Ymagwedd a arweinir gan bobl at lesiant rhieni sengl

Grŵp cefnogi cymheiriaid yng Nghaerdydd yw Llesiant Rhieni Sengl (SPW) a sefydlwyd gan Amy Holland a Rachel Cule yn 2016.  Datblygodd y grŵp o Creating Connections, prosiect dan arweiniad cymheiriaid ar gyfer rhieni sengl a dderbyniodd £318,000 gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac a gafodd ei gyflwyno gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a Gingerbread rhwng 2014-2016. Pan ddaeth y prosiect hwn i ben, sefydlodd Amy a Rachel SPW gyda chefnogaeth grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Siaradom ag Amy a Rachel i ddysgu mwy am eu taith ac yr ymagwedd a arweinir gan bobl sy’n sail i’r grŵp.

Yn 2013, roedd Rachel yn edrych am grŵp rhieni sengl i ymuno ag ef: “Mae gen i lawer o ffrindiau ond doedd dim un ohonynt yn rhiant sengl, ac roeddwn i’n teilo’n unig.” Doedd hi’n methu dod o hyd i grŵp felly fe bostiodd hi hysbyseb ar Netmums a thrwy hynny, bu iddi gwrdd â rhieni sengl eraill ac fe ddechreuon nhw gwrdd ar benwythnosau.  Yn ddiweddarach bu iddi gwrdd ag Amy a oedd hefyd yn rhiant sengl ac yn gweithio i Gingerbread ar brosiect Creating Connections ar y pryd.

Penderfynodd y ddwy bod cefnogi cymheiriaid yn methu â stopio pan fyddai’r prosiect yn dod i ben ym mis Awst 2016. “Roeddem eisiau parhau gwaith Creating Connections a chanolbwyntio ar drugaredd a’r elfen holistaidd.”

Fe lwyddon nhw sicrhau cefnogaeth barhaus ar gyfer iechyd meddwl a llesiant. Mae rhieni sengl tair gwaith mor debygol o gael cyfnodau o iselder a phroblemau iechyd meddwl difrifol megis sgitsoffrenia o’i gymharu â rhieni mewn cwpl.

Cafodd profiadau personol Amy a Rachel fel rhieni sengl ddylanwad allweddol ar gyfeiriad SPW. Roedd Rachel eisiau cwrdd â phobl a oedd wedi cael profiadau tebyg, tra bod Amy’n esbonio bod cyfnod o iselder ôl-enedigol ac yna dod yn rhiant sengl pan roedd ei babi’n chwe mis oes “wedi agor ei llygaid i’r pethau roedd eu hangen ar rieni sengl. Baswn i ddim yn mynd allan ar y penwythnos oherwydd ro’n i’n teimlo y byddai pobl yn fy adnabod fel rhiant sengl. Ond roeddwn i’n gwybod mai fi fy hun oedd yr unig berson allai fy helpu, a bod mynd tu allan yn dda ar gyfer fy iechyd meddwl .” Bu’r cyfuniad hwn o brofiadau arwain at weithgaredd cyntaf SPW ym mis Hydref 2016 – teithiau cerdded ar y penwythnos gyda phlant a rhieni ledled Caerdydd a’r Fro. “Mae’r ffocws ar lesiant a hapusrwydd, a hefyd mae am ddim ac yn ein caniatáu i wneud y mwyaf o gefn gwlad prydferth Cymru. Mae pobl yn helpu ei gilydd yn gyson. Mae’n edrych fel grŵp mawr o ffrindiau, mae fel ail deulu.”

Daeth y teithiau cerdded yn boblogaidd yn sydyn ac esboniodd Amy a Rachel i’w cyfranogwyr eu bod yn croesawu adborth gan gyfranogwyr i lunio cynnig SPW. Mae cyfle i rieni sengl gael dweud eu dweud am bopeth mae SPW yn gwneud, gan gynnwys sut mae’n cael ei llywodraethu. Mae gan SPW dri aelod bwrdd yn ogystal ag Amy a Rachel, gyda phob un ohonynt â phrofiad o fod yn rhieni sengl.

