Gwarchod y Bwlch, Laura Columbine

Pan des wyneb yn wyneb gyda’r grŵp cyntaf o ferched ifanc, roeddwn yn gwybod fy mod yn mynd i wneud popeth o fewn fy ngallu i’w helpu i wneud y newidiadau yr oeddynt eisiau eu gweld yn eu bywydau ond nid oeddwn yn gwybod yn union faint y byddai’r 26 wythnos hynny yn newid fy mywyd i.

“O fewn y prosiect, ‘dwi’n cael fy adnabod fel “Chwaer Fawr” ac mae hynny’n fwy na theitl yn unig. Fy ngwaith cyntaf oedd darbwyllo’r merched ifanc fy mod yn gofalu amdanynt yn wirioneddol. Mae hyn wedi golygu fy mod wedi helpu rhywun i symud tŷ dros y penwythnos, galw heibio i gael rhywun arall o’r gwely ar gyfer lleoliadau gwaith ac ateb galwadau argyfwng am bump o’r gloch y bore gan un arall. Dydw i erioed wedi malio (wel, unwaith fy mod wedi codi beth bynnag!) oherwydd ‘dwi’n gwybod nad yw’r merched erioed wedi cael rheswm i ymddiried mewn unrhyw un o’r blaen, yn enwedig rhywun mewn Awdurdod.

Yr ail beth i mi ei wneud oedd dangos ffordd wahanol o fyw i’r grŵp; gall hyn gynnwys unrhyw beth o fynd â hwy at y Deintydd am y tro cyntaf, gwneud apwyntiad neu fynd â hwy i fwyty am y tro cyntaf. Rydym yn eu helpu i ddelio gydag unrhyw beth, o lendid personol a chymorth cyntaf, i lythrennedd a rhifedd. Yna, byddwn yn eu gwthio allan o’u man cysurus – rydym yn eu hanfon ar daith trên ar ben eu hunain ac yn mynd â hwy i Lundain. Ar y ffordd yno, maent wedi dychryn yn lân ond ar y ffordd yn ôl maent yn gyffro i gyd.

Ond nid yw fy mherthynas gyda hwy yn dod i ben wrth gwrs pan fyddant yn graddio – nid ydych yn rhoi’r gorau i fod yn chwaer wedi’r cyfan ydych chi? ‘Dwi dal i fod mewn cysylltiad gyda’r mwyafrif ohonynt. Cefais alwad ffôn gan un o’n graddedigion i ddweud wrthyf ei bod wedi ffonio rhywun i gael cyfweliad am swydd – ni allaf ddweud pa mor falch yr oeddwn yn teimlo am hynny a faint o gam anferthol ymlaen oedd hyn iddi hi. Yn wir, mae 90% o’n graddedigion mewn gwaith neu addysg lawn amser – dyna ystadegyn gwych. Mae pobl eraill yma ym Moneypenny wrth eu boddau yn cymryd rhan yn y prosiect hefyd. Pan symudodd un o’n graddedigion i dŷ newydd sbon a gwag iawn y mis diwethaf, fe fu’n rhaid i mi wneud ymholiadau am ddodrefn a ‘dwi’n meddwl y bydd rhaid i ni logi lle storio i gadw’r cyfan oherwydd i ni dderbyn cymaint.

Felly beth sy’n fy ngwneud yn gymwys am y rôl? Pan es i’r brifysgol, fe astudiais Gymdeithaseg a gweithio gyda throseddwyr ieuainc. Gweithiais yn y banc am ychydig ond nid oedd y swydd honno i mi yn bendant. Wedi hynny, fe ddes o hyd i’r swydd hon ac roeddwn wrth fy modd. Rwyf wedi cael argraff mor dda gyda’r camau cyntaf y mae’r grŵp wedi’u cymryd tuag at fywyd annibynnol, gyda swyddi newydd, ffrindiau newydd a dyheadau newydd – maent wedi fy ysbrydoli i ddechrau ar antur newydd fy hunan gan arwain ataf yn treulio pum mis yn teithio o amgylch De Ddwyrain Asia. Rwyf erbyn hyn yn ôl yn fy rôl yma ac yn edrych ymlaen at gwrdd â’r grŵp newydd yr hydref hwn gan helpu i ehangu ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yn Wrecsam i ddwy ardal newydd: Sir y Fflint a Lerpwl.”

Mae Laura yn gweithio i WeMindTheGap – yr elusen sy’n pontio’r bwlch rhwng y sector cyhoeddus a phreifat i sicrhau profiad gwaith ystyrlon, mentoriaid a hyfforddwyr profiadol. Yn wreiddiol, Moneypenny Foundation oedd enw’r Elusen, er mwyn cyflwyno cyfleoedd newydd mewn bywyd a chyflogaeth i ferched ifanc di-waith sydd wedi’u cyfyngu gan ddewisiadau ac amgylchiadau ar hyn o bryd.
Laura (mewn pinc) gyda chyfranogwyr MindTheGap

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s