5 Awgrymiad gwych i gael grant ar gyfer eich prosiect

1. Dod o hyd i’r rhaglen ariannu iawn i chi

Wrth ddatblygu eich prosiect, siaradwch â’r bobl rydych yn cydweithio â nhw a gwrandewch ar yr hyn y maent yn ei ddweud wrthych. Gofynnwch iddynt am beth sy’n bwysig iddynt a chael gwybod pa gryfderau sydd ganddynt a fyddai’n helpu pobl eraill. Gallech sgwrsio â’u teuluoedd, y gymuned leol, grwpiau cymunedol lleol a mudiadau tebyg yr ydych efallai’n cydweithio â nhw. Mae prosiectau’n tueddu i fod yn fwy llwyddiannus pan fydd cymunedau’n ymwneud â nhw o’r cychwyn cyntaf ac yn parhau i gymryd rhan trwy gydol bywyd y prosiect.

Pan fydd gennych syniad ar gyfer prosiect, ewch i’n gwefan i weld pa raglenni ariannu sydd gennym. Cofiwch y mae’n bosib nid ni mo’r ariannwr gorau i gefnogi’ch syniad prosiect felly  bydd edrych ar arianwyr eraill yn eich helpu dod o hyd i’r opsiwn ariannu gorau i chi. Efallai y byddwch am siarad ag arianwyr eraill y Loteri Genedlaethol neu gael sgwrs â mudiadau cymorth fel WCVA neu Gynghorau Gwirfoddol Sirol i gael gwybod pa opsiynau eraill sydd ar gael.

2. Siapio eich syniad

Os ydych yn teimlo bod eich syniad yn gweddu i nodau ein rhaglenni ariannu, rhowch alwad i’n tîm ar 0300 123 0735.  Byddwn yn gweithio gyda chi i ymchwilio i sut y mae eich syniad prosiect wedi’i ddatblygu ochr yn ochr â’ch cymuned, sut y bydd yn defnyddio ac yn adeiladu ar y cryfderau sydd gennych a sut y byddwch yn cydweithio â mudiadau eraill. Os ydych yn bwriadu gweithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill, rydym yn hapus i siarad gyda chi i gyd.

Nid oes angen bod gennych syniad prosiect terfynol cyn i chi gysylltu â ni, ond bydd yn helpu os oes gennych syniad o’r hyn rydych yn bwriadu ei wneud gan y gallwn gael sgwrs fanwl gyda chi. Byddwn yn rhoi gwybod i chi a yw eich syniad yn rhywbeth y gallem ei ystyried ai beidio. Mae croeso i chi gael sgwrs gyda chi mor aml ag y mynnwch. Os yw eich syniad yn rhywbeth na fyddai’n cyflawni nodai ein rhaglen byddwn yn gwneud popeth a allwn i’ch cyfeirio at ffynhonnell ariannu fwy addas.

3. Datblygu cyllideb eich prosiect

Pan fyddwch wedi penderfynu ar y syniad ar gyfer eich prosiect, byddwch yn dechrau edrych ar y costau sy’n gysylltiedig â dod ag ef yn fyw. Mae bob amser yn syniad da gwneud rhywfaint o ymchwil i’r costau cyfartalog ar gyfer eitemau a fydd yn eich helpu gwireddu eich syniad. Cofiwch gynnwys pob cost sy’n gysylltiedig â’ch prosiect h.y. hwyluswyr, cyfarpar, deunyddiau, rhent, cyflogau, cyhoeddusrwydd, marsiandïaeth. Sgwrsiwch â’r grwpiau rydych yn gobeithio cydweithio â nhw – oes unrhyw staff, gwirfoddolwyr, cyfarpar neu leoliad y gallech eu rhannu? Bydd hyn yn eich helpu cadw eich costau i lawr ac adeiladu ar y cryfderau sydd gan bobl yn eich cymuned y maent yn fodlon eu rhannu. Gofynnwch i rywun ddarllen trwy eich cynllun cyllideb derfynol i sicrhau bob popeth wedi’i gynnwys a’i bod i gyd yn adio i fyny’n gywir. Mae syniad da gwirio dwywaith bod y swm rydych yn gofyn amdano’n dod o dan gyfyngiadau ariannu’r rhaglen rydych yn ymgeisio iddi hefyd.

4. Cwblhau eich ffurflen gais

Rydym wedi gweld mai’r peth gorau yw cwblhau’r ffurflen gais eich hun gan fod yr angerdd a’r symbyliad sydd gennych dros eich prosiect yn disgleirio trwodd. Chi yw’r person gorau i ddweud wrthym sut fydd eich cymuned a phartneriaid yn eich cefnogi i wneud eich prosiect yn llwyddiant a sut rydych yn bwriadu adeiladu ar y pethau gwych sydd eisoes yn digwydd yn eich ardal. Defnyddiwch eich geiriau eich hun wrth ysgrifennu am eich syniad – ni ddyfernir pwyntiau ychwanegol am eiriau cyfoes neu jargon ariannu. Dyma’ch cyfle chi i ddweud popeth wrthym am eich prosiect a sut y cymerodd y bobl rydych yn cydweithio â nhw ran wrth ei ddatblygu. Mae bob amser yn syniad da gofyn i rywun nad yw’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch prosiect i ddarllen eich ffurflen gais i sicrhau y gallant ddeall eich syniad yn llawn.

5. Anfon eich ffurflen atom

Pan fyddwch yn anfon eich ffurflen gais wedi’i chwblhau atom, gwiriwch ddwywaith eich bod wedi cynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol y gofynnir amdani. Byddwn yn anfon llythyr neu e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich ffurflen. Os nad ydych yn derbyn unrhyw beth oddi wrthym, ffoniwch ni ar 0300 123 0735 i wirio ein bod wedi derbyn eich cais. Pan fyddwn yn asesu eich cais, bydd ein tîm yn cael sgwrs gyda’r person a gwblhaodd y ffurflen os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnynt. Mae’n bwysig bod y person hwn yn gwybod eich cynllun prosiect yn fanwl a sut y datblygwyd y syniad. Rydym am i’ch prosiect fod yn llwyddiannus a dymunwn bob lwc i chi ar eich ymgyrch i wireddu eich breuddwyd.

Mawr hoffwn glywed oddi wrthych

Rydym yn gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu dod o hyd i grant ar gyfer eich prosiect a’u bod o ddefnydd i chi. Mawr hoffem glywed oddi wrthych felly os oes gennych unrhyw awgrymiadau yr hoffech eu rhannu gyda phobl eraill, cysylltwch â ni i roi gwybod. Gallwch adael sylw isod neu mae pob croeso i chi yrru e-bost atom yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk. Gallwch gysylltu â ni hefyd ar ein tudalen Facebook (The National Lottery Community Fund Wales) neu Twitter (@CronGymYLG /@TNLComFundWales).

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s