£34 miliwn i gefnogi pobl a chymunedau ar draws Cymru

Dyma Gyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru John Rose yn esbonio sut yr ydym, fel ariannwr, eisiau cefnogi pobl i gael mynediad at arian y Loteri Genedlaethol trwom i wneud dewisiadau gwych ar gyfer cymunedau ar hyd a lled Cymru trwy ein gweledigaeth ‘Pobl yn Arwain’ a’n strwythur rhanbarthol newydd.

Mae y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn credu y dylai pobl arwain ar wella’u bywydau trwy alw ar y sgiliau, asedau ac egni yn eu cymunedau, ac ar 4 Gorffennaf 2018 fe gyhoeddom fod gennym werth £34 miliwn o grantiau ar gael er mwyn i gymunedau wneud hynny’n union.

Teimlwn y gall cymunedau cryfion a bywiog gael eu hadeiladu a’u hadnewyddu gan y bobl sy’n byw ynddynt – gan eu paratoi ar gyfer unrhyw beth yn wyneb cyfleoedd a heriau’r dyfodol. Dyna pam rydym wedi datblygu ein dull o alluogi pobl a chymunedau i arwain y newid hwnnw i wella’u bywydau trwy alw ar y sgiliau, asedau ac egni yn eu cymunedau,”

I godi ymwybyddiaeth o’r arian sydd ar gael, daethom â grwpiau o bob cwr o Gymru ynghyd yn y Senedd i arddangos yr hyn y maent wedi’i gyflawni trwy eu grantiau hwy. Cyfarfûm ag Aelodau Cynulliad i’w hannog i ledaenu’r gair am grantiau’r Loteri Genedlaethol sydd ar gael yn eu cymunedau.

Siaradodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon am y cyfraniad cadarnhaol sydd wedi deillio o fuddsoddi mewn cymunedau trwy y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: “Rydym bellach yn dod yn nes at ben-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed, ac yn ystod y cyfnod hwn mae wedi cael effaith drawsnewidiol ar ariannu’r celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth a llu o achosion elusennol a phrosiectau cymunedol.  Rwy’n gobeithio y bydd y Loteri Genedlaethol yn parhau i wneud cyfraniad allweddol at gymunedau ledled Cymru trwy brosiectau tebyg i’r rhai sy’n arddangos yma heddiw – rwy’n siŵr y bydd cymunedau eraill yng Nghymru yn tynnu ysbrydoliaeth o’r storïau sydd wedi’u rhannu heddiw.”

Y llynedd, aildrefnodd y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ei hun i dri rhanbarth gan gynnwys tri thîm i gynnwys Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru , a De-ddwyrain a De Canolbarth Cymru.

Mae gweithio fel hyn yn galluogi i ni fod yn fwy hygyrch ac â chysylltiadau gwell gyda’r bobl a chymunedau a wasanaethwn, a fydd yn ei dro yn helpu mwyafu effaith ein grantiau Loteri Genedlaethol.

Mae y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn fwyaf adnabyddus am ddosbarthu arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gefnogi prosiectau sydd â dibenion iechyd, addysg, amgylcheddol ac elusennol. Rydym yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o’r holl arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae cymunedau yng Nghymru wedi elwa o arian y Loteri Genedlaethol trwy y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel a ganlyn:

 • Gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol £40m i 759 o brosiectau
 • Iechyd a lles  £24m i 201 o brosiectau
 • Dysgu £22m i 130 o brosiectau
 • Plant, Pobl Ifainc £19m i 314 o brosiectau
 • Yr Amgylchedd £16m i 99 o brosiectau
 • Cyflogaeth a Menter £12m i 71 o brosiectau

*Mae’r data’n cynrychioli prosiectau sy’n gysylltiedig â’r thema honno ond nid yw o reidrwydd yn golygu mai dyna’r ffocws. Mae hyn oherwydd bod ein hariannu’n gymhleth a bydd llawer, os nad y rhan fwyaf, o brosiectau’n taclo mwy nag un maes thematig.

Mae’r prosiectau sydd wedi elwa o grantiau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a oedd yn bresennol ar gyfer y cyhoeddiad yn y Senedd yn cynnwys:

 • The Trinity Project sy’n dod â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a’r gymuned ehangach ynghyd ar eu rhandir yng Nghaerdydd i dyfu pethau a choginio gyda’i gilydd.
 • Down to Earth sy’n gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches o gwmpas Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gâr i adeiladu cronfa cludiant e-gerbydau.
 • Same but Different sy’n defnyddio ffotograffiaeth a fideo i herio tybiaethau cymdeithas am bobl sydd â chlefydau anghyffredin.
 • Clwyd Special Riding Centre a gyflwynodd eu Canolfan unigryw a adeiladwyd at y diben sy’n galluogi pobl ag anghenion cymhleth i elwa o effaith therapiwtig bod gyda cheffylau.
 • Y Bartneriaeth Awyr Agored yng Ngogledd Cymru, sy’n cefnogi pobl leol i gael swyddi ac ymwneud â’r sector twristiaeth gweithgareddau awyr agored.
 • Milford Youth Matters, sy’n cefnogi pobl ifainc i ddychwelyd i gyflogaeth trwy leoliadau gwaith a chyfleoedd hyfforddiant.

Noddwyd y digwyddiad yn y Senedd gan Jane Hutt, AC Bro Morgannwg.

Untitled design (11).png

Os hoffech wybod mwy am sut i gael mynediad at grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer eich cymuned, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â’n tîm cymorth trwy e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735 (dydd Llun i ddydd Gwener 9:00 – 17:00).

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s