Nadolig llawen o’r Gronfa Loteri Fawr

Gyda’r Nadolig yn prysur nesáu a’r flwyddyn yn dod i ben, hoffai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, achub ar y cyfle hwn i rannu ei werthfawrogiad personol i’r bobl a chymunedau niferus sydd wedi galluogi pethau gwych i ddigwydd ar draws Cymru i gyd yn ystod 2018.

Yn gyntaf, rwyf eisiau dechrau trwy ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Weithiau mae pobl yn anghofio bod prynu tocyn y Loteri Genedlaethol yn helpu achosion da, a’r flwyddyn yma’n unig byddwn wedi dosbarthu £34 miliwn yng Nghymru. Felly diolch i bob un ohonoch sy’n prynu Tocyn y Loteri Genedlaethol. Rydych i gyd yn chwarae rhan wrth gefnogi cymunedau ar hyd a lled Cymru ac yn wir, y Deyrnas Unedig.

Nid yw bob amser yn bosib gwerthfawrogi’r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud hyd nes i chi siarad â phrosiectau wedi eu hariannu a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Wedyn pan ewch yn ddyfnach, gallwch weld bob dydd bod y Loteri Genedlaethol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn newid bywydau er gwell.

Wrth gwrs, ennill y loteri yw’r hyn y mae llawer o bobl yn breuddwydio amdano, ond os nad ydych yn ddigon lwcus i ennill y jacpot, cofiwch drwy brynu tocyn eich bod yn helpu gwneud gwahaniaeth anhygoel i achos da rhywle yn y Deyrnas Unedig.

Angen cael eich darbwyllo? Wrth nesáu at y Nadolig rydym wedi bod yn taflu goleuni ar bedwar o brosiectau anhygoel a ariannwyd yn 2018:

  • Y Bont – Darllenwch am sut y maent yn cefnogi plant anabl a’u teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i leihau’r heriau y maent yn eu hwynebu, yn benodol unigedd a diffyg cyfleoedd cymdeithasol trwy weithgareddau sy’n cynnwys y teulu cyfan.
  • Theatre Versus Oppression – Clywch am sut mae eu prosiect yn trawsnewid bywydau trwy gyfres o weithdai theatr ar gyfer pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd. 
  • Cronfa Mullany – Cael gwybod am sut maent yn gweithio gyda phobl ifainc anos eu cyrraedd, er mwyn ehangu cymryd rhan mewn proffesiynau gwyddor bywyd a chodi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol ymysg pobl ifainc o gymunedau a dangynrychiolir.
  • Llandysul a Phont-Tyweli YmlaenDarllenwch am sut maent yn ehangu cyfleoedd ar gyfer ystod o grwpiau cymunedol yng Ngorllewin Cymru wledig trwy gynnig gwasanaeth bws cymunedol.

Eleni, mabwysiadwyd dull gweithio rhanbarthol newydd er mwyn deall y cymunedau a wasanaethwn a’r pethau sydd fwyaf pwysig iddynt yn well. Erbyn hyn mae gennym dri thîm sy’n canolbwyntio ar Ogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru a De-ddwyrain a De Canolbarth Cymru, ac mae hyn wedi helpu ni i greu cysylltiadau gyda chymunedau ac i’w cefnogi i gysylltu â’i gilydd.

Rydym yn gwybod weithiau bod cymorth yn dod gan fwy na dim ond y Loteri Genedlaethol. Rydym eisiau chwarae mwy o rôl wrth ddod â phobl sydd o’r un farn ynghyd i rannu eu sgiliau a phrofiad a chefnogi pobl eraill i ddysgu. Eleni rydym wedi gweithio gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i lansio rownd dau ein Rhaglen Wledig ac amlygu eu hymchwil i daclo tlodi gwledig. Rydym hefyd wedi dod â chymunedau ynghyd i helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu eu cynlluniau taclo unigedd ac unigrwydd. Y flwyddyn nesaf byddwn yn defnyddio’r dull gweithio hwn yn gynyddol ac yn dod â phobl ynghyd i wneud gwir wahaