un mlynedd ar ddeg yn ôl, nid oedd siop nac ysgol gynradd yma felly nid oedd man cyfarfod go iawn i bobl,” esboniodd Sharon. “Cawsom gyfarfod agored i’r pentref a gofynnodd Cynghorydd lleol a oeddem eisiau lle yn y neuadd i agor siop. Mynd amdani oedd y penderfyniad a dechreuom edrych ar ffyrdd i sefydlu’r prosiect. Lansiwyd y Rhaglen Pentref SOS tua’r un adeg a daeth bron hanner y naw deg mil o bunnoedd oedd ei angen arnom trwy’r rhaglen honno. Ni fyddai’r fenter wedi digwydd heb y nawdd hwnnw fwy na thebyg.”

0510PWLLGLAS153.jpg

I sicrhau fod y siop yn parhau’n fenter ffyniannus a hyfyw, mae’r tîm wedi edrych ar ffyrdd dyfeisgar o ddenu refeniw ychwanegol. Mae’r siop yn cynnig prydau bwyd parod Thai, gwasanaeth sychlanhau dillad a loteri siop. Maent hefyd yn cynnig blychau llysiau gan gynhyrchwyr lleol ac yn derbyn swmp archebion ar gyfer olew gwresogi sy’n golygu y gall pobl leol wresogi eu cartrefi am lai o bris. Mae paneli solar a osodwyd ar do’r neuadd wedi helpu i ostwng costau trydan hefyd i’r fenter ac wedi helpu i greu incwm ychwanegol. Mae’r siop hefyd ar agor saith diwrnod yr wythnos ac ar agor am ddeng awr y dydd rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

“Mae gennym y fantais o fod yn gyfleus, gallwn werthu pethau nad yw ar werth mewn archfarchnadoedd ac rydym yn cefnogi cynhyrchwyr bwyd lleol ym mhob ffordd y gallwn,” esboniodd Sharon. “Pob wythnos, mae llysiau lleol ffres yn cael eu dosbarthu i ni ac mae gennym ŵyl fwyd flynyddol sy’n codi arian hefyd ar gyfer y fenter. Rydym yn gwerthu jamiau, cacennau a chyffeithiau gan bobl leol ac mae busnesau yn talu hefyd i hysbysebu ar ein hysbysfwrdd cymunedol. Daeth ein cwmni bysys lleol i ben felly mae bysys i deithio o amgylch yr ardal yn brin. Mae’r siop yn golygu nad oes rhaid i bobl na allant yrru neu sydd heb ddefnydd o gar gael bws bellach i gael yr hyn sydd ei angen arnynt.”

Mae Sharon wedi cael ei syfrdanu gan ymateb gwirfoddolwyr yn y gymuned. “Maent yn gweithio yn ôl rota ac yn gwneud hyn er mwyn gallu cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau. Mae’n wych gweld sut y mae wedi tyfu ac wedi dylanwadu ar bobl mewn ffordd mor bositif,” dywedodd.

“Maent yn cael synnwyr anferthol o falchder cymunedol ohono ac mae rhoi pleser mawr iddynt i fod yn rhan o stori lwyddiannus. Mae pedwar o’n gwirfoddolwyr dros 80 mlwydd oed a rhai ohonynt wedi colli eu partneriaid yn ddiweddar. Mae gwirfoddoli yn y siop wedi eu helpu gyda’u galar ac wrth ymdrin ag unigrwydd, gan wneud iddynt deimlo’n rhan o fywyd y pentref.” Yn ôl Sharon, nid oes rhaid i ardaloedd gwledig brofi dirywiad os byddwch yn ymladd yn ei erbyn fel ag y gwnaethant hwy.

“Rydym wedi mynd y tu hwnt i fod yn siop gan i ni fod eisiau bod yn llawer mwy na hynny erioed,” dywedodd. “Mae pobl yn meddwl y byd o’r fenter oherwydd na fyddai unrhyw le iddynt gwrdd heb wasanaethau megis y siop a’r neuadd gymunedol. Yr hyn yr ydym wedi’i wneud yw troi adeilad gwag yn ganolfan gymdeithasol anhygoel sydd wedi’n huno a’n gwneud yn gryfach fel cymuned.”

Mae’r blog hwn yn helpu hyrwyddo Rhaglen Wledig Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gall grwpiau cymunedol ymgeisio i rannu £13.5 miliwn i wneud i bethau gwych ddigwydd yng Nghymru Wledig.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s