Ceisiadau Pawb a’i Le – am beth ydym ni’n chwilio?

17349448_10155084979447640_1762677172_o.jpg
Inge Deane

Ystyried ymgeisio i’n rhaglen Pawb a’i Le? Gofynnom i Inge Deane rannu ei chyngor ar gwblhau cais cam un. Mae Inge wedi bod yn swyddog ariannu gyda’r Gronfa Loteri Fawr ers 13 mlynedd ac yn gweithio ar dîm asesu Pawb a’i Le – felly pwy gwell i holi amdano?!

“Wel y brif agwedd y mae angen i ni ei weld yw bod y syniad ar gyfer y prosiect wedi dod gan y bobl a fydd yn elwa o’r prosiect yn y pen draw. Mae hyn yn golygu mai’r ‘darpar fuddiolwyr’ hynny yw’r rhai sydd wedi adnabod beth yw’r anghenion yn eu cymuned (o le neu fuddiant) a datblygu prosiect i ymdrin â’r anghenion hynny. Gellir gwneud hwn trwy amrywiaeth o ymarferion ymgynghori â’r bobl a fydd yn elwa a gyda’r gymuned ehangach. Mae’n bwysig, fodd bynnag, fod hyn yn ffurfio sail yr ymchwil, gan y bydd yn eich galluogi chi fel mudiad i adnabod beth yw’r ffordd orau i chi helpu’r gymuned rydych yn ei gwasanaethu.

Wrth lunio’r ffurflen gais, bydd angen i chi fod yn gryno a chynnwys dim ond y pwyntiau allweddol. Er enghraifft,

Cwestiwn 2.2 – Crynodeb o’r prosiect

 1. Beth yw’r prosiect? Ceisiwch grynhoi hwn mewn un baragraff.
 2. Sut mae’r prosiect yn wahanol i ddarpariaeth bresennol? Un baragraff yn esbonio’r hyn a ddarperir ar hyn o bryd (gan eich mudiad chi a chan eraill yn yr ardal) a sut y bydd y prosiect hwn yn gwella hynny.
 3. Gyda phwy y byddwch yn cydweithio i gyflwyno’r prosiect? Oes unrhyw gytundebau eisoes wedi eu sefydlu ac mewn lle?
 4. Strategaeth ymadael ar gyfer buddiolwyr

Cwestiwn 2.4 – Angen

 1. Beth a barodd i chi adnabod pam mae angen y prosiect yn y lle cyntaf?
 2. Gwaith ymgynghori sydd wedi ei gwblhau – dylech gynnwys pryd y digwyddodd, pwy yr ymgynghorwyd â hwy a beth oedd y canlyniadau. Sut mae’r dystiolaeth hon yn cryfhau’r angen am y prosiect?
 3. Polisïau a Strategaethau yr ymchwiliwyd iddynt – sut mae hyn yn cryfhau’r angen am eich prosiect? (Yn berthnasol dim ond i geisiadau grant dros £500,000)
 4. Beth yw anghenion y gymuned (cymuned leol neu gymuned buddiant) a sut bydd y prosiect hwn yn mynd i’r afael â’r anghenion hynny?

Cwestiwn 2.7 – Buddiolwyr

 1. Pwy fydd prif fuddiolwyr eich prosiect? Faint?
 2. Sut ydych chi’n gwybod hwn?
 3. A fydd unrhyw fuddiolwyr anuniongyrchol?
 4. A fydd unrhyw fudiadau’n elwa? Rhowch enwau a chysylltiadau sydd eisoes yn bodoli.

Y prif beth i’w gofio yw nad oes angen i’r cais lifo fel stori. Mae terfynau geiriau ym mhob un o’r blychau testun felly gall fod o gymorth i ddefnyddio bwledi a darparu dim ond yr wybodaeth allweddol y mae ei hangen.

O ran canlyniadau prosiect, dylai’r rhain fod yn benodol a dangos yn dryloyw beth mae’ch prosiect yn gobeithio ei gyflawni. Bydd angen iddynt ymdrin â’r canlyniadau rhaglen ar gyfer y prosiect hefyd, ond mae’n werth cofio y gofynnir i chi ddarparu ‘hyd at’ bedwar canlyniad, felly dylech gynnwys dim ond y canlyniadau y bydd y prosiect yn ymdrin â nhw.

Yn olaf, bydd angen i chi fod yn realistig am lefel yr ariannu rydych yn gofyn amdani. Mae galw uchel am y rhaglen Pawb a’i Le a dim ond swm cyfyngedig o arian sydd ar gael. Er enghraifft, mae’r Pwyllgor cam dau yn gweld lefel lawer uwch o arian y gofynnir amdano o’i gymharu â’r hyn sydd ar gael iddynt ei ddyfarnu, ac mae hyn yn digwydd yn rheolaidd. Gan hynny, dim ond y prosiectau cryfaf, a’r rhai sy’n cynnig y gwerth gorau am arian, a gaiff eu gwahodd i barhau i gam dau. Mae angen i ni weld bod eich prosiect yn gwneud y defnydd gorau o arian cyhoeddus i gyflwyno gwasanaeth y gellir cyfiawnhau y mae ei angen ar y gymuned leol/gymuned buddiant.

Pob lwc gyda’ch ffurflen gais, rydym yn edrych ymlaen at ei derbyn yn fuan!”

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen Pawb a’i Le cliciwch yma.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s