Engage to Change yn rhoi cefnogaeth i Sarah-Jayne ddechrau yn y gwaith a rhoi hwb i’w hyder

Dim ond am interniaeth un tymor yr oedd Sarah-Jayne Mawdsley i fod yn yr Adran Fferylliaeth y llynedd, ond heddiw mae ganddi swydd Prentis Cynorthwyol y Fferyllfa, gan iddi sicrhau prentisiaeth dwy flynedd yn Ysbyty Gwynedd. “Rwy’n jest hapus dros ben bod hyn wedi digwydd i mi,” meddai Sarah-Jayne. “O flwyddyn yn ôl, ni feddyliais erioed y byddwn yn cyrraedd yma ac mae’n rhywbeth mawr i mi. Oni bai am Brosiect SEARCH byddwn i ddim yma o gwbl.”

Diagnoswyd Sarah-Jayne gyda Syndrom Down Mosaig pan oedd hi’n ifanc. Ym mis Medi 2017, dechreuodd Sarah-Jayne ar ei thaith tua chyflogaeth gydag Engage to Change gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fel aelod o’r garfan gyntaf o interniaid i gymryd rhan mewn ffrwd Prosiect SEARCH Engage to Change yng Ngogledd Cymru, roedd hi’n ymgymryd â menter newydd ac anhysbys. Doedd hi ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl ar y dechrau. Ond fe ymgynefinodd yn gyflym ag Adran Fferylliaeth yr ysbyty ym Mangor, gan wneud argraff ar ei chyflogwyr trwy ei chymhelliad a’i pharodrwydd i ddysgu.

Mae’r amgylchedd croesawgar ac agored yn yr adran wedi galluogi Sarah-Jayne i ffynnu a datblygu ei sgiliau cyfathrebu. “Roeddwn yn arfer bod yn eithaf swil, ond ers i mi fod yma mae pawb wedi bod yn hynod neis i mi ac mae fel ail deulu gyda nhw,” meddai. Mae Lynne Roberts, Rheolwr y Fferyllfa, yn cytuno. “Fel unigolyn rwy’n credu bod Sarah-Jayne wedi datblygu cryn dipyn o hyder.”

Mae Lynne hefyd yn pwysleisio manteision cael Sarah-Jayne yn yr adran. “Mae wedi bod yn brofiad hynod dda, ar gyfer Sarah-Jayne gan i mi feddwl ei bod hi wedi elwa llawer ohono, ond hefyd ar gyfer yr adran. Mae hi’n bâr newydd o lygaid yn y ddosbarthfa felly mae hi’n barod i awgrymu dulliau gweithio newydd, sy’n wych i ni.”

Dechreuodd Sarah-Jayne yn y ddosbarthfa’n llenwi’r robot, yn gwirio’r feddyginiaeth a’r dyddiadau darfod wrth iddi weithio, ac yn sganio’r codau bar i fewnbynnu’r feddyginiaeth. Mae ei thasgau bob dydd eraill bellach yn cynnwys gofalu am gylchdroi stoc yn y stordy, sganio gwaith papur a sicrhau bod gorsafoedd gwaith a droriau yn y ddosbarthfa wedi’u paratoi a’u llenwi.

“Mae hi wedi dod ymlaen o lam i lam gyda’i hyder,” meddai mam Sarah-Jayne, Bethan, yn frwdfrydig. Dywedodd fod Sarah-Jayne, er ei bod hi’n arfer ei chael yn anodd cyfathrebu â phobl, “ers gweithio fan hyn a gwneud Prosiect SEARCH, yn llawn hyder ac yn berson llawer hapusach ynddi’i hun. Mae hi wedi cael cefnogaeth syfrdanol.”

Mae’r gefnogaeth wedi dod o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys o’i mentoriaid yn yr adran, a’i chymhellwyr swydd Rebecca a Natalie o Agoriad Cyf, i’w hyfforddwr Gwyn o Goleg Llandrillo Menai. Mae Rebecca a Natalie wedi cefnogi Sarah-Jayne i ddysgu tasgau newydd, gan ddarparu cefnogaeth ddwys gychwynnol ar ddechrau’r rhaglen. “Wrth i’r wythnosau fynd heibio, dechreuom gamu’n ôl ychydig; sylweddolom ei bod hi’n dechrau cydio yn y tasgau,” meddai Natalie. “Aeth hi’n eithaf annibynnol yn eithaf cyflym.” Parhaodd y ddau gymhellwr swydd i alw heibio o hyd trwy gydol y flwyddyn i gynnig cefnogaeth i Sarah-Jayne, ei rheolwr a’i mentoriaid, ac i wirio ei chynnydd.

Mae Sarah-Jayne yn edrych tuag at y dyfodol ac at adeiladu ei gyrfa mewn fferylliaeth, ond ddim heb gydnabod pa mor bell y mae hi wedi dod a sut mae hi wedi rhagori ar ddisgwyliadau pobl eraill.

“Pan oeddwn yn ifanc roedd gennyf yr holl feddygon yn dweud wrthyf na chawn i wneud hwn ac na chawn i wneud y llall. Ces i ddiagnosis o Syndrom Down Mosaig felly dyna pam roedden nhw’n dweud na allwn i wneud pethau, ond rwyf wedi profi eu bod nhw’n anghywir, ac mae’n teimlo fel y galla i wneud unrhyw beth sy’n bosib i mi ei wneud.”

Derbyniodd Anabledd Dysgu Cymru grant o £10 miliwn gan raglen Ar y Blaen 2 y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i roi hwb i gyfleoedd cyflogaeth pobl ifainc yng Nghymru sydd ag anableddau dysgu ac/neu anawsterau dysgu gan gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA). Ariennir Ar y Blaen 2 gan arian sydd wedi gorwedd yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu yn y Deyrnas Unedig ers 15 mlynedd neu fwy.

A fyddai eich mudiad chi’n elwa o gynnig lleoliad gwaith? Cysylltwch ag Engage to Change, sy’n cefnogi pobl ifainc ag anableddau dysgu ac/neu anawsterau dysgu, gan gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth, i ddod o hyd i leoliadau gwaith.

I gael mwy o wybodaeth am Engage to Change, ewch i engagetochange.org.uk neu e-bostiwch engagetochange@ldw.org.uk. Gallwch ddilyn nhw hefyd ar Twitter @engage_2_change a Facebook @engagetochangewales.

Cyflwynir Engage to Change mewn partneriaeth rhwng Anabledd Dysgu Cymru, Agoriad Cyf, Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan ac ELITE. Mae Project SEARCH ym Mangor yn gydweithrediad  rhwng Agoriad Cyf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Coleg Llandrillo Menai, ac Anabledd Dysgu Cymru, a ariennir gan Engage to Change.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s