Mudiad Meithrin yn dathlu arian Loteri ar eu pen-blwydd yn 45 oed

Main.jpgMae Mudiad Meithrin yn ddiolchgar iawn i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am yr arian y mae wedi llwyddo i’w ennill dros y blynyddoedd.

“Mae’r ffurflenni cais yn hawdd i’w llenwi ac mae staff cyfeillgar y Loteri ar gael ar ben arall y ffôn os oes unrhyw yn cael trafferth gydag unrhyw agwedd o’r ffurflen pe bai angen.

Isod mae tabl sy’n dangos faint o arian mae cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi a’r Mudiad yn genedlaethol wedi’i llwyddo i’w gael trwy’r gwahanol raglenni sydd gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf:

  • dyfarnwyd 126 o grantiau hyd at £465,019 i Gylchoedd Meithrin ledled Cymru
  • £3,690 oedd pob grant ar gyfartaledd
  • 136 o geisiadau dros 5 mlynedd gyda 92% yn llwyddiannus (fe fethodd 10 yn unig)

Ymysg y mathau o brosiectau a ariennir yn y cylchoedd meithrin mae gwella’r ardal y tu allan i blant chwarae’n ddychmygus, offer technoleg gwybodaeth i ddatblygu sgiliau llythrennedd digidol plant yn y cylchoedd, ynghyd ag offer addsygol a dodrefn i’r cylch. Mae hyn oll yn creu amgylchedd a fydd yn fodd i ysgogi plant i fwynhau dysgu ac yn fodd i godi ansawdd a safon y ddarpariaeth.

Bu i Gylch Meithrin Dolgellau a Chylch Meithrin Trefeurig gael arian sylweddol o’r gronfa Pawb a’i Le i gynorthwyo gydag adeiladu neu i adnewyddu adeiladau er mwyn gweddnewid y ddarpariaeth gan gynnig gofal ac addysg o ansawdd i’r plant.

Trwy weithio mewn partneriaeth gyda Merched y Wawr a’r Mudiad yn genedlaethol fe ariannwyd cynllun ‘Bodo’ trwy’r gronfa Arian i Bawb.  Fe alluogodd y prosiect hwn i 50 o aelodau o Ferched y Wawr fynd i gynnal cyfres o sesiynau ‘amser stori’ mewn cylchoedd meithrin lle’r oedd angen cefnogaeth ieithyddol ynddynt e.e. lle’r oedd rhai o’r staff yn ddysgwyr a thrwy ymestyn a chyfoethogi Iaith y plant yn y cylch. Bu’r cynllun yma’n fodd i brynu set o lyfrau addas i’r cylchoedd a fu’n rhan o’r cynllun hefyd.

Yng ngwanwyn 2010 bu’r Mudiad yn llwyddiannus mewn cais i dderbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i gynnal prosiect ‘Dathlu ein Treftadaeth’ yn 2010/11.  Nod y prosiect oedd hyrwyddo hwiangerddi i’r plant hynny sy’n mynychu’r cylchoedd meithrin a’r cylchoedd Ti a Fi ledled Cymru.

Cyflawnwyd hyn trwy ddilyn pum cam syml:

1. Dosbarthwyd CD yn cynnwys 12 o hwiangerddi’n cael eu perfformio gan y gantores werin Siân James i holl gylchoedd meithrin a chylchoedd Ti a Fi Mudiad Meithrin, ynghyd â phecyn adnoddau a oedd yn cynnwys syniadau am weithgareddau i gyd-fynd â’r hwiangerddi. Dysgwyd yr hwiangerddi i’r plant trwy wrando ar y cd er mwyn sicrhau fod yr hwiangerddi yn cael eu trosglwyddo o un genhedlaeth i’r llall.

2. Cynhaliwyd taith ‘Dathlu ein Treftadaeth’ ledled Cymru yn ystod mis Mehefin 2010. Perfformiwyd sioe fach i’r plant gan y gantores Gwenda Owen a oedd yn canu rhai o’r hwiangerddi a ddysgwyd yn y cylchoedd. Dosbarthwyd poster lliwgar gyda geiriau 5 o hwiangerddi arno i bob plentyn a oedd wedi mynychu’r sioeau er mwyn eu hatgoffa o’r profiad ac er mwyn i’r plant rannu’r caneuon gyda’r teulu gartref.

3.Prynwyd offer recordio a chamerâu digidol, a bu’r swyddogion datblygu yn trefnu sesiynau recordio mewn cylchoedd, gyda gwirfoddolwyr yn sôn am wahanol hanesion a thraddodiadau ynghlwm â’r hwiangerddi.

4.Crëwyd pod-ddarllediad gyda’r deunydd a gasglwyd, ac mae’r cyfan ar gael ar wefan Mudiad Meithrin er mwyn i bawb ledled y byd fedru gwrando arnynt.

5.Y cam olaf oedd creu’r llyfryn i gloriannu rhai o’r hwiangerddi a’u hanesion, ynghyd â chydweithio gyda rhai o’r cylchoedd meithrin er mwyn casglu hanesion a gweithgareddau i gyd-fynd â rhai o’r hwiangerddi.

Mae modd gweld a chlywed mwy am y prosiect yma ar wefan y mudiad.”

Gwyliwch yr eiliad y darganfu Gwenllian, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin y bu eu cais am £1,290 i ddathlu eu pen-blwydd yn 45 oed gyda seremoni wobrwyo a pharti pyjamas yn llwyddiannus.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s