Sut gall ymddiriedolwr helpu’ch mudiad?

Gofynnir i ni weithiau “beth mae ymddiriedolwyr neu aelodau pwyllgor yn ei wneud dros eu mudiadau, a sut maen nhw’n eu cefnogi nhw?” Dyma Stuart Williams, Prif Swyddog Undeb Athrawon Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd a Chadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru, yn dweud mwy wrthym am ei rôl, yr heriau mae’n eu hwynebu a sut mae’n cyfrannu at lwyddiant eu hymgyrch.

“Mae llawer o gyfrifoldebau i fod yn Gadeirydd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, ac un ohonynt yw cadeirio cyfarfodydd y pwyllgor ymgynghorol a gynhelir pedair gwaith y flwyddyn fel arfer. Rwyf hefyd yn llefarydd cyfryngau’r elusen a disgwylir i mi wneud cyfweliadau teledu a radio yn ôl yr angen. Rwy’n cwrdd yn rheolaidd â’r Prif Weithredwr Deyrnas Unedig  a Rheolwr yr Ymgyrch yng Nghymru, yn asesu anghenion yr ymgyrch ac yn rhoi cyngor ar sut i gyflawni nodau’r elusen yng Nghymru, ac rwyf hefyd yn rhan o’r broses recriwtio os bydd angen i’r elusen ehangu ei staff.

“Rwyf wedi bod yn rhan o’r ymgyrch Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ers mwy na 6 blynedd ac wedi bod yn Gadeirydd arni er mis Ebrill 2014. Yn ystod yr amser hwnnw rwyf wedi mynychu digwyddiadau fel gweithdai ysgol, digwyddiadau clybiau pêl-droed a rygbi (gyda Cardiff City, y Sgarlets, etc), Cynadleddau Prifysgol Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon a digwyddiadau Deyrnas Unedig gyfan megis lansio adnoddau ysgol a chanfyddiadau ymchwil newydd, a rhai digwyddiadau difyr fel y gêm pêl-droed cyn-Weithwyr Proffesiynol yn erbyn Aelodau Seneddol.

“Yr hyn a fwynhaf fwyaf am fy rôl yw gweld yr elusen yn gwneud gwahaniaeth ar sail beunyddiol, boed hynny gyda disgyblion ysgol gynradd neu athrawon dan hyfforddiant. Maent yn gwneud gwahaniaeth trwy addysgu pobl ifanc gydag ystrydebau heriol sy’n cael eu portreadu yn y cyfryngau a rhoi’r cyfle i bobl ifanc drafod pynciau anodd fel mewnfudo a therminoleg, a gadael iddynt ofyn cwestiynau anodd.

“Mae llawer o heriau ynghlwm wrth y rôl hefyd, ac un ohonynt yw cadw trefn ar bwyllgor ymgynghorol brwd yn ystod cyfarfodydd! Mae pawb ar y pwyllgor yn rhoi o’u hamser i fynychu, a gall sicrhau yr ymdrinnir â phob eitem ar yr agenda o fewn yr awr a ganiatawn ar gyfer cyfarfodydd fod yn anodd gan fod yr holl eitemau yr un mor bwysig â’i gilydd.

Her arall yw medru rhoi’r amser y mae ei angen arni ac y mae’n ei haeddu i’r rôl. Rwy’n ffodus iawn i fedru gwneud hyn gan fod fy nghyflogwr yn gefnogwr brwd yr ymgyrch, ac maen nhw’n caniatáu’r amser a dreuliaf i wneud fy swydd a’r amser a dreuliaf fel Cadeirydd. Mae hyn yn cynnwys amser i ffwrdd i wneud gwaith cyfryngau i’r elusen, cyfweliadau radio a theledu, yn enwedig gwasanaethau Cymraeg.

Dim ond am gyfnod byr yr wyf wedi bod yn y rôl ond un o fy nghyflawniadau allweddol oedd denu cyhoeddusrwydd teledu yr oedd ei angen yn fawr ar gyfer Cystadleuaeth Celf Greadigol Cymru yn ôl yn 2015. Daeth criw camera i swyddfa Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth ar 20 Mawrth 2015 i ffilmio dyfarnu’r gystadleuaeth a ddarlledwyd ar raglen cylchgrawn y prynhawn. Yna dangoswyd lluniau o’r seremoni wobrwyo ei hun ar raglen gylchgrawn gyda’r hwyr ym mis Mai 2015. Nid oedd y gystadleuaeth wedi derbyn unrhyw gyhoeddusrwydd o gwbl yn ystod fy amser ar y pwyllgor, felly roedd medru derbyn sylw cenedlaethol yn wych ac o ganlyniad iddo roedd llawer o bobl yn ymwybodol o’r elusen, a derbyniwyd mwy o geisiadau gan ysgolion yn 2016.

“Fy mhrif awgrymiadau i aelodau panel ymgynghorol eraill fyddai:

  1. Os ydych wedi cael eich gwahodd ar banel neu bwyllgor ymgynghorol a derbyn y rôl, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi o’ch amser i gyflawni’r dyletswyddau sy’n cyd-fynd â’r rôl, fel mynychu cyfarfodydd – cymerwch ran a dangoswch ymroddiad.
  2. Byddwch yn angerddol am yr elusen a hyrwyddwch hi’n rhagweithiol yn eich cylch busnes chi.
  3. Defnyddiwch y cysylltiadau sydd gennych i helpu’r elusen.”

Dyfarnwyd grant i Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth trwy raglen Pawb a’i Le i gyflwyno gweithdai mewn ysgolion sy’n ymwneud â hiliaeth, gan roi dealltwriaeth well i bobl o’r materion dan sylw.

Dilynwch ni ar Twitter yn @CronGymYLG

Dilynwch ni ar Facebook yn The National Lottery Community Fund Wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s