Mynd i'r cynnwys

7 cyfle i ymuno ag un o bwyllgorau’r Gronfa Loteri Fawr

Medi 12, 2017

Castlehaven Community Centre (20).jpgMae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o’r arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Rydym yn ymrwymedig i ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r rhai mwyaf anghenus, ac wedi bod yn dosbarthu grantiau ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennau ar draws y Deyrnas Unedig ers 2004.

Ar hyn o bryd mae gennym saith cyfle i bobl ragweithiol ac angerddol ymuno â dau o’n pwyllgorau:

Y Pwyllgor Pawb a’i Le

Mae’r rhaglen grantiau Pawb a’i Le’n dosbarthu hyd at £15 miliwn y flwyddyn ar draws Cymru ac mae ei nod yw ariannu prosiectau lle mae pobl a chymunedau’n gweithio ar y cyd gan ddefnyddio eu cryfderau i wneud gwelliannau cadarnhaol i’r pethau sydd fwyaf pwysig iddynt.

Rydym yn chwilio am ddau berson i ymuno â grŵp o bobl sydd â’r un meddylfryd i benderfynu sut caiff yr arian hwn ei wario. Nid ydym yn disgwyl bod gennych unrhyw brofiad blaenorol o fod ar bwyllgor neu wneud penderfyniadau am grantiau. Byddwn yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth a bydd mentora’n cael ei ddarparu gan ein haelodau Pwyllgor presennol. Fodd bynnag, bydd angen i chi fod yn:

 • Angerddol dros weld bywydau pobl yn gwella
 • Ymroddedig ac uchel eich cymhelliad
 • Hapus i leisio’ch barn mewn ffordd adeiladol
 • Cyfforddus wrth godi cwestiynau.

Dyma rôl wirfoddol sy’n cynnig treuliau ar gyfer pethau fel teithio. Y terfyn amser ymgeisio yw hanner nos, dydd Llun 9 Hydref 2017. Mwy yma: www.biglotteryfund.org.uk/recriwtiopwyllgorpawbaile

Pwyllgor Cymru

Mae Pwyllgor Cymru’n pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer rhaglenni ariannu sy’n gwneud cyfraniad unigryw at genhadaeth y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru. Wrth wneud hyn bydd yn ystyried fframweithiau Deyrnas Unedig gyfan a sefydlwyd gan Fwrdd y Gronfa a’r Cyfarwyddiadau Polisi a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru. Mae rolau a chyfrifoldebau allweddol aelodau’r Pwyllgor yn cynnwys:

 1. Arwain wrth bennu’r cyfeiriad strategol a’r fframwaith polisi ar gyfer rhaglenni ariannu a fydd yn gwneud cyfraniad unigryw at genhadaeth y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru.
 2. Goruchwylio dosbarthu ariannu’r Gronfa Loteri Fawr mewn ffordd effeithiol ac effeithlon yng Nghymru, gan gynnwys pennu cyllideb grant gychwynnol ar gyfer bob blwyddyn o fewn y paramedrau y cytunwyd arnynt gan Fwrdd y Deyrnas Unedig.
 3. Cydweddu â’r weithrediaeth yng Nghymru trwy ddarparu cefnogaeth, cyngor a barn annibynnol ac ar yr un pryd, sicrhau bod swyddogaethau’r Gronfa Loteri Fawr yn cael eu cyflwyno’n effeithiol ac yn effeithlon a monitro’r defnydd o awdurdod wedi’i ddirprwyo ac effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y weithrediaeth.
 4. Hyrwyddo pob agwedd ar waith y Gronfa Loteri Fawr yn allanol, a gwella ac amddiffyn ei henw da yng Nghymru.

Rydym am benodi hyd at bump o bobl a all ddangos:

 • dealltwriaeth o genhadaeth, gwerthoedd ac egwyddorion y Gronfa Loteri Fawr ac ymrwymiad iddynt
 • hanes cryf o wneud penderfyniadau strategol
 • dealltwriaeth glir o’r problemau y mae cymunedau Cymru’n eu hwynebu a’r cyd-destun gwleidyddol yr ydym yn byw ynddo
 • sgiliau siarad yn gyhoeddus, cyflwyno ac ymdrin â’r cyfryngau

 Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn taliad blynyddol sefydlog o £5,232. Bydd treuliau dilys, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth, yn cael eu talu’n unol â’n polisïau. Y terfyn amser ymgeisio yw hanner nos, nos Sul 24 Medi. Mwy yma: www.biglotteryfund.org.uk/recriwtiopwyllgorcymru

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: