Engage to Change yn cefnogi Elen i mewn i gyflogaeth

main image.jpg

Mae Elen yn mwynhau gweithio yn Eurospar Blaenau Ffestiniog yn fawr. P’un a yw’n gweithio ar y tiliau, trefnu stoc, y cludiannau neu ddim ond sgwrsio gyda chwsmeriaid a rhoi croeso iddynt yn eu siop leol, mae Elen yn mwynhau’r ymdeimlad o berthyn y mae hi’n ei gael o’r Eurospar a’r holl staff yno.

Mae Elen yn awtistig, ond nid yw hynny erioed wedi ei hatal rhag gweithio tuag at ei chyrchnodau. O astudio at ei chymhwyster Lefel 2 mewn Busnes yng Ngholeg Meirion Dwyfor i’w swydd hi nawr yn y byd gwaith, mae Elen wedi ffynnu gyda’r gefnogaeth iawn ar gyfer ei hanghenion. Ers mis Tachwedd, mae’r prosiect Engage to Change wedi bod yn cefnogi Elen yn ei swydd 16 awr yr wythnos yn yr Eurospar trwy ymagwedd yn canolbwyntio ar yr unigolyn sy’n cynnwys hyfforddiant yn y swydd,  hyfforddiant CV a chyfweliad, a mathau eraill o gefnogaeth gyflogaeth ar ei chyfer hi a’i chyflogwr. Yn ei rôl, mae ei chyflogwr, Emma, yn dweud bod Elen yn arbennig o dda wrth werthu’n weithredol a gyda phobl sydd â phlant.

Mae’r prosiect Engage to Change yn cydweithio â 1000 o bobl ifanc ac 800 o gyflogwyr dros gyfnod o bum mlynedd i ddarparu lleoliadau gwaith â thâl 6-12 mis ar gyfer pobl ifanc 16 i 25 oed yng Nghymru sydd ag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth. Mae’r ymagwedd hon yn cynnig cyfle i bobl ifanc ennill y profiad a sgiliau trosglwyddadwy y mae eu hangen i symud i swydd tymor hwy. Yn wir, mae Elen eisoes wedi sicrhau contract rhan-amser parhaus gan Eurospar o 8 awr yr wythnos y tu hwnt i leoliad gwaith y prosiect.

Mae’r asiantaeth cyflogaeth a gefnogir, Agoriad, yn cefnogi Elen yn ei swydd. “Rwyf wedi gwella llawer ers cael swydd,” meddai Elen. “Rwy’n cyfathrebu’n llawer gwell, mae fy nghyswllt llygad yn llawer gwell ac rwy’n ddiolchgar iawn i staff Eurospar.” Mae Emma yn cytuno, ac yn ychwanegu bod Elen yn llawer mwy hyderus ers dechrau ar y rhaglen.

Mae Elen yn credu ei bod hi’n gyflogai gwell diolch i’r staff Agoriad sydd wedi bod yn ei chefnogi. “Ers i mi gwrdd â Bethan, Zoe ac Angela [staff Agoriad] hefyd, maen nhw wedi fy helpu [adnabod] pa fathau o gamgymeriadau rwy’n eu gwneud a sut i wneud pethau’n well, felly rwy’n ddiolchgar iawn i Bethan, Zoe ac Angela.” Mae Zoe, sy’n hyfforddwr swydd, yn cytuno nad oes angen cymaint o gefnogaeth ar Elen erbyn hyn, a’i bod yn fwy cywir bellach wrth gwblhau dyletswyddau fel trefnu’r stoc.

Mae mam Elen, Delyth, hefyd yn hapus iawn gyda’r cynnydd y mae hi wedi gweld ei merch yn ei wneud. Ei phryder hi yw ei bod yn credu y dylai’r math o gefnogaeth y mae Elen yn ei derbyn gan Engage to Change fod ar gael yn ehangach dros yr hir dymor. “Nid yw’r awtistiaeth yn mynd i ffwrdd. Mae yno o hyd, ac fe hoffwn weld bod y gefnogaeth ar gael ar ôl chwe mis.” Mae hi eisiau gweld mwy o bobl ifanc yn yr un sefyllfa ag Elen, yn derbyn y gefnogaeth y mae ei hangen arnynt i fyw bywyd llawn.

Dyma pam mae etifeddiaeth barhaus Engage to Change yn aruthrol o bwysig. Bydd y tîm ymchwil gyda’r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol yng Nghaerdydd yn gwerthuso canlyniadau’r model cyflogaeth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn barhaus, gan obeithio dangos buddion yr ymagwedd i gyflogwyr a’r sawl sy’n llunio polisi ac annog i’w fabwysiadu’n helaeth er mwyn i’r bobl ifanc hyn wireddu eu potensial llawn.

Mae Elen yn edrych ymlaen at y dyfodol hefyd. Mae hi’n gobeithio dysgu gyrru yr haf yma, pan fydd y tywydd yn gwella ym Mlaenau. Wrth iddi barhau i ennill mwy o sgiliau a chynyddu ei hyder, mae hi’n gobeithio cael y cyfle i weithio mwy o oriau yn Eurospar. “Rwy’n hoffi gweithio yn Eurospar a dod i nabod mwyfwy o bobl, a staff newydd wrth gwrs,” dywedodd gyda gwên. “Felly rwy’n gobeithio y byddaf yn cyflawni’r nodau hynny.”

I gael mwy o wybodaeth am Engage to Change, ewch i’n gwefan yn engagetochange.org.uk neu e-bostiwch ni yn engagetochange@ldw.org.uk. Gallwch ddilyn ni ar Trydar @engage_2_change a Facebook @engagetochangewales hefyd.

Derbyniodd Anabledd Dysgu Cymru grant o £10 miliwn gan raglen Ar y Blaen 2 Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i roi hwb i gyfleoedd cyflogaeth pobl ifanc yng Nghymru sydd ag anableddau dysgu ac/neu anawsterau dysgu gan gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA).

Mae Ar y Blaen 2 yn rhaglen ariannu nad yw’n dod o’r Loteri sy’n cael ei ariannu trwy arian sydd wedi aros yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu ar draws y Deyrnas Unedig ers 15 mlynedd neu fwy. Mae’r ffordd y mae’r arian yn cael ei wario yng Nghymru wedi cael ei phennu gan Gyfarwyddiadau Polisi a roddwyd i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s