Elusen yn y cymoedd yn camu i’r adwy i gefnogi iechyd a lles pobl.

Valleys Steps main image.jpgMae Valleys Steps yn elusen iechyd a lles sy’n darparu gwybodaeth a chyrsiau seico-addysgol am ddim ar Ymwybyddiaeth Ofalgar a Rheoli Straen ar gyfer pobl mewn cymunedau a wasanaethir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Mae’r cyrsiau wedi’u dylunio i ddarparu offer i bobl i ddeall mwy am eu hunain a dysgu dulliau rhoi hwb i les.

Mae ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr yr elusen wedi elwa o’r gwersi yr ydym wedi’u dysgu o gymhwyso technegau Ymwybyddiaeth Ofalgar a Rheoli Straen yn ein bywydau ein hunain. Rydym eisiau rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu, ac elwa ohono, gyda phawb. Nid ydym eisiau gwneud asesiadau na labelu neb. Nid ydym eisiau i bobl deimlo o dan bwysau i ddatgelu unrhyw beth amdanynt eu hunain. Rydym eisiau darparu lle diogel a chroesawgar ar gyfer dysgu a myfyrio.

Mae pobl yn profi newid yn eu hwyliau am bob math o resymau; gall cymhwyso’r dulliau rydym yn eu dysgu a’u rhannu’n helpu gyda

  • deall beth sy’n digwydd gyda’r corff a’r meddwl,
  • sylweddoli pam mae pethau’n digwydd yn ein profiadau a’n ffordd o feddwl,
  • adnabod yr hyn y gallwn ei wneud i helpu ein hunain i ymdopi mewn cyfnodau o argyfwng ac anhawster neu pan nad ydym yn teimlo mor dda, a
  • chymhwyso dulliau ac arferion buddiol a all wella gwydnwch a lles.

Dathlom ein pen-blwydd gyntaf yn ddiweddar a gofynnom i rywun a gymerodd ran mewn cwrs i rannu eu profiad:

 “Pan gyrhaeddom ar gyfer y sesiwn gyntaf, roedd y ddau ohonom yn hynod falch o beidio â chael ein gofyn i esbonio ar lafar pam roeddem ni yno, ac roedd yn rhyddhad mawr i ddarganfod y gallwn fynd yno bob wythnos heb gael ein disgwyl i siarad am ein profiadau. Golygodd hyn hefyd y cawsom lawer mwy o amser i ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar ac i ddysgu am Therapi Derbyn ac Ymrwymo, yr oedd y ddau ohonom yn cytuno ei fod yn fonws ychwanegol.

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar a Therapi Derbyn ac Ymrwymo’n bynciau hynod ddiddorol, ac uniaethodd fy merch a minnau’n fawr â llawer o’r enghreifftiau a ddefnyddiwyd gan ymarferwyr y cwrs i amlygu’r themâu a ddysgwyd. Roedd yr ymarferwyr yn agored iawn am eu profiadau personol o ddefnyddio technegau ymwybyddiaeth ofalgar yn eu bywydau bob dydd; a rhoddodd y ddau ohonynt lawer o hiwmor yn eu cyflwyniadau, gan wneud y deunydd dan sylw yn llawer mwy difyr a bythgofiadwy.

 Pan ddaeth y cwrs i ben, gan i fy merch gael ei darbwyllo cymaint gan yr hyn a ddysgodd o’r cwrs a chan i Valleys Steps wneud cymaint o argraff arni, datganodd y byddai hi’n dwlu ar gymryd rhan mewn gwaith yr Elusen, os yn bosib (mor fuan ag y bydd hi’n gorffen ei gradd).

Mae fy mhrofiad o Ymwybyddiaeth Ofalgar yn gyffredinol wedi pwysleisio i mi sut gymaint yr wyf wedi’i golli/yn debygol o’i golli os byddaf yn parhau i ruthro trwy fy mywyd fel cath i gythraul (fel yr oeddwn i’n arfer gwneud). Felly rwyf wedi dechrau arafu’n fwriadol mewn ymgais i sylwi ar beth sy’n digwydd o gwmpas/y tu mewn i mi yn yr eiliad presennol (e.e., i alluogi fy hun i bwyso a mesur fy newisiadau; ystyried fy mhenderfyniadau; ceisio canolbwyntio fy egni ar un peth ar y pryd). Un o’r gwersi mawr rwy’n ei ddysgu yw ildio ceisio rheoli popeth yn fy mywyd, a gwneud ymdrech ymwybodol i fynd gyda’r llif yn fwy. Mewn gwirionedd, mae arafu ac ildio rheolaeth yn dipyn o her i mi. Fodd bynnag, pan wyf yn llwyddo, rwy’n ymwybodol fy mod yn ymlacio llawer mwy ac yn aml yn gwneud llawer mwy, yn eironig, sy’n fy atgoffa i wneud y ddau’n amlach.

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn fy nysgu i symud i ffwrdd o’r duedd i ffocysu ar naill ai’r gorffennol neu’r dyfodol. Yn hytrach, rwy’n ceisio canolbwyntio fy egni ar y presennol yn gymaint â phosib, ac ar deimlo’n ddiolchgar am bopeth sydd gennyf. Mae hyn yn gwneud i mi deimlo’n llawer ysgafnach ac yn hapusach yn gyffredinol.”

Derbyniodd Valleys Steps £249,886 gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect tair blynedd i ddarparu gwasanaeth integredig sy’n anelu at oresgyn rhwystrau cymdeithasol a meithrin cyfleoedd i hygyrchu ymyraethau presgripsiwn anfferyllol, gan ddarparu modd i ymadfer heb hygyrchu gwasanaethau iechyd meddwl prif-ffrwd.   I gael mwy o wybodaeth am Valleys Steps, ewch i’w gwefan www.valleyssteps.org

Valleys steps logo.png

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s