3Mae gan yr holl rieni gyfle i roi eu mewnbwn ar ddatblygu polisïau ar bynciau megis amddiffyn plant, i arwain taith gerdded neu ddarparu cefnogaeth cymorth cyntaf, i “feddwl am syniadau a helpu gyda’r mân dasgau sy’n gwneud i bopeth weithio”. Mae’r teithiau cerdded wedi parhau ochr yn ochr â gweithdai llesiant gydag ymarferwyr proffesiynol er mwyn sicrhau cefnogaeth bwrpasol ar reoli iechyd meddwl  a oedd mor fuddiol ym mhrosiect Creating Connections. Mae’r rhieni hefyd wedi awgrymu amrediad o weithgareddau ychwanegol – o dripiau i’r theatr, sesiynau celf a therapi, i sesiynau chwarae gofalgar, hyfforddiant cymorth cyntaf a thripiau gwersylla.

Mae SPW yn cynnal sesiynau ar benwythnosau, gŵyl y banc ac adeg Nadolig: “adegau pan nad yw mudiadau proffesiynol ar agor yw’r adegau mae rhieni sengl yn teimlo mwyaf unig, megis ar benwythnosau,”  esbonia Amy. Trwy gynnal sesiynau ar benwythnosau, mae’n rhoi cyfle i dadau nad yw’r prif ofalwyr ac efallai sydd ond yn gweld eu plant ar benwythnosau i fynychu, ac mae adborth gan dadau yn dweud bod hi’n llawer llai brawychus ymuno â thaith gerdded (yn hytrach na bore coffi, er enghraifft) fel dyn.

Nid yw cefnogaeth gan gymheiriaid wedi’i gyfyngu i sesiynau wyneb-i-wyneb. Mae presenoldeb ar-lein SPW wedi dod yn blatfform pwysig annisgwyl ar gyfer cefnogi cymheiriaid ac er mwyn denu cyfranogwyr. Datblygodd ei dudalen Facebook yn naturiol i mewn i fforwm byw sy’n rhoi cyfle i rieni wrando ar broblemau dieithriaid llwyr a cheisio eu datrys, gan ganiatáu i bobl gysylltu a cheisio cefnogaeth bryd bynnag mae ei hangen arnynt, gan gynnwys ar gyfer pobl sy’n byw rhy bell i ffwrdd i gymryd rhan yng ngweithgareddau wyneb-i-wyneb SPW. Bellach mae gan y grŵp Facebook 600 o aelodau, gyda phum person yn gwneud cais i ymuno bob diwrnod. Mae hefyd gan SPW 1,347 o ddilynwyr ar Instagram ac mae pobl yn gofyn yn rheolaidd iddynt drefnu teithiau cerdded ar gyfer rhieni sengl ledled Cymru.

Wrth iddynt dyfu, mae Amy a Rachel yn benderfynol y bydd SPW yn cadw ei ymagwedd dosturiol dan arweiniad pobl, gyda ffocws ar lesiant yn un o’u hamcanion (yn hytrach na chyflogaeth, er enghraifft). Mae hyn yn hollbwysig wrth iddynt geisio tyfu y tu hwnt i Gaerdydd.

Ym mis Ebrill 2018, derbyniodd SPW £64,641 o raglen grantiau canolig Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr i adeiladu ar weithdai a digwyddiadau cefnogol ar gyfer 50 person sengl yng Nghaerdydd gyda chefnogaeth a gwerthusiad gan y Sefydliad Iechyd Meddwl. Bydd gwefan yn cael ei datblygu gyda gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi i ddarparu cefnogaeth, cyngor a chyfeiriadau ar-lein at fudiadau perthnasol a fydd yn cael ei lansio ym mis Rhagfyr 2018. Bydd y wefan hefyd yn cynnwys llwybrau a oedd yn boblogaidd ar y teithiau cerdded, gweminarau, blogiau, vlogiau a phodlediadau. Bydd yn fan gwbl ryngweithiol ar gyfer rhieni sengl.

I ddarganfod mwy am fudiad Llesiant Rhieni Sengl, ewch i dudalen Single Parents Wellbeing ar Facebook, Instagram neu Twitter

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40% o’r arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da. Ein nod yw ariannu prosiectau sy’n galluogi pobl i arwain ar wella’u bywydau a’u cymunedau. Os hoffech wybod mwy am grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau cymunedol, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/wales.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s