Pawb a’i Le: Adeiladu ar gryfderau’ch cymuned

20597898_10159091020875564_1284705777_o - Copy.jpg
Derek Preston-Hughes, rheolwr ariannu

Ym mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru ei rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma . Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema:

 • pobl yn arwain,
 • seiliedig ar gryfderau a
 • chysylltiedig

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Gallwch ddarllen am beth mae ‘pobl yn arwain’ yn ei olygu yma. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnom i reolwr ariannu Derek Preston-Hughes ddweud ychydig yn fwy wrthym am brosiectau sy’n seiliedig ar gryfderau.

Ar gip, beth mae ‘seiliedig ar gryfderau’ yn ei olygu?

Rydym eisiau ariannu prosiectau sy’n cefnogi pobl a chymunedau i adeiladu ar yr wybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd ganddynt eisoes i wneud y newidiadau maen nhw eu heisiau yn eu bywydau a’u cymunedau. Rydym eisiau gweld prosiectau sy’n canolbwyntio ar yr hyn sydd eisoes yn gryf yn hytrach na ‘chywiro’r hyn sydd o’i le’ mewn cymuned. Gallai cymuned fod yn gymuned ddaearyddol neu gymuned sydd â buddiant a rennir.

I bob pwrpas mae’n gysylltiedig â chymuned sy’n ymchwilio i’r hyn maen nhw’n frwd drosto er mwyn cydweithio i newid, datblygu neu gynnal. Trwy gael yr offer a chyfleoedd priodol, rydym yn credu y gall grwpiau bach o bobl mewn cymunedau newid y pethau maen nhw’n credu y mae angen eu newid yn well na neb arall.

Beth yw nodweddion allweddol dull sy’n seiliedig ar gryfderau?

 • Adnabod, adeiladu ar a symbylu cryfderau ac adnoddau personol a lleol – pobl, amser, sgiliau, profiad, gwybodaeth – a mapio galluoedd a sgiliau unigolion, cymdeithasau a mudiadau.
 • Adeiladu grwpiau a rhwydweithiau cefnogol, datblygu cyfleoedd i ennyn diddordeb yn bwrpasol.
 • Adeiladu ar a defnyddio gwybodaeth a phrofiad lleol i ddylanwadu ar newid, cynnwys pobl wrth wneud penderfyniadau ac adeiladu gweledigaeth a chynllun cymunedol i helpu diffinio blaenoriaethau lleol.
 • Canolbwyntio ar hwyluso, galluogi a grymuso yn hytrach na chyflwyno prosiectau’n unig.
 • Cysylltu gweithgareddau, buddsoddiadau ac adnoddau o’r tu allan i’r gymuned â’r cryfderau presennol a adnabuwyd.

Sut ydw i’n rhoi’r dull hwn ar waith wrth feddwl am brosiect?

Ystyriwch ba gryfderau sy’n bodoli yn eich cymuned, a sut y gallwch ddefnyddio a datblygu nhw i wneud newidiadau cadarnhaol ar gyfer unigolion a’r gymuned ehangach. Canolbwyntiwch ar y sgiliau, asedau ac egni y gall pobl alw arnynt yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn nad oes ganddynt.

Cofiwch fod pob person yn eich cymuned yn bwysig ac yn ychwanegu gwerth. Mae gan bawb rywbeth i’w gynnig gan gynnwys doniau, galluoedd, perthnasoedd, sgiliau, gwybodaeth a hyd yn oed brwdfrydedd. Trwy ddod â phobl ynghyd a siarad â’ch cymuned, byddwch yn gallu adnabod pa gryfderau sydd gan bobl.

Yn ymarferol, sut gallai hwn edrych yn achos fy mhrosiect i?

 • Mae’r ffaith yr ydych yn ystyried cysylltu â ni ynglŷn â phrosiect yn gryfder ynddo’i hun – dymuniad a brwdfrydedd i rywbeth newid.
 • Arbenigwyr trwy brofiad! Mae’n bosib bod pobl wedi profi heriau’n flaenorol y mae’ch syniad prosiect yn bwriadu mynd i’r afael â nhw (er enghraifft: dyled, unigedd, cam-drin alcohol). Mae cynnwys y sawl sydd â phrofiad uniongyrchol o’r prosiect yn enghraifft o adeiladu ar gryfderau.
 • Gallech chi gwblhau arolwg cymunedol er mwyn adnabod cryfderau/profiad unigol sydd eisoes yn bodoli. Gallai hyn gynnwys pobl sydd â sgiliau busnes, y rhai sydd â phrofiad o drefnu gweithgareddau, y rhai sydd â gwybodaeth am gydweithio â grwpiau penodol o bobl.
 • Gallai gynnwys cwblhau map cymunedol i adnabod y mudiadau sydd eisoes yn gweithredu yn yr ardal, a’r ffordd orau o gysylltu a rhwydweithio â nhw

I gael mwy o wybodaeth am Pawb a’i Le, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/pawbailecanolig ar gyfer grantiau canolig (£10,001 i £100,000) neu www.biglotteryfund.org.uk/pawbailemawr ar gyfer grantiau mawr (£100,001 i £500,000), ffoniwch 0300 123 0735 neu e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s