Mynd i'r cynnwys

Y cwestiynau cyffredin a ofynnwyd amlaf yn 2016

Chwefror 21, 2017

Gall ymgeisio am grant fod yn eithaf heriol ar gyfer unrhyw ymgeisydd newydd; efallai bod gan rai grwpiau syniad gwell nag eraill o’r hyn y maent eisiau ei wneud dros eu prosiect a nid yw bob amser yn hawdd darganfod ble i ddechrau. Os ydych yn ymgeisio am grant yn 2017, dyma’r hyn a ofynnwyd fwyaf gan ein cwsmeriaid yn 2016.

Oes angen i chi fod yn elusen gofrestredig?

Nac oes, nid oes angen i chi fod yn elusen gofrestredig i ymgeisio am ddyfarniad trwy Arian i Bawb, Pawb a’i Le neu’r Rhaglen Wledig. Os ydych yn fudiad gwirfoddol, cymunedol neu sector cyhoeddus, yn gweithio’n unigol neu ar y cyd, byddwch yn gymwys i dderbyn grant.

Mae’r rhain yn cynnwys mudiadau gwirfoddol a chymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, cwmnïau cymunedol cydfuddiannol, mudiadau ffydd, cwmnïau buddiant cymunedol a chwmnïau cyfyngedig drwy warant a sefydlwyd er budd cyhoeddus a chymunedol.

Byddem yn disgwyl bod gennych ddogfen lywodraethu yn ogystal â chyfrif banc neu gymdeithas adeiladu Deyrnas Unedig yn enw eich mudiad sy’n mynnu bod o leiaf dau unigolyn nad ydynt yn perthyn i’w gilydd nac yn byw yn yr un cyfeiriad yn llofnodi sieciau ac yn gwneud didyniadau. Os ydych yn ymgeisio ar ran ysgol, gallwch ddefnyddio cyfrif banc awdurdod lleol.

Oes gan eich rhaglenni derfynau amser?

Ar gyfer ein prif raglenni, Arian i Bawb a Pawb a’i Le, nid oes unrhyw derfyn amser. Er hynny, os ydych yn ymgeisio i edefyn Grantiau Cymunedol y Rhaglen Wledig, bydd angen i chi gyflwyno’ch cais erbyn dydd Llun 3 Ebrill.

Sut ydych chi’n gwneud penderfyniadau?

Bydd yn dibynnu ar y rhaglen. Os ydych yn ymgeisio am grant Arian i Bawb byddwn yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar flaenoriaethau a nodau’r rhaglen.

Os ydych yn ymgeisio am grant Pawb a’i Le, byddwn yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar feini prawf y rhaglen, a faint o arian rydych yn ymgeisio amdano; llai na £250,000, rhwng £250,001 a £500,000, a rhwng £500,001 ac £1 miliwn.

Rydym wedi recriwtio pobl yn agored o’r tu allan i’r Gronfa Loteri Fawr hefyd, ac maen nhw’n ffurfio ein pwyllgor gwneud penderfyniadau ac yn sicrhau ein bod yn ariannu’r prosiectau sydd wedi cyflwyno’r ceisiadau gorau.

Ble gallaf ddod o hyd i ffurflen gais?

Gallwch ddod o hyd i ffurflenni cais ar gyfer Pawb a’i Le ac Arian i Bawb ar ein gwefan (cliciwch yma ar gyfer Arian i Bawb, ac yma ar gyfer Pawb a’i Le).

Os ydych yn ymgeisio  am grant trwy’r Rhaglen Wledig, bydd angen i chi ffonio ni ar 0300 123 0735 neu e-bostio cymru.wledig@cronfaloterifawr.org.uk i drafod eich prosiect yn gyntaf cyn i ni fedru anfon ffurflen atoch.

Beth yw eich awgrymiad gorau ar gyfer llwyddiant?

Yn ddi-os, sicrhau bod eich prosiect wedi ei arwain gan bobl a’ch bod wedi siarad â’ch cymuned cyn cyflwyno’ch cais. Mae’n bwysig dangos mor glir â phosib i ni sut rydych wedi ymgynghori â’ch cymuned am yr hyn y mae arnynt ei angen, pwy rydych wedi siarad â nhw, pryd y cynhalioch eich ymgynghoriad a sut rydych wedi ystyried eu hadborth wrth lunio’ch prosiect.

Gallwch ddarllen mwy o fanylion am ymgynghori yn ein blog trwy glicio yma!

Mae llawer o bethau i edrych arnynt ar eich gwefan, ble ydw i’n dechrau?

Y ffordd orau o ddechrau yw edrych ar ein nodiadau arweiniad ar gyfer pob un o’n rhaglenni – rydym wedi gwneud ein gorau glas i’w rhoi nhw gyda’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i wneud cais llwyddiannus am grant. Nhw yw eich canllaw popeth-yn-yr-un-lle i bob rhaglen.

Gallwch ddarllen ein nodiadau arweiniad ar gyfer Arian i Bawb trwy glicio yma, Pawb a’i Le yma, neu’r Rhaglen Wledig yma. Er hynny, os ydych wedi’ch drysu o hyd, cysylltwch â’n Tîm Cymorth, all eich helpu chi, ar 0300 123 0735.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: