Pawb a’i Le: Bod yn Gysylltiedig

20597898_10159091020875564_1284705777_o - Copy.jpgYm mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru ei rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma. Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema:

  • pobl yn arwain,
  • seiliedig ar gryfderau a
  • chysylltiedig

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Darllenwch am alluogi pobl i arwain yma a darllenwch am brosiectau seiliedig ar gryfderau yma. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnom i Gydlynydd Gwybodaeth Leol Amy Wilson ddweud ychydig yn fwy wrthym am fod yn gysylltiedig.

Rydym eisiau i’n hymgeiswyr a phrosiectau feddu ar ddealltwriaeth dda o weithgareddau a gwasanaethau eraill yn eu cymuned a medru dangos sut y bydd eu prosiect yn gweddu i’r rhain.

Ar gip, beth mae ‘cysylltiedig’ yn ei olygu?

Rydym eisiau i’r prosiectau rydym yn eu hariannu feddu ar ddealltwriaeth dda o’r gweithgareddau a gwasanaethau yn eu cymunedau a medru dangos sut mae eu syniad, gwaith a phrosiect yn gweithio gyda’r hyn sydd eisoes yn bodoli ac yn cydweddu ag ef.

Mae ymagwedd gysylltiedig yn golygu eich bod yn deall ac yn defnyddio’r hyn rydych wedi ei ddysgu gan gael eich arwain gan bobl a bod yn seiliedig ar gryfderau.

Gallwch feddwl am fod yn gysylltiedig ar ddwy lefel:

  • Mae bod yn gysylltiedig yn golygu eich bod yn gwybod beth mae’r bobl rydych yn cydweithio â nhw ei eisiau ac yn ei ddefnyddio. Os ydych wedi’ch arwain gan bobl, bydd gennych yr wybodaeth hon. Pan fydd grwpiau’n gysylltiedig, maen nhw’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod yr hyn y maent eisiau ei wneud yn briodol ac yn ddichonol.
  • Mae bod yn gysylltiedig yn golygu eich bod yn gwybod y gymuned rydych yn gweithio ynddi. Rydych yn gwybod pa wasanaethau sy’n bodoli, pa gyfleoedd sy’n bodoli ac mae gennych gynllun ynglŷn â sut y gallwch adeiladu ar y cyfleoedd hyn.

 

Sut mae bod yn gysylltiedig yn edrych?

Nid oes unrhyw ddull ‘addas i bopeth’ gyda bod yn gysylltiedig. Bydd yn amrywio rhwng mudiadau a chymunedau. Nid ydym yn chwilio am lefel benodol o gysylltiad ond am gysylltiadau sy’n gwneud synnwyr ar gyfer eich prosiect ac a fydd yn darparu’r cyfle gorau posib y bydd eich gweithgareddau’n llwyddiannus. Dyma rai esiamplau:

  • Cysylltiadau a gweithgareddau anffurfiol fel cwrdd â phobl leol, aelodaeth pwyllgor rheoli neu grŵp llywio.
  • Cydweithio â mudiadau eraill trwy redeg gweithgareddau ar y cyd, darparu hyfforddiant neu arweiniad i eraill, i ddefnyddio adeilad, cludiant neu aelodaeth mudiad arall.
  • Rydym wedi gweld weithiau bod partneriaeth gyda grwpiau neu wasanaethau statudol eraill yn hanfodol i greu prosiect cryf a fydd yn cyrraedd pobl y mae angen cymorth arnynt fwyaf.
  • Gall fod yn fwy ffurfiol gyda chytundeb partneriaeth neu gyflwyno gwasanaethau trwy gontract neu gytundeb lefel gwasanaeth. Fodd bynnag, nid oes angen partneriaeth ffurfiol arnom ar gyfer y rhaglen Pawb a’i Le.

 

Beth os nad oes gennym unrhyw gysylltiadau?

Ar sail ein profiad, mae pob grŵp yn gysylltiedig mewn rhyw ffordd ac nid oes unrhyw grŵp sy’n gweithio ar ei ben ei hun. Meddyliwch am y gwaith a wnewch a’r cysylltiadau sydd gennych eisoes, hyd yn oed os ydynt yn eithaf anffurfiol.

Mae angen i bobl a grwpiau gydweithio’n fwy annibynnol weithiau. Er enghraifft, wrth weithio gyda materion sensitif fel pobl sydd â chaethineb, cyn-droseddwyr, tueddfryd rhywiol gwahanol, cam-drin domestig. Yn yr achosion hyn, gallai fod angen gweithio mewn ffordd lai integredig o fewn y gymuned ehangach. Fodd bynnag, gallech chi ddangos bod gennych gysylltiadau ar sail fwy rhanbarthol/cenedlaethol, gan gydweithio â mudiadau tebyg eraill i rannu dysgu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am eich gwaith.

 

Beth yw manteision bod yn gysylltiedig?

Rydym eisiau gwybod eich bod yn gyfarwydd â’r gymuned rydych yn gweithio ynddi a pham mae’ch prosiect yn gwneud synnwyr i chi a’r gymuned. Trwy ddeall pa wasanaethau tebyg sy’n bodoli ar hyn o bryd, gallwch fod yn sicr bod eich prosiect yn ychwanegu gwerth a heb ddyblygu’r hyn sydd eisoes yn cael ei ddarparu.

Bydd bod yn gysylltiedig yn helpu chi gwneud penderfyniadau gwybodus am eich ymagwedd, eich bod wedi ystyried y gymuned a’r bobl wrth i chi ddatblygu’r syniad prosiect. Trwy wneud hyn bydd mwy o gyfle y bydd yr hyn y bwriadwch ei wneud yn cael effaith gadarnhaol ac y bydd yn llwyddiannus.

Active Plus Communities 1.jpg

I gael mwy o wybodaeth am Pawb a’i Le, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/people-and-places-medium-grants ar gyfer grantiau canolig (£10,001 i £100,000) neu https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/people-and-places-large-grants ar gyfer grantiau mawr (£100,001 i £500,000), ffoniwch 0300 123 0735 neu e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s