Asiantaeth hysbysebu braidd yn wahanol…

Daeth wyth oedolyn ifanc ag anawsterau dysgu ynghyd i ffurfio asiantaeth hysbysebu, gan roi cyfle iddynt harneisio eu creadigrwydd a rhoi llais cryfach iddynt. A hwythau ag ystod o anableddau a sgiliau, cefnogwyd y tîm gan Ceridwen Hughes, ffotograffydd a sefydlydd Same but Different, a Tim Harriss, dylunydd sydd â blynyddoedd di-rif o brofiad.

Daeth y syniad i fodolaeth yn ystod prosiect cynharach o’r enw ‘We can…’, sef prosiect ffotograffiaeth a greais dros Same but Different”, esboniodd Ceridwen. “Adnabyddom fod gan lawer o’r bobl a gymerodd ran, y mae ganddynt anableddau dysgu, greadigrwydd rhyfeddol nad yw’n cael ei harneisio’n aml.  Dywedant i gyd eu bod eisiau gweithio, ond gan gydnabod bod dod o hyd i gyflogwr a fyddai’n darparu ar gyfer eu gwahaniaethau’n anodd. Sbardunodd ni i feddwl am sut y gallem ddangos yr hyn y gallent ei wneud, ac ar yr un pryd rhoi llais cryfach iddynt mewn diwydiant sydd yn aml yn nawddoglyd i’r rhai sydd ag anableddau.”

Nod yr asiantaeth yw adlewyrchu’n wirioneddol y boblogaeth fodern ac amrywiol sydd yn aml yn cael ei hanwybyddu neu, ar ei orau, ei nawddogi gan lawer o asiantaethau hysbysebu’r wlad. Nododd astudiaeth gan Grŵp Bancio Lloyds ym mis Rhagfyr 2016 fod 19% yn unig o’r bobl sy’n ymddangos mewn hysbysebion yn dod o grwpiau lleiafrifol, ac o’r 19% hwnnw, bod dim ond 0.06% o’r bobl a bortreadir mewn hysbysebion a grëir gan y 20 hysbysebydd pennaf yn bobl sydd wedi’u cofrestru’n anabl. Gan ystyried bod 11 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig yn profi salwch, nam neu anabledd tymor hir cyfyngol, mae’r ffigurau hynny’n adlewyrchiad trist o ymwybyddiaeth gyffredinol o anableddau.

Gwahoddwyd myfyrwyr ar gwrs byw’n annibynnol Coleg Cambria i ymgeisio i fod yn rhan o’r Asiantaeth, ac yn dilyn proses ddethol gwahoddwyd wyth oedolyn ifanc sydd ag ystod o anableddau dysgu i ymuno. Cafodd y tîm eu bwrw i’r dwfn ac roedd ganddynt gromlin ddysgu serth i’w dringo gan nad oedd gan yr un ohonynt unrhyw brofiad o’r diwydiannau creadigol neu’n wir, unrhyw fath o swydd o gwbl.

“Ar ein diwrnod cyntaf cawsom alwad gynadledda gyda Gemau Olympaidd Arbennig GB.  Roeddem wedi cysylltu a nhw’n flaenorol yn gofyn a oeddent eisiau gweld yr hyn y gallai ein tîm creadigol ei gynhyrchu i ddangos eu galluoedd”, esboniodd Ceridwen. “O’r cychwyn cyntaf eglurwyd i’r tîm yr oedd disgwyl iddynt weithio’n galed.  Oherwydd natur eu hanableddau, roedd yn rhaid i ni ddarparu ar gyfer eu hanghenion trwy roi mwy o amser iddynt brosesu gwybodaeth, ond roeddent yn gweithio i derfyn amser. Roeddem wedi’n syfrdanu’n llwyr gan eu creadigrwydd ac fe weithiant yn anhygoel fel tîm, gan gefnogi ei gilydd yn aml pan oedd angen. I fod yn onest, rwy’n meddwl y dysgom gymaint amdanom ein hunain ag y gwnaethant hwy. Mae’n dangos yn wir na ddylid byth tanamcangyfrif galluoedd rhywun.”

Rhoddodd yr hyn a ddechreuodd fel syniad unigryw ac arloesol lawer mwy na phrofiad gwaith yn unig i’r cyfranogwyr. Rhoddodd obaith, hyder a ffordd o ddangos y gallent gyflawni llawer mwy na’r hyn a ddisgwyliwyd, o gael y gefnogaeth iawn.

“Yr hyn a oedd yn wych oedd y ffaith y cawsom i gyd ein hannog i gymryd rhan.  Roedd angen ychydig yn fwy o amser ar rai o’r tîm ac fe roddwyd yr amser hwnnw iddynt. Ni anobeithiodd neb ynglŷn â nhw a hyd yn oed pan brofant anawsterau cawsant eu cefnogi, a olygodd gymaint i ni i gyd.” Meddai Naomi a gymerodd ran yn yr Asiantaeth Same but Different. “Mae wedi bod yn bleser i gymryd rhan ac mae wedi rhoi cymaint o hyder i ni.  Mae wedi bod yn hwyl rhyfeddol.”

Roedd tîm yr Asiantaeth Same but Different yn gyfrifol am bopeth o greu’r cysyniadau creadigol cychwynnol, ysgrifennu copi, cyfarwyddyd celf, ffotograffiaeth a phopeth hyd at y dyluniad terfynol.

Y syniad creadigol

“Dyfeisiom syniad y caets gan iddo gynrychioli sut mae pobl sydd ag anableddau’n teimlo’n aml eu bod mewn caethiwed oherwydd eu cyflwr neu’r ffordd y mae pobl yn eu trin nhw.  Yn hytrach na defnyddio aderyn, a fyddai’n amlwg, defnyddiom ieir bach yr haf gan fod pob un yn wahanol, ac er eu bod yn edrych yn fregus maent yn hynod gryf mewn gwirionedd. Hyd yn oed os yw eu hadenydd yn edrych fel eu bod wedi’u difrodi gallant hedfan o hyd. Mae un iâr bach yr haf mewn lliw a dyna’r un sy’n dangos y ffordd tuag at ryddid i’r lleill. Mae llawer o haenau i’n dyluniad a’r hyn nid oeddem wir eisiau ei wneud oedd dyfeisio hysbyseb amlwg. Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn ei hoffi ac yn hoffi’r ffaith nad yw cael anabledd yn golygu na allwn siarad dros ein hunain.” Paige, sydd ag anabledd dysgu ac sydd wedi bod yn gweithio yn yr Asiantaeth Same but Different.

Roedd yr hyn a greant yn ysgogiad i’r meddwl ac yn wirioneddol ysbrydoliaethus. Mae’r asiantaeth wedi’i hariannu gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru a Choleg Cambria Northop.

Gallwch gael gwybod mwy am Yr Asiantaeth a Same but Different yn www.samebutdifferentcic.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s