Awgrymiadau ymgeisio am grant ar gyfer adeiladau cymunedol

Oes angen arian arnoch i adeiladu neu adnewyddu canolfan neu hyb cymunedol? Rydym wedi rhoi atebion ynghyd i’r cwestiynau a ofynnir amlaf am ymgeisio er mwyn eich tywys trwy’r broses ymgeisio. Mae’r cwestiynau yn seiliedig ar ymgeisio i’n rhaglen Pawb a’i Le, sy’n cynnig grantiau rhwng £10,001 a £500,000 miliwn dros gyfnod o 1 i 5 mlynedd.

  • Pam mae eich prosiect yn bwysig?

Yn gyntaf, mae angen i ni wybod fod eich prosiect yn rhywbeth sydd wirioneddol o bwys i’ch cymuned ac na fyddech yn dyblygu gwaith cyfleusterau eraill yn yr ardal. Os yw’r cyfleuster eisoes yn cael ei defnyddio, bydd angen i chi ddangos eich bod yn gwella neu’n ychwanegu’n sylweddol at y gwasanaethau a gynigir.

Mae angen i ni fod yn siŵr hefyd fod y gymuned ehangach yn cefnogi’r prosiect rydych yn gofyn i ni ei ariannu. Dylech fod wedi cysylltu neu’n bwriadu cysylltu â’r bobl sy’n defnyddio’ch adeilad (os oes un) ar hyn o bryd, pobl a allai elwa o ddefnyddio’r adeilad yn y dyfodol, yn ogystal â mudiadau a grwpiau cymunedol yn eich ardal a allai elwa o ddefnyddio’r adeilad. Ceisiwch gynnwys nhw yn y broses mor gynnar â phosib fel y gallant gymryd rhan yn bwrpasol wrth ddylunio a chyflwyno’r prosiect a’i weithgareddau.

  • Effeithiau a manteision y prosiect

Mae angen i ni fod yn siŵr beth fyddai effaith y prosiect. Ffordd dda o feddwl am yr effaith yw ystyried canlyniadau’r hyn a fyddai’n digwydd petai’r prosiect ddim yn bodoli. Gall yr effaith fod ar ystod o bethau – rhieni, gofalwyr, ymarferwyr, gwirfoddolwyr yn ogystal â’r amgylchedd a mudiadau eraill ond dylech ganolbwyntio ar ba effaith y bydd yn ei chael ar eich cymuned yn gyffredinol.

Mae’n werth ystyried hefyd pa gryfderau sy’n bodoli eisoes yn eich cymuned a sut y gallant wella buddion ac effeithiau’ch prosiect. Er enghraifft, meddyliwch am ble mae pobl yn eich cymuned yn cwrdd ar hyn o bryd, pwy yw arweinwyr y grŵp a pha sgiliau sydd ganddynt a allai gefnogi’r prosiect. Os oes gan eich cymuned adeilad eisoes yr hoffech ei ailddatblygu, meddyliwch am beth sy’n ei wneud yn unigryw a sut y gellir gwella’r agwedd honno arno ar gyfer eich prosiect arfaethedig.

  • Cynnal arfarniad opsiynau ar gyfer y gwaith cyfalaf

Dylai arfarniad opsiynau roi manylion yr holl opsiynau rydych wedi ymchwilio iddynt, gan gynnwys gadael pethau fel y maent, symud i adeilad wedi’i rentu, symud i adeilad mwy/llai, rhannu adeilad, addasu adeilad presennol, neu hyd yn oed darparu cludiant i adeilad presennol gerllaw. Er enghraifft, os ydych yn ystyried ymgeisio am neuadd bentref, ystyriwch a oes cyfleuster tebyg a danddefnyddir mewn pentref gerllaw y gallech ei ddefnyddio yn lle. Dylech ystyried amcangyfrif o gost ac asesiad risg ar gyfer pob opsiwn a ystyrir hefyd gan fod angen i ni weld y bydd yr adeilad yn cynnig gwerth da am arian.

  • Rheoli’r cyfleuster

Dylech ystyried sut y byddai’r cyfleuster yn cael ei reoli; pwy fydd yn gyfrifol am draul a gwisgo ar yr adeilad a sut y gallai eich mudiad chi gynhyrchu digon o incwm i sicrhau y gellir talu costau cyffredinol a biliau yn y dyfodol. Ystyriwch sut y byddwch yn sicrhau defnydd parhaus o’r adeilad – er enghraifft, os bydd llawer o fudiadau’n ei ddefnyddio mae’n bosib y byddwch eisiau llunio amserlen i ddangos sut y byddai’r cyfleuster yn cael ei ddefnyddio dros yr hir dymor.

  • Pa mor fanwl y mae angen i’ch amserlen fod?

Os ydych yn ymgeisio am grant datblygu cyfalaf Pawb a’i Le neu yng ngham un y broses grantiau mawr mae angen i chi sicrhau bod gennych ddyluniad adeiladu a gweithwyr adeiladu proffesiynol mewn lle cyn i chi anfon eich cais atom. Os ydych yn ymgeisio trwy grantiau maint canolig Pawb a’i Le bydd angen i chi sicrhau bod eich prosiect wedi cyrraedd RIBA cam 4.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn y nodiadau arweiniad tir ac adeiladau llawn sydd ar gael ar ein tudalennau gwe Pawb a’i Le. Cliciwch yma i weld ein tudalen we grantiau maint canolig, a chliciwch yma i weld ein tudalen we grantiau mawr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau  am ymgeisio, cysylltwch â ni ar 0300 123 0735 neu cymru@cronfagymunedolylg.org.uk. Rydym bob amser yn hapus i gael sgwrs ac i’ch rhoi chi ar y trywydd iawn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s