Mynd i'r cynnwys

Cyngor ar gyfer ysgolion sy’n ymgeisio i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Medi 11, 2018

Mae ysgolion ar draws Cymru wrth wraidd eu cymunedau ac yn chwarae rôl llawer ehangach mewn bywyd bob dydd nag addysg yn y dosbarth yn unig. Dyma ein hawgrymiadau pennaf ar gyfer ysgolion sy’n llunio cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol er mwyn sicrhau bod pawb o’r disgyblion, rhieni, athrawon a’r gymuned ehangach yn elwa cymaint â phosib.

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Mae yna dair blaenoriaeth ariannu ac mae’n rhaid i chi fedru dweud wrthym yn eich cais sut fydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

  • dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Ychwanegu Gwerth at Eich Cymuned

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithio’n ddiwyd i adeiladu cymunedau cryfach a gwydnach yng Nghymru ac yn cydweithio ag arianwyr eraill i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o’n grantiau. O ganlyniad i hyn ni allwn ariannu unrhyw beth sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r cwricwlwm ysgol h.y. gwerslyfrau, nwyddau celf etc, gan mai cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw’r rhain. Meddyliwch yn ofalus am beth fydd eich gweithgaredd yn ei gyflawni a sut mae hwn yn gweddu i flaenoriaethau ariannu’r rhaglen, bydd angen i chi ddisgrifio hwn yn eich cais.

Byddwch yn agored ac yn hyblyg

Rydym wedi’n hymrwymo i ariannu’r pethau sydd fwyaf pwysig i gymunedau ac yn credu y dylai cynifer o bobl â phosib o fewn cymuned elwa o grantiau’r Loteri Genedlaethol. Gallwn ariannu dim ond gweithgareddau sydd ar gael yn wirioneddol i’r gymuned y tu hwnt i’r ysgol. Dylai gweithgareddau ddigwydd y tu allan i oriau ysgol craidd, yn ystod gwyliau ysgol, a chyn neu ar ôl ysgol. Dylai fod yn agored i’r gymuned ehangach pan fo’n briodol hefyd ac yn caniatáu i blant neu deuluoedd eraill ar draws yr ardal gymryd rhan yn y gweithgareddau, nid dim ond y rhai sy’n mynychu’r ysgol dan sylw. Felly, os daw syniadau gan y gymuned ar gyfer cyfleusterau chwarae, llochesi awyr agored neu glybiau gwyliau, gwnewch yn siŵr fod y rhain yn agored i bawb ac y gall cynifer o bobl â phosib eu defnyddio.

Beth sy’n bwysig i’ch cymuned?

Fel gyda phob prosiect, y ffordd orau o sicrhau gwahaniaeth parhaus yw adeiladu ar y brwdfrydedd a’r angerdd sydd gan eich cymuned dros y prosiect. Siaradwch â’ch cymuned, y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol, i glywed eu syniadau ac i gael gwybod beth sydd fwyaf pwysig iddynt. Rydym eisiau i’r gymuned gyfan gyfrannu mewn ffordd bwrpasol ym mhob cam o’r prosiect gan gynnwys dylunio, datblygu a chyflwyno’ch prosiect. Ystyriwch holi’r disgyblion ac aelodau grwpiau tebyg yn yr ardal, er enghraifft ysgolion neu grwpiau ieuenctid eraill yn ogystal âr gymuned yn gyffredinol, beth hoffen nhw ei gael o’r prosiect.

Mae dros £100,000 wedi’i ddyfarnu i ysgolion yng Nghymru dros y 12 mis diwethaf ar gyfer popeth o drywyddau antur awyr agored i ddigwyddiadau cymunedol, ac mae’r rhaglen yn parhau’n agored i ysgolion. I gael mwy o fanylion am Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, dilynwch y ddolen hon i ymweld â’n gwefan.

Advertisements
No comments yet

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: