60 eiliad gyda’n Swyddogion Ariannu…

Ar hyn o bryd mae pedwar gyfle i ymuno â’n tîm ar gyfer pobl sy’n angerddol dros gefnogi cymunedau yng Nghymru. Felly, i roi syniad i bobl o sut brofiad yw gweithio i’r Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gwnaethom siarad â Liz, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a Hywel, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yn Y Drenewydd, i roi syniad i chi…

Dywedwch ychydig wrthym am beth mae’r Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ei wneud.

Liz: Mae’r Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu’r arian a godir gan bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol. Rydym yn dosbarthu arian i bobl sy’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl ar draws y Deyrnas Unedig.

Beth a barodd i chi ymuno â’r Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol?

Liz: Dechreuais gyda’r Gronfa ar sail dros dro pum mlynedd yn ôl. Cyn iddynt ddweud wrthyf am y swydd nid oeddwn yn gwybod llawer am y Gronfa a beth maent yn ei wneud felly bu’n rhaid i mi wneud peth ymchwil i gael gwybod. Rwyf bob amser wedi dewis gweithio yn y trydydd sector gan ei fod yn bwysig i mi fod fy swydd yn gwneud gwahaniaeth. Dangosodd popeth y ddes i ar ei draws fod y Gronfa’n gweithio i wella bywydau pobl sydd mewn angen mwyaf ac roeddwn am fod yn rhan o hynny.

Hywel: Rwyf wedi bod gyda’r Gronfa ers dros ddeunaw mlynedd. Roeddwn wedi cyrraedd cam yn fy mywyd pan oeddwn am gael her newydd gydag oriau rheolaidd. Yn flaenorol roeddwn yn hunangyflogedig ac yn gyfarwyddwr amrywiaeth o gwmnïau cynhyrchu dros 20 mlynedd. Roedd y syniad o ddosbarthu arian a helpu arall fel bywoliaeth yn lle hela arian gan gredydwyr yn apelio’n fawr.

Beth sydd wedi synnu chi fwyaf ers ymuno?

Liz: Pa mor fawr y mae’r Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol! Ni yw dosbarthwr mwyaf arian y Loteri Genedlaethol ac rydym yn cyrraedd pobl ym mhob cwr o’r Deyrnas Unedig. Rwy’n gweithio ar ein rhaglen grantiau bach sy’n golygu fy mod wedi cael cyfle i weithio gyda phobl o bob rhan o Gymru.

Hywel: Ar ôl y sioc gyntaf enfawr o weithio yn y sector cyhoeddus yn lle’r sector preifat, y syndod mwyaf yw fy mod i yma o hyd! Yn onest, fe feddyliais y byddwn yn symud ymlaen ar ôl nifer o flynyddoedd ond mae amrywiaeth y gwaith, yr amodau gwaith hyblyg ac yn benodol y prosiectau a ariannwyd wedi peri i mi ailedrych ar fy mlaenoriaethau.

Beth fu eich uchafbwynt?

Liz: Roeddwn yn ddigon ffodus i fod yn rhan o’r ‘Llythyr Syrpreis y Loteri’ cyntaf. Rydym yn gwybod bod y grantiau gennym yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r bobl rydym yn cydweithio â nhw. Yn gyffredinol rydym yn rhoi gwybod i bobl bod eu cais wedi cael ei ariannu trwy e-bost neu lythyr. Fodd bynnag, penderfynodd un o’n tîm cyfathrebu roi cynnig ar ddweud wrth bobl wyneb i wyneb a ffilmio hynny er mwyn i ni weld eu hegni a’u hangerdd, a’i rannu. Roedd yn syfrdanol! Roedd y grŵp mor falch o gael eu hariannu ac roeddem yn yr ystafell a fyddai’n cael ei thrawsnewid gan y prosiect felly roeddem yn gallu gweld beth fyddai’r effaith.

Hywel: Yr uchafbwynt i mi yw medru siarad Cymraeg bob dydd, yn y swyddfa gyda chydweithwyr ac, yn bwysicach na hynny, gydag ymgeiswyr, deiliaid grant a’u buddiolwyr ar draws Cymru i gyd. Ychydig iawn o gyfle oedd gennyf i ddefnyddio fy mamiaith yn fy ngwaith blaenorol.

Os aiff rhywun yn Swyddog Ariannu, beth gallant ddisgwyl ei wneud o ddydd i ddydd?

Liz: Rwy’n gweithio ar ein rhaglen grantiau bach, Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Rwy’n treulio’r rhan fwyaf o’r dydd yn asesu ceisiadau a chefnogi deiliaid grant. Mae hyn yn cynnwys adolygu ceisiadau, ysgrifennu adroddiadau, cynllunio taliadau i grwpiau, ac ateb galwadau ac e-byst. Ond mae’n fwy o hwyl nag y mae’n swnio! Rydym yn cael gweld beth mae grwpiau eisiau ei wneud a sut maent am gael effaith ar eu cymunedau. Rydym hefyd yn cael helpu nhw i gyflawni’r nodau hyn. Mae’n wych siarad â rhywun ar ôl iddynt gwblhau prosiect a chael gwybod am y gwir wahaniaeth y mae wedi’i wneud i’w cymuned.

Rwy’n mynd allan i gymunedau i siarad â grwpiau sy’n ystyried ymgeisio hefyd, rydym yn siarad am ofynion y rhaglen a’r hyn y byddai angen iddynt ei wneud i ymgeisio i ni. Mae’n wych gweld syniadau pobl ar gyfer eu cymunedau a sut maent yn eu datblygu i fod yn brosiectau anhygoel.

Hywel: Bach o bopeth. Wrth gwrs, bydd gofyn i chi asesu a rhoi barn ar ystod o geisiadau rhwng £300 a £500,000, ac o bosib rheoli’r grantiau hynny. Bydd hyn yn cynnwys cyswllt gyda phobl, i roi cyngor ac i gefnogi. Bydd disgwyl i chi weithio fel rhan o dîm (a all gynnwys gwneud paneidiau o de!), ond gallwch ddisgwyl cefnogaeth lawn gan gydweithwyr yn gyfnewid am hyn oll. Gallwch ddisgwyl mynd allan i gwrdd â deiliaid grant presennol a rhai potensial i gael tystiolaeth eich hun o’r gwaith gwych a wnânt.

Beth fyddech yn dweud wrth bobl sy’n ystyried ymgeisio i ymuno â ni nad ydynt 100% yn sicr?

Liz: Mae rôl y Swyddog Ariannu yn un amrywiol, sy’n rhoi cyfle i bobl berchen arni. Rydym yn gweithio’n ôl ein cryfderau felly beth bynnag eich cryfder fe gaiff ei werthfawrogi.

Hywel: Rhowch gynnig arni. Efallai y bydd eich gwybodaeth a sgiliau, beth bynnag fo’ch maes, yn golygu mai chi yw’r union berson sydd ei angen ar y Gronfa.

Unrhyw eiriau o gyngor i rywun sy’n ymgeisio?

Liz: Rhowch ganiad i ni, mae bob amser yn ddefnyddiol cael sgwrs gyda rhywun i sicrhau bod y swydd yn iawn i chi ac mae’n ffordd wych o gael gwybod mwy amdanom ni.

Hywel: Dangoswch eich angerdd dros eisiau gwneud gwahaniaeth a byddwch chi’n iawn.

 diddordeb I gynrychioli’r cymunedau rydym yn cydweithio â nhw’n well, rydym yn awyddus i recriwtio pobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

Am fwy o wybodaeth neu i ymgeisio, cliciwch yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s