Rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol: Grantiau ar gyfer prosiectau dan arweiniad cymunedau, er budd cymunedau.

Cylch Meithrin-51.jpgGall ariannu’r Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig ariannu o £300 i £10,000 i gefnogi’r pethau sydd bwysicaf i bobl a chymunedau. byddwn yn ariannu mudiadau gyda syniadau prosiect gwych sydd:

  • Yn llunio’r lleoedd a’r mannau sy’n bwysig i gymunedau
  • Yn dod â mwy o bobl ynghyd ac yn adeiladu perthnasoedd cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • Yn galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial i weithio trwy fynd i’r afael â phroblemau ar y cam cynharaf posib

Rydym hefyd yn gofyn bod prosiectau’n cael eu harwain gan y cymunedau a fydd yn buddio ohonynt. Golyga hynny y bydd y bobl rydych yn gweithio gyda hwy yn chwarae rhan ystyrlon wrth ddatblygu, cynllunio a chyflwyno eich prosiect. Dyma’r Rheolwr Ariannu Gareth Williams yn esbonio beth mae hyn yn ei olygu a sut gallwch annog pobl i ymrwymo gyda’ch prosiect:

“Ym mhob grŵp neu fudiad mae fel arfer grŵp o bobl sy’n hapus i rannu eu safbwyntiau â chi ac i eistedd ar bwyllgorau llywio. Mae cael y lefel hon o ymrwymiad yn wych wrth reswm, ond mae yna berygl eich bod yn colli allan ar farn pobl eraill sy’n defnyddio’ch prosiect neu farn pobl nad sydd fel arfer yn cymryd rhan mewn prosiectau.

Rydym yn gwybod bod pobl yn brysur – mae ganddynt fywydau, teuluoedd a swyddi ac efallai bod dim amser ganddynt i gymryd rhan mewn dylunio, cyflwyno neu adolygu prosiectau. Fodd bynnag, nid oes rhaid cael pobl i gymryd rhan olygu ymrwymiad amser mawr iddynt. Gall gymryd rhan olygu amrywiaeth eang o bethau, o’r sgyrsiau dydd i ddydd rydych yn eu cael a’r ffurflenni adborth rydych yn eu derbyn gan y bobl sy’n defnyddio’ch prosiect, i gnocio ar ddrysau a chynnal arolygon yn eich cymuned.

Fodd bynnag, nid yw pawb yn mwynhau llenwi ffurflenni, na chael eu gofyn yn uniongyrchol am eu barn ar broblem neu syniad. Efallai na fydd rhai pobl yn gyfforddus yn dweud eu barn o flaen eraill. Dyma’r mathau o rwystrau all stopio pobl rhag cymryd rhan neu gyfrannu at eich prosiect.

Yn aml, rydym yn gweld mai’r prosiectau mwyaf llwyddiannus yw’r rhai sy’n greadigol gyda sut maen nhw’n cynnwys pobl a gyda sut maen nhw’n mynd ati i ymrwymo eraill sydd ddim fel arfer yn cymryd rhan mewn prosiectau neu’n rhoi eu barn a safbwyntiau. Dywedodd rhai prosiectau wrthym eu bod wedi defnyddio’r celfyddydau, chwaraeon, y theatr neu hyd yn oed bwyd i gael barn pobl. Pan mae pobl yn bod yn greadigol, byddant yn aml yn ymlacio ac yn rhoi eu barn go iawn i chi, felly beth am ystyried cynnal barbeciw neu bicnic? Mae pobl yn mwynhau bwyd a byddant yn dweud llawer o bethau wrthych dros bryd o fwyd cymdeithasol.

A chofiwch, pan rydym yn sôn am bobl, rydym yn golygu’r bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau, eu rhwydweithiau (megis teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr), a’r gymuned ehangach mae’ch mudiad yn gweithio ynddi.

Does dim un ymagwedd sy’n addas i bawb pan ddaw at gynnwys pobl, ni fydd dull sy’n gweithio i un prosiect o reidrwydd yn gweithio i chi, felly hoffem wybod sut mae’ch mudiad yn mynd ati i geisio cael pobl i chwarae rhan ystyrlon yn eich prosiectau.”

Eisiau ymgeisio i raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol i gefnogi prosiect yn eich cymuned? Darganfyddwch sut i ymgeisio trwy ymweld â’n gwefan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s