Cyngor gwych o Milford Youth Matters

“Helo Dayle Gibby ydw i, fi yw Cydlynydd y Prosiect Milford Youth Matters sy’n elusen yn Aberdaugleddau. Ar hyn o bryd mae gennym brosiect Routes to Opportunity sy’n bartneriaeth rhyngom ni a Chyngor Sir Penfro, a’r hyn rydym yn ei ddarparu yma yw prosiect dysgu galwedigaethol wyth wythnos i bobl ifainc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ar hyn o bryd.

Ond nid hynny yn unig yw e, rydym yn cynnig cymaint yn fwy, ac mae hynny wedi dod gan bobl ifainc. Mae ein prosiect wedi esblygu o’r hyn y dywedodd pobl ifainc eu bod ei eisiau, pa gefnogaeth y maent ei hangen a sut y gallwn gefnogi nhw i gyflawni eu nodau.

Felly un peth sydd wedi dod gennym yw ein cysylltiadau â busnesau, pobl ifainc a chysylltu pobl ifainc â’r farchnad lafur, ac mae busnesau wedi ymateb i ni i ddweud mai dyna beth maen nhw’n chwilio am. Felly rydym yn gallu cefnogi nhw i ddechrau cyflogaeth neu hyfforddiant pellach. Ar hyn o bryd rydym yn cydweithio â thua 60 o fusnesau a mudiadau gwahanol, o hynny maent yn rhoi cyngor ac arweiniad i ni, ond trwy ein mentrau cymdeithasol maent hefyd yn stocio ac yn gwerthu ein cynnyrch. Felly mae gennym gadwyn gyflenwi da o bethau fel potiau mawr sy’n mynd i’n canolfan garddio leol, ond maent hefyd yn helpu ni i gyflwyno ein prosiect, felly ar hyn o bryd mae gennym bobl ar leoliadau gwaith yn y ganolfan hamdden, mewn caffis o gwmpas y sir. Felly wrth i ni hwyluso’r dysgu hwnnw rydym hefyd yn derbyn yr arbenigedd a gwybodaeth honno i’n helpu cyflwyno’r prosiect Roots to Opportunities sy’n darparu llawer iawn o brofiad ar gyfer pobl ifainc.

Un peth yr ydym wedi’i ddysgu na wnaethom ei ystyried i bob pwrpas yn ein prosiect cyntaf oedd yr angen am bobl ifainc i fyw’n annibynnol a chefnogaeth rheoli tenantiaethau. Rydym wedi gweithio gyda thua 350 o bobl ifainc ar ein prosiect ac mae tua 45% o’r rheiny wedi dweud bod angen cefnogaeth arnynt i fyw’n annibynnol a rheoli tenantiaethau. Wrth symud ymlaen gyda’n prosiect newydd mae’r hyn sydd gennym wedi esblygu i gefnogi hynny ac adeiladu gallu er mwyn i’n staff fedru darparu’r gefnogaeth honno i bobl ifainc yn ogystal â darparu dysgu galwedigaethol, gan gysylltu pobl ifainc â’r gymuned ac annog unigolion i gynnig cyngor ac arweiniad.

Ond bydd hynny’n agored i fwy na dim ond pobl ifainc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth, bydd yn agored i bawb. Aeth pobl ifainc allan i ymgynghori â’u cymheiriaid am ba gefnogaeth yr oedd ei hangen arnynt, a pha un a oedd pobl yn rhannu anghenion tebyg ai beidio, a gwelsom fod pobl ifainc eisiau’r gefnogaeth honno hyd yn oed os oes swyddi ganddynt. Felly mae pobl ifainc wedi cymryd rôl arweiniol wrth siarad â’u cymheiriaid a dweud “dyma’r gefnogaeth a ges i, wyt ti’n meddwl y byddet ti angen yr un peth?” a dyna sut y daethom ar draws ein cais. Ar sail hynny siaradon ni â chymdeithasau tai a landlordiaid lleol am sut y gallwn ffitio i’r darn hwnnw i atal y tenantiaethau hynny rhag chwalu.

Yr hyn a welsom oedd, er bod pobl ifainc yn cymryd rhan yn ein prosiect Roots to Opportunity, bod angen lefel o gefnogaeth arnynt cyn eu bod yn barod am hynny, a’u bod angen y gefnogaeth denantiaeth honno mewn ffenestr amser fer cyn i ni fedru cael nhw i mewn i swyddi.

Mae rhai cysylltiadau hynod o dda wedi eu gwneud o’n prosiect. Rydym bellach yn cael cyflogwyr yn ffonio ni, yn gofyn a oes gennym bobl ifainc sydd â diddordeb mewn gwaith a gallwn gynnig hynny. Gyda Chredyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno rydym yn mynd i fod yn gweithio gyda’r Ganolfan Byd Gwaith, yn cyd-gyflwyno prosiectau yma i sicrhau eu bod wedi eu cynnwys ac yn derbyn y gefnogaeth honno ar lefel unigol a grŵp.

Yr hyn a gynigiwn yw dysgu seiliedig ar brofiad a’r hyn a gynigiwn yw dysgu wedi’i deilwra i bob person ifanc sy’n dod i mewn. Mae’n canolbwyntio’n fawr ar bobl ifainc ac wedi’i arwain i raddau helaeth gan bobl ifainc. Maent yn dweud wrthym beth maent ei eisiau, byddant yn gosod eu nodau a’u targedau, a byddwn yn gweithio gyda nhw i gyflawni hynny.

