Cadeirydd Cymru â Down to Earth

Ymwelodd Syr Adrian Webb, Cadeirydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, â Down to Earth ar un o’u safleoedd ger Abertawe.

Derbyniodd y prosiect “Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy” £945,000 ym mis Ionawr 2015 trwy’r rhaglen “Dyfodol Disglair” y mae ei nod yw taclo tair her fawr sy’n wynebu cymdeithas heddiw – diffy g cydlyniant cymdeithasol, diffyg cyfleoedd i bobl ifainc a bregusrwydd yn wyneb newid yn yr hinsawdd. Mae Down to Earth yn cefnogi pobl ifainc i ddylunio ac yn y pen draw codi adeiladau cynaliadwy yn eu cymunedau eu hunain e.e. parciau , canolfan gymunedol a maes chwaraeon. Darperir hyfforddiant achrededig iddynt mewn adeiladu cynaliadwy ar safle adeiladu cymunedol “byw” wrth ochr rhaglenni hyfforddi entrepreneuriaid gwyrdd. Mae’r prosiect yn cydweithio â’r bobl ifainc fwyaf difreintiedig (16-24 oed) yn ne Cymru i greu adeiladau ysbrydoliaethus, cynhwysol a chynaliadwy. Derbyniodd Down to Earth £716,529 hefyd ar gyfer prosiect tair blynedd trwy ein rhaglen Pawb a’i Le ym mis Awst 2013.

Daliom i fyny â Syr Adrian i gael wybod sut aeth yr ymweliad, a dywedodd wrthym:

“Ni tharfodd y glaw trwm ysbeidiol ar frwdfrydedd tîm y prosiect nac ar brydferthwch yr adeiladau, pren yn bennaf, â thoeon gwydr yr oedd cyfranogwyr blaenorol wedi’u codi. Wrth i Mark McKenna, un o Gyfarwyddwyr sefydlu a Rheolwr y cwmni roi taith dywysedig i ni o gwmpas y safle, gwnaeth cydlyniad gweledigaeth sylfaenol Down to Earth fwyfwy o argraff arnaf. Mae’n syniad syml ond yn teimlo braidd yn chwyldroadol. Sefydlodd Down to Earth eu hunain ddeng mlynedd yn ôl i gydweithio â phobl a’i chafodd yn anodd ffitio gyda’r hyn y disgwylir ohonynt yn yr ysgol neu’r gwaith neu mewn bywyd, gan gynnig cyfle iddynt godi adeiladau a wneir o ddeunyddiau cynaliadwy lleol. Yn ymarferol, fel y disgrifiodd Mark, mae hyn yn golygu rhoi amrywiaeth o offer, gan gynnwys pethau miniog, i bobl efallai y mae eraill wedi treulio cryn dipyn o amser yn tynnu nhw i ffwrdd ohonynt! Wrth roi’r ysmaldod o’r neilltu, yn ymarferol mae hyn wedi cael effaith anhygoel ar y rhai sy’n cymryd rhan gan eu bod wedi dysgu sut i ddefnyddio’r offer hynny ac wedyn mynd ati i gydweithio er mwyn creu adeiladau prydferth ac ymarferol.

“Ar yr un pryd â gweld y prosiect yn tyfu mewn statws a hyder esboniodd Mark fod y cyfranogwyr wedi codi adeiladau’n gynyddol uchelgeisiol ac uchel eu dylanwad. Ym marn Mark, po fwyaf trawiadol y mae’r adeilad, mwyaf yw’r effaith gadarnhaol ar y bobl sy’n ymwneud â’i greu. Ond mae barn Mark yn seiliedig ar fwy na brwdfrydedd bywiog y cyfranogwyr yn y ffilmiau voxpop y gallwch eu gwylio ar y wefan http://www.downtoearthproject.org.uk/what-our-participants-say/. Mae’n seiliedig ar ymchwil glinigol a gyflawnwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (ABMU) a dreuliodd y pum mlynedd ddiwethaf yn dadansoddi effaith y prosiect ar ystod o gyfranogwyr; o bobl sydd ag anaf i’r ymennydd i blant sy’n derbyn gofal. Mae’r ymchwil glinigol yn dangos gwelliant “ystadegol arwyddocaol” mewn lefelau iselder a phryder cyfranogwyr yn ogystal â gwelliannau mewn ymdeimladau o gysylltiad/cydlyniad cymunedol.  Mae’r canfyddiadau’n awgrymu y gallai rhaglenni a gynigir gan Down to Earth fod o leiaf yr un mor effeithiol yn glinigol â meddyginiaeth gwrth-iselder.

“Mae’r tîm Down to Earth yn gwbl ymroddedig i ddefnyddio cynnyrch cynaliadwy a naturiol ac yn dod o hyd i’w deunyddiau adeiladu o Gymru cyn belled ag y gallant ac yn galw ar ddeunyddiau o weddill Ynysoedd Prydain pan fo’n rhaid. Mae hyn yn gwneud yr adeiladau y maent yn eu creu ychydig yn ddrutach ond mae’n ychwanegu at ganlyniadau lles tymor hwy trwy effaith yr adeilad ar y defnyddwyr terfynol. Mae’n dangos hefyd ei fod yn bosib adeiladu gyda chynnyrch lleol ac yn dangos ymrwymiad difrifol i agenda gynaladwyedd Llywodraeth Cymru. Mae’r adeiladau wedi’u creu gan bobl nad oes ganddynt unrhyw brofiad adeiladu pan fyddant yn cychwyn ar y broses o greu adeiladau hynod amlddefnydd ar gyfer cymunedau. – Mae’r canlyniadau’n dangos yr effaith.

“Byddai’n syniad da i’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol edrych tuag at Down to Earth fel enghraifft ddisglair ysbrydoliaethus. Maent wrthi’n dawel yn rhoi hyder  a set o sgiliau newydd sbon i bobl fregus a difreintiedig i greu adeiladau deniadol ac wedi’u teilwra, gan ddangos y gellir gwneud y cyfan gan ddefnyddio deunyddiau a ffynonellau lleol.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s