Sut i gael y gwerth mwyaf o’ch prosiect

Fel dosbarthwr arian cyhoeddus mae gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddyletswydd i sicrhau gwerth am arian wrth ariannu prosiectau, yn enwedig ar gyfer ein rhaglen grantiau mawr ‘Pawb â’i Le’. Yn flynyddol rydym yn derbyn gwerth dros £100m o geisiadau ar gyfer cyllid o £20m eleni felly dyma bopeth sydd rhaid i chi wybod er mwyn cael y gwerth gorau posib o’ch prosiect.

Manylu ar eich costau

Ar gyfer cam 1 o’r edefyn grantiau mawr (rhwng £100,001 a £500,000) rydym ond yn gofyn am amlinelliad bras o’r gost derfynol. Erbyn cam 2 neu ar gyfer yr edefyn grantiau canolig (rhwng £10,000 a £100,000) byddwn yn disgwyl i chi fod wedi amcangyfrif yn llwyr eich costau ar gyfer y prosiect a bod gennych ddealltwriaeth clir o beth sydd eisiau er mwyn i’ch prosiect ffynnu. Sicrhewch eich bod yn ymchwilio’n drylwyr i’r holl gostau ac yn dod o hyd i’r pris mwyaf addas ar gyfer eich gwaith. Wrth i’ch cais ddatblygu mae’n bosib bydd eich costau hefyd yn newid ac mae hyn yn berffaith iawn o fewn rheswm. Os welwch fod yna newid enfawr yng nghostau eich cynllun siaradwch gyda ni a gallwn drafod hyn ymhellach ac edrych ar y ffordd gorau ymlaen i’ch prosiect.

Hyd y prosiect

Gall brosiectau para hyd at bum mlynedd ond cofiwch am yr effaith gall hyn gael ar eich costau. Mae’n bwysig eich bod yn siapio’r prosiect sy’n gywir i’ch cymuned ond ystyriwch sut i gael yr effaith orau. A yw’n well cael llwyddiant gyda mwy o fuddiolwyr dros gyfnod byrrach? Gall cyflogau staff, yn enwedig rhai arbenigol, greu lot o straen ar eich costau yn yr hir dymor felly meddyliwch sut i gael y mwyaf o’ch cyllid er mwyn  i’ch cymuned for ar ei hennill gymaint â phosib.

Prosiectau cyfalaf

Yn aml gyda phrosiectau cyfalaf gall nifer o opsiynau fod ar gael felly gwerthuswch y rhain yn ofalus.  Er enghraifft, yn hytrach nag adeiladu neu prynu adeilad o’r newydd mae’n bosib mai’r opsiwn orau fyddai ail-ddatblygu eich lleoliad presennol neu rhannu adeilad addas arall yn y gymuned. Mae’n bwysig ystyried beth sydd orau i’r gymuned gyfan a nid yn unig eich mudiad chi. Mae hyn hefyd yn sicrhau bod mwy o gyllid ar gael er mwyn cefnogi’ch buddiolwyr a phrosiectau eraill.

Ffynonellau eraill

Trwy Bawb â’i Le, gallwn ariannu holl gost eich prosiect neu gallwch gyfuno ein hariannu gyda ffynonellau eraill. Os yw eich prosiect yn ymwneud â chwaraeon, treftadaeth, neu’r celfyddydau, yn ogystal â gwaith cymunedol, gallwch ystyried hefyd gwneud cais i un o gyrff ariannu eraill y Loteri Genedlaethol. Yn ogystal, bydd gan eich Cyngor Gwirfoddol Sir wybodaeth ychwanegol am y holl ffynonellau ariannu sydd ar gael yn eich ardal a gallwch ddod o hyd i’ch cyngor lleol trwy fynd i wefan y Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Gan fod cyrff ariannu eraill yn debygol o ffocysu ar arbenigedd gwahanol gall hyn hybu’r arferion gorau er mwyn cael y mwyaf o bob agwedd o’ch prosiect.

Am fwy o wybodaeth ar Bawb a’i Le edrychwch ar ein gwefan, cysylltwch gyda ni trwy cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffoniwch 0300 123 0735.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s