Cronfa Mullany yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Derbyniodd Cronfa Mullany £486,630 o arian y Loteri Genedlaethol yn gynharach eleni i ehangu eu prosiect e-fentora 1+1 i ardaloedd newydd. Mae’r prosiect yn gweithio trwy ysgolion a mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl ifanc anos eu cyrraedd, er mwyn ehangu cymryd rhan mewn proffesiynau gwyddor bywyd a chodi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol ymysg pobl ifanc o gymunedau a dangynrychiolir sydd â lefelau symudedd cymdeithasol isel. Maen nhw’n un o 12 o brosiectau a dderbyniodd £3.26 miliwn ar gyfer prosiectau cyflogaeth dros y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Jarrod Thomas a gymerodd ran yn y rhaglen.

Helo, Jarrod Thomas ydw i, rwy’n 20 mlwydd oed ac yn un o’r sawl a fentorwyd gan Gronfa Mullany a fi fydd un o’r mentoriaid ar gyfer y garfan nesaf a fydd yn cael eu mentora, a’r unig fentor sy’n seiliedig yn Aberystwyth. Ar hyn o bryd rwy’n fyfyriwr israddedig yn astudio Biocemeg yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), canolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ymunais â Chronfa Mullany pan roeddwn yn yr Ysgol Gyfun, yn ôl yn 2015, tair blynedd yn ôl, y rheswm am hynny oedd fy mod eisiau derbyn cyngor wedi’i deilwra ar yrfaoedd ym maes gwyddorau bywyd, a siarad â rhywun yn y maes, boed yn rhywun a oedd yn astudio neu’n glinigwr. Cefais fy rhoi mewn cysylltiad â meddyg iau a gyda myfyriwr meddygaeth yn ddiweddarach, rolau tebyg iawn ond hynod wahanol hefyd a oedd yn dangos y gwahaniaethau sylweddol rhwng addysg glinigol ac arfer clinigol.

Cefais gyfle i wneud nifer o bethau fel rhan o’r prosiect. Cefais gyfle i fynychu gweithdai preswyl yn Llundain, yn University College London Hospital ac yng Nghanolfan Addysg University College London Hospital (UCLH Education Centre), lle roeddwn yn gweithio gyda pheiriannau llawfeddygaeth lleiaf ymyrrol, ynghyd â chael cyflwyniad at feddygaeth frys a hyfforddiant dadebru, edrych ar yr ymagwedd systematig at asesu cleifion sâl iawn yn ogystal â ABCDE (Llwybrau Anadlu, Anadlu, Cylchrediad, Anabledd ac Amlygiad), moeseg feddygol ac ystyried iechyd y genedl. Fel rhan o’r rhaglen breswyl, cefais hefyd y cyfle i ymweld â Choleg Brenhinol y Llawfeddygon, Lloegr – Amgueddfa Hunterian. Ynghyd ag Amgueddfa Hunterian, cefais y fraint o edrych y tu mewn a siarad â staff Canolfan Canser newydd Macmillan, un o gartrefi Ymddiriedolaeth Canser y Glasoed a chael gweld cyffuriau cemotherapi’n cael eu paratoi’n ddiogel mewn lab.

Yn ystod y prosiect, roedd cyfle i siarad â fy mentoriaid am agweddau cyfreithiol gofal, megis Cymhwysedd Gillicks, ac i roi gwybod i’r heddlu am faterion cymhleth, a hefyd rheoli cyfrifoldeb rhwystr cyfrinachedd meddyg-claf, a cham-driniaeth a amheuir, gan dynnu sylw at faterion a buddion POVA (Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed) a DoLS (Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid) fel rhan o’r MCA (Deddf Galluedd Meddyliol 2015); ynghyd ag amddiffyn ac ati. Roedd fy mhrofiad mentora arall yn cynnwys trafodaethau mwy arbenigol am geisiadau prifysgol i ysgolion meddygol ac athrofeydd gwyddorau bywyd, yr amodau gwaith, astudiaethau ôl-raddedig, CVs a datganiadau personol. Trafodom hefyd sgiliau astudio effeithiol a rheoli arholiadau a thechneg arholiadau, roedd y trafodaethau hyn yn hynod werthfawr, a gydag ymdrech a phenderfyniad, derbyniais dau gynnig di-amod a dau amodol o’r pedair prifysgol a ddewisais. Felly, mae’r prosiect wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i fy ngyrfa academaidd gyfredol. Trwy gydol y prosiect, cefais hefyd y cyfle i fod yn rhan o nifer o fideos/clipiau, ac mae un ohonynt ar gael ar YouTube.

Ar ben y pethau rwyf wedi sôn amdanynt eisoes, rwyf wedi cynyddu fy hyder, gwella fy sgiliau ysgrifennu ac ennill gwybodaeth o ganlyniad i’r prosiect.

Buaswn yn bendant yn argymell y prosiect yma i bawb, mae’n rhoi cyfle unigryw i ddisgyblion a myfyrwyr dderbyn cefnogaeth allweddol gyda cheisiadau prifysgol gan ddarparu mewnwelediad i’r broses trwy brofiadau personol. Mae’r prosiect hefyd yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr gael cymorth i ysgrifennu CV a llythyron eglurhaol ar gyfer swyddi a/neu leoliadau eraill. Mae mentoriaid yn gallu cynnig safbwynt gwahanol ar sefyllfaoedd penodol a all helpu rhai pobl a allai fod y cyntaf i fynd i’r brifysgol o blith eu teulu agos, fel yr oeddwn i. Mae’r prosiect hwn am ddim i bawb sy’n cofrestru ac sy’n dymuno cymryd rhan, ac mae’r cyfle ar agor i bawb, ac yn y pen draw, does gan neb unrhyw beth i’w golli, ond does dim amheuaeth bod gan y mwyafrif llawer i’w ennill. Mae’r mentoriaid wedi derbyn llawer o hyfforddiant i sicrhau bod y platfform yn lle diogel i gael deialog agored ar addysg, gyrfaoedd a dewisiadau bywyd, ac mae’r platfform e-fentora’n cael ei gymedroli’n ofalus er mwyn sicrhau bod dim problemau ond os bod rhai’n codi, eu bod yn cael eu datrys yn sydyn er mwyn atal unrhyw drafferthion. Mae’r safle’n ddewis amgen diogel at anfon e-bost yn bersonol at y sawl ar y prosiect. Buaswn yn annog yn gryf i unrhyw un gymryd rhan yn y prosiect, a phan fyddwch yn gwneud hynny, anfonwch negeseuon at eich mentor mor aml â phosib er mwyn sicrhau eich bod yn buddio cymaint â phosib o’r prosiect, oherwydd bydd hyn nid yn unig yn eich helpu chi fel un sy’n cymryd rhan yn y prosiect, ond hefyd yn helpu’ch mentor i ddatblygu sgiliau allweddol a rhannu profiadau tebyg i chi, a bydd rhai o’r rhain yn aros yng nghof eich mentor trwy gydol eu bywydau.

Nid yw cyfleoedd fel y rhain lle gallwch fuddio’n uniongyrchol o fentora 1 i 1 yn codi’n aml.

Gyda hynny mewn golwg, hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am chwarae bob wythnos a chyfrannu at y cyfleoedd a ddarperir gan Gronfa Mullany i geisio mynd i’r afael â symudedd cymdeithasol ac anghydraddoldeb addysgol yng Nghymru, yn ogystal â’r holl brosiectau eraill mae’r Loteri Genedlaethol yn eu cefnogi. Ar ran Cronfa Mullany a finnau, diolch yn fawr iawn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s