“Rwyf yma heddiw dim ond oherwydd i fy ffrindiau fy atal rhag gwneud rhywbeth twp.”

“Hi, Alex ydw i, myfyriwr Gwleidyddiaeth yn y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerais ran yn y prosiect dros yr haf gan i iechyd meddwl  fynd yn rhan fawr iawn o fy mywyd yn yr ail flwyddyn, ac roeddwn eisiau gwneud yn siŵr nad oedd pobl eraill yn teimlo sut yr oeddwn i’n teimlo, sef ag ofn mawr ac wedi fy nal ac ag ofn dweud wrth bobl sut roeddwn i’n teimlo. Credais efallai y byddent yn beirniadu fi’n llym oherwydd y syniadau o gwmpas bod yn ddyn, y syniad eich bod i fod yn fawr, cryf, gwydn, dydy bechgyn ddim yn crio, y fath ‘na o beth.

“Ond i mi, cadw fy mhroblemau a brwydrau i fy hun oedd un o’r pethau gwaethaf a wnes i erioed. Ces i gymaint o frwydr yn fy ail flwyddyn wrth ddelio gyda fy hunaniaeth a dod allan fel deurywiol, delio â straen a achosodd bryder, a pho fwyaf y cadwais nhw i fy hun mwyaf y collais reolaeth ac un dydd fe waethygodd yn ddifrifol ac fe geisiais ladd fy hun.

“Rwyf yma heddiw dim ond oherwydd i fy ffrindiau fy helpu i lawr ac atal fi rhag gwneud rhywbeth twp, ac unwaith y dechreuais ddweud wrth bobl sut y teimlais i a sut yr oeddwn i’n teimlo, teimlais fod gofidion y byd wedi’u codi oddi ar fy ysgwyddau yn hytrach na bod y cyfan yn faich arnaf.

“Felly cymerais i ran yn y prosiect fel y gallwn sicrhau y gallai cynifer o bobl â phosib dderbyn y cymorth y mae ei angen arnynt, a’u bod yn teimlo y gallant agor i fyny i unrhyw un a phawb, gan i mi deimlo cymaint yn well ar ôl i mi wneud hynny. Teimlais fod pobl yn gofalu amdanaf, bod pobl yno i gefnogi fi yn hytrach na fy mod i’n rhan eilaidd o fywydau pawb.

“Rwy’n credu bod angen ar y prosiect i fwyfwy o bobl gymryd rhan ynddo. Rydym yma i helpu dynion i sylweddoli y gallant siarad am eu teimladau, ac y dylent siarad am eu teimladau oherwydd ei fod yn rhan naturiol o fywyd, allwch chi ddim gadw eich teimladau i’ch hun achos y byddwch yn troelli i mewn i argyfwng, a phryd hynny rydych yn sylweddoli bod pobl yn eich caru chi, bod pobl yn gofalu amdanoch ac yr oeddech yn anghywir i guddio popeth i ffwrdd.

“Rwy’n credu mai un o’r pethau eraill mwyaf pwysig yw na allwn wneud pethau fel hyn heb gael cefnogaeth gan bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol. Mae’r grant yr ydym wedi’i dderbyn wedi bod yn anhygoel. Rwyf wedi gweithio ar brosiect tebyg dros yr haf sydd wedi edrych ar daclo materion tebyg o fewn timau chwaraeon ac mae hynny wedi profi i fod yn hynod o lwyddiannus hefyd felly rwyf am ddweud diolch wrth bawb sydd wedi rhoi eu cefnogaeth, p’un ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.”

Mae siarad am iechyd meddwl yn GRYFDER, NID yn wendid. Ar y cyd gyda’r Diwrnod Dynion Rhyngwladol, mae Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn lansio’r ymgyrch #AlrightMate? Yr ymgyrch hon yw ein hymateb i’r gyfradd frawychus o uchel o hunanladdiad ymysg dynion yn y Deyrnas Unedig, sef achos marwolaeth mwyaf dynion dan 45 oed. Rydym eisiau helpu dod â’r ystadegau llygadrythol hyn i ben a thorri stigma siarad am iechyd meddwl.

Trwy gydol yr wythnos sy’n dechrau 19 Tachwedd, byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau i ddod â phobl ynghyd i siarad. Rydym eisiau annog pob myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd i siarad am iechyd meddwl, gofynnwch i’ch ffrindiau sut maent yn teimlo, rhowch wybod iddynt eich bod yn gofalu.

Derbyniodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd £9,600 gan y Loteri Genedlaethol i hyfforddi chwe aelod staff sy’n delio â myfyrwyr a allai fod yn profi argyfwng i gyflwyno rhaglen ‘Sgiliau Atal Hunanladdiad ar gyfer Myfyrwyr Prifysgol’ i gorff y myfyrwyr. Siaradodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol â myfyrwyr Prifysgol Caerdydd  am eu profiadau fel rhan o’r Diwrnod Dynion Rhyngwladol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s