Mae gennym gymwysterau ar gyfer pobl ifainc, mae gennym nifer mawr o gymwysterau yr ydym yn eu cynnig; o hylendid bwyd i gymorth cyntaf. Mae gennym waith pren, garddio, ein beiciau, ein caffi, a gallwn gynnig cymwysterau gysylltiedig â gwaith ar y llwybrau hynny.

Mae ein caffi wedi tyfu’n wych dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae pobl ifainc yn cynnig clwb cinio wythnosol i bensiynwyr. Caeodd un o’r clybiau cinio lleol i lawr, felly atebodd pobl ifainc trwy ddweud “mae caffi gennym, gallwn gynnig hwn, beth am roi cynnig arni.” Felly mae hynny’n rhywbeth rheolaidd yn nyddiaduron pobl bellach, rydym yn cael tuag 20 o bensiynwyr yma sy’n dod am bryd o fwyd dau gwrs a the a choffi diderfyn am £3,50, ac rydym am roi’r profiad hwnnw o wasanaeth cwsmeriaid i bobl ifainc.

Bob dydd Mercher mae ein caffi wedi datblygu grŵp cefnogi oedolion sydd ag anableddau felly maent yn darparu cinio trwy hynny. Rydym hefyd yn cael pethau fel rhoddion bara gan Tesco ac o hynny rydym yn gwneud “Te a Thost” ar ddydd Gwener – gall unrhyw un o’r gymuned dod i mewn am de a thost am 50c, ac rydym wrthi’n targedu pobl ifainc, rhieni, teuluoedd sydd efallai eisiau rhyw ffurf arall ar gefnogaeth. Mae wedi bod yn help mawr i’n prosiect ddatblygu o’r hyn a ddywedom yn wreiddiol ar gyfer Roots to Opportunity, sef cyflwyno dysgu galwedigaethol, ond mae wedi tyfu’n aruthrol ac fel y dywedais, rydym yn gweithio gyda  60 – 70 o fudiadau gwahanol sy’n anhygoel, ac maent i gyd yn rhoi cefnogaeth mewn ffyrdd gwahanol.

Mae busnesau lleol yn cymryd pobl ymlaen ar gyfer lleoliadau gwaith ac mae hynny allan o’u hamser eu hunain, ac mae hynny wedi arwain at gyflogaeth sydd hefyd yn canolbwyntio ar y person ifanc hwnnw. Rydym yn gweithio gyda rhieni ifainc hefyd a’r hyn y maen nhw’n ei ddweud yw eu bod eisiau dychwelyd i hyfforddiant a dysgu. Weithiau maen nhw’n dweud nad ydynt yn barod am y gwaith ond yr hyn yr hoffent ei wneud yw dod o hyd i yrfa a chael yr hyfforddiant hynny. Mae rhai’n bobl ifainc sydd wedi bod allan o addysg am wyth neu naw mlynedd felly yr hyn y gallwn gynnig iddynt yw pecyn cynhwysfawr fel y byddant yn dod allan gyda CV, geirdaon da a phrofiad dysgu ymarferol.

Mae ein clwb rotari lleol yn datblygu dinasyddiaethau byd-eang. Rydym yn gwneud cewyll sy’n cael eu llenwi ag offer a ailgylchwyd, ac maent yn cae eu hanfon i genhedloedd datblygol yn Affrica. Felly mae’r clwb rotari wedi darparu cyngor, arweiniad a deunyddiau i ni a’r hyn nad oeddem yn ei wybod yw eu bod wedi rhoi rhodd i ni ar gyfer y gefnogaeth honno, gyda’r arian hwnnw gallwn ail-fuddsoddi yn ein mentrau cymdeithasol – darparu’r cymwysterau cymorth cyntaf, darparu dysgu, gan mai dyna beth mae pobl ifainc yn dweud wrthym y maent ei eisiau.

Mae ein prosiect presennol wedi siapio ein prosiect newydd gan fod gennym y sylfaen, ac rydym yn gwybod ein bod wedi profi ac addasu, ac mae ein systemau’n gweithio. Mae pobl ifainc yn ymateb yn dda iddo, mae’r gymuned yn ymateb yn dda iddo, ac mae pobl ifainc wedi ein helpu i siapio ac esblygu’r prosiect hwnnw ac mae hynny’n symud ymlaen at ein prosiect newydd. Mae pobl ifainc wedi bod yn flaenllaw ym mhopeth a wnawn. Daw pobl ifainc i mewn bob dydd ac maent yn rhoi’r adborth hwnnw i ni ac o hynny rydym wedi llwyddo i ddatblygu’r hyn sydd gennym yn awr, y prosiect rydym yn ei alw’n Routes to Opportunities +.

Pobl Ifainc, trwy gael model llwyddiannus, proses werthuso lwyddiannus a’r adborth llwyddiannus hwnnw gan bobl ifainc sy’n dweud “dyma beth mae ei angen arnaf yn awr felly rydym yn gofyn “ydych chi’n clywed barn debyg gan bobl ifainc eraill?” ac yn y dyfodol byddwn yn datblygu modelau cefnogi cymheiriaid cryfion felly mae pobl ifainc sydd wedi bod trwy’r broses honno’n dod yn ôl i gynnig y gefnogaeth honno i eraill gan fod pobl ifainc yn rhannu profiadau tebyg ac yn dysgu gan ei gilydd i ddarparu’r profiad dysgu hwnnw.”

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s