A fydd fy nghais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus?

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn rhaglen boblogaidd iawn ac yn aml rydym yn derbyn llawer mwy o geisiadau’ gofyn am swm sylweddol fwy na’r gyllideb sydd ar gael i ni. Oherwydd hyn, ni allwn bob amser ariannu’r holl geisiadau gwerth chweil a dderbyniwn, sy’n golygu bod yn rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd ar sut i flaenoriaethu ein hariannu.

Y meysydd allweddol y byddwn yn eu defnyddio i wneud penderfyniad yw pa mor gryf y mae’ch prosiect yn cyflawni un o’n blaenoriaethau ariannu ac i ba raddau y mae’ch cymuned yn ymwneud â dylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio.

Mae gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol dair blaenoriaeth ariannu ac mae’n rhaid i chi gwrdd ag o leiaf un o’r rhain:

  • Siapio’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • Dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryfion o fewn ac ar draws cymunedau
  • Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Mae’n bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych yn eu cynllunio, felly dywedwch wrthym sut rydych wedi gwneud hyn. Rydym yn credu y bydd hwn yn helpu eich prosiect i gael ei gefnogi’n well gan yr egni a’r cryfderau sy’n bodoli yn eich cymuned ac mae’n fwy tebygol o fod yn llwyddiannus o ganlyniad i hyn.

Os na fyddwn yn dyfarnu grant i chi rydym yn gwybod y byddwch yn siomedig, ond nid yw’n golygu nad ydym yn gwerthfawrogi’r gwaith yr ydych chi a’ch mudiad yn ei wneud.

Y rheswm syml a mwyaf cyffredin dros geisiadau aflwyddiannus yw bod ceisiadau eraill wedi canolbwyntio ar ein blaenoriaethau neu gynnwys eu cymunedau’n gryfach neu’n gliriach.

Beth sy’n creu prosiect cryf?

Rydym yn deall faint o amser ac ymdrech sydd ei angen i gyflwyno cais am grant, felly rydym wedi edrych ar rai o nodweddion mwyaf cyffredin ceisiadau cryfach a allai eich helpu penderfynu p’un a yw Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn iawn i chi neu p’un a fyddai’n well treulio’ch amser yn ceisio cyllid o ffynonellau eraill.

Dyma rai enghreifftiau o sut y gallwch drawsnewid syniad prosiect gwannach i un cryfach.

  • Rydym yn annhebygol o ariannu prosiectau celfyddydau, chwaraeon neu dreftadaeth y mai prif ddiben y prosiect yw’r gweithgaredd yn hytrach na’r budd cymunedol. Er hynny rydym wedi ariannu prosiectau yn yr ardaloedd hyn sydd wedi ennyn diddordeb eu cymuned ehangach a chydweithio i ddod o hyd i ddulliau defnyddio’r celfyddydau, chwaraeon neu dreftadaeth i wneud gwir welliannau i’r pethau sydd fwyaf pwysig i’r gymuned honno; er enghraifft, taclo digartrefedd, gwella cydlyniant cymunedol mewn cymunedau amrywiol, neu wella bywydau pobl sy’n byw gydag anableddau.
  • Byddai prosiect i sefydlu boreau coffi parhaus o neu brosiect ymgyfeillio i daclo unigedd, yn gais cryfach na gwibdeithiau unigol gan y byddai’n gweddu’n agosach i’n blaenoriaeth o ‘ddod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryfion o fewn ac ar draws cymunedau’.
  • Mae prosiectau adnewyddu sy’n canolbwyntio dim ond ar yr angen am newid cyfarpar (e.e. boeleri, ffenestri, ceginau) yn annhebygol o gael eu hariannu. Byddai cais cryfach yn adnabod sut mae’r lle’n bwysig i’r gymuned ynghyd â’i effaith, ac yn cynnwys y gymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau sy’n digwydd oddi fewn iddo.
  • Ni fydd Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn darparu grantiau i ysgolion (gan gynnwys cymdeithasau rhieni-athrawon a Chyfeillion ysgol) ar gyfer prosiectau sy’n gweddu’n fwy i weithgareddau disgwyliedig yr ysgol heb gyfranogiad sylweddol neu fudd i’r gymuned ehangach. Er enghraifft, efallai y byddem yn ystyried ariannu maes chwarae neu gyfarpar chwarae ar gyfer ysgol mewn ardal wledig iawn os dangosir nad oes unrhyw gyfleusterau eraill, ac mae’n bosib y byddem yn ystyried ariannu cyfarpar TG os oedd ar gael i’r cyhoedd ei ddefnyddio y tu allan i oriau ysgol.

Rwyf braidd yn ansicr ynghylch fy mhrosiect o hyd, pa ffordd arall allaf gael cymorth?

Os ydych yn ansicr o hyd p’un a yw’ch prosiect yn addas ai beidio, gallwch gael sgwrs gyda’n tîm cymorth ar 0300 123 0735, neu drwy e-bostio cymru@cronfaloterifawr.org.uk. Gallwch edrych i weld ble rydym yn cynnal digwyddiadau cyn bo hir, a dod i weld ni’n bersonol hefyd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s