Pawb a’i Le: Rhoi pobl wrth wraidd dylunio, datblygu a chyflwyno eich prosiect

Ym mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ein rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma. Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema: pobl yn arwain, seiliedig ar gryfderau, a chysylltiedig.

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnon i Reolwr Cyfathrebu Rosie Dent ddweud ychydig yn fwy wrthym am brosiectau wedi’u harwain gan bobl.

Ar gip, beth mae ‘pobl yn arwain’ yn ei olygu?

Rydym eisiau i’r prosiectau a ariannwn gynnwys y bobl maent yn cydweithio â nhw wrth ddatblygu, dylunio a chyflwyno’r prosiect mewn ffordd bwrpasol. Pan ddwedwn ‘pobl’, rydym yn golygu’r bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau, eu rhwydweithiau (fel teulu, ffrindiau, gofalwyr) a’r gymuned ehangach y mae’ch mudiad yn gweithio ynddi.

Gallai cymryd rhan olygu amrywiaeth o ddulliau ac mae’n debygol o amrywio gan ddibynnu ar bwy rydych yn cydweithio â nhw. Y peth allweddol yw bod pobl yn cael eu cynnwys, a byddwn yn gofyn i chi ddangos sut mae cynnwys pobl wedi dylanwadu ar y cynlluniau ar gyfer eich prosiect, yn ogystal â’u cyfranogiad parhaus os caiff y prosiect ei ariannu.

Beth yw manteision cynnwys pobl?

Rydym yn credu y dylai pobl arwain ar brosiectau sydd â’r  nod o wella’u bywydau a chymunedau. Mae hwn yn sicrhau bod prosiectau’n cael eu siapio’n unol â gofynion a syniadau’r gymuned, gan wella’r cyfle y bydd y prosiectau’n llwyddiannus. Mae cynnwys pobl yn rhoi’r cyfle iddynt ddysgu sgiliau newydd ac adeiladu hyder hefyd.

Beth os nad yw pobl eisiau cymryd rhan?

Mae pobl yn brysur. Mae ganddynt fywydau, teuluoedd a swyddi ac mae’n bosib nad oes ganddynt yr amser i gymryd rhan mewn prosiectau newydd. Mae rhai pobl eraill efallai nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus i rannu eu barn o flaen pobl eraill neu efallai eu bod wedi cymryd rhan mewn prosiect yn flaenorol nad oeddent yn teimlo bod pobl yn gwrando ar eu barn. Wrth gwrs, allwch chi ddim orfodi pobl i gymryd rhan. Er hynny, gallai fod yn werth chweil ystyried dulliau gwahanol o ennyn eu diddordeb na fydd yn cymryd gormod o’u hamser neu’n peri iddynt deimlo’n anghyfforddus. Er enghraifft, efallai bod yn well gan rai pobl cael cyfle i rannu eu barn ar grŵp cyfryngau cymdeithasol yn eu hamser eu hunain, yn hytrach na mynd i gyfarfod cymunedol.

Beth os na allwn addasu’r prosiect i siwtio barn pawb?

Gall cyfranogiad tocynistaidd wneud mwy o niwed na pheidio â chynnwys pobl o gwbl. Felly, mae’n bwysig dangos pobl y gwrandawyd ar eu barn ac i roi gwybod iddynt ba newidiadau a wnaed i’ch cynlluniau o ganlyniad i hyn. Os na ellir gwneud newidiadau, dylech gymryd yr amser i esbonio pam.

Sut mae cynnwys pobl yn edrych?

Nid oes un dull sy’n ‘addas i bawb’ o gynnwys pobl wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno prosiectau. Bydd hwn yn edrych yn wahanol mewn prosiectau a chymunedau gwahanol. Fodd bynnag, mae’n bwysig darparu amgylchedd y mae pobl yn teimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel i gymryd rhan ynddo.

  • Gallai cynnwys pobl olygu creu perthnasoedd gyda phobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau rydych yn eu darparu ar hyn o bryd, cnocio ar ddrysau yn y gymuned, gwneud arolygon, cymryd rhan mewn grwpiau ffocws/pwyllgorau – dyma rai enghreifftiau.
  • Meddyliwch y tu hwnt i’r grŵp arferol o bobl sy’n fodlon cymryd rhan. Ceisiwch feddwl am ddulliau gwahanol o gynnwys pobl nad ydynt fel arfer yn cymryd rhan mewn prosiectau neu roi eu barn a safbwyntiau.
  • Mae hyblygrwydd a chreadigrwydd yn allweddol – meddyliwch y tu hwnt i arolygon a ffurflenni adborth.
  • Byddwch yn barod i herio’ch tybiaethau ar sgiliau, galluoedd a phrofiad pobl.

Oes gennych unrhyw gyngor ar beth i’w ystyried wrth gydweithio â grwpiau penodol o bobl?

  • Ystyriwch p’un a oes angen i chi ddarparu deunyddiau mewn fformatau ac ieithoedd gwahanol. Er enghraifft, wrth ennyn diddordeb pobl ifainc, efallai y byddwch eisiau bod yn greadigol a defnyddio cyfryngau amgen (e.e. fideo, cyfryngau cymdeithasol, y celfyddydau)
  • Dylid ystyried materion diwylliannol, er enghraifft mae rhai grwpiau’n gwahanu’r rhywiau wrth gyflwyno prosiectau. Efallai y bydd angen i chi fod yn ymwybodol o wyliau arbennig wrth ennyn diddordeb grwpiau o gymunedau lleiafrifoedd ethnig a grwpiau crefyddol.
  • Heriwch eich tybiaethau o ran gallu a diddordeb rhywun i gymryd rhan.
  • Byddwch yn greadigol ac yn dryloyw – bydd pobl yn gwerthfawrogi fe.

I gael mwy o wybodaeth am Pawb a’i Le, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/people-and-places-medium-grants ar gyfer grantiau canolig (£10,001 i £100,000) neu https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/people-and-places-large-grants ar gyfer grantiau mawr (£100,001 i £500,000), ffoniwch 0300 123 0735 neu e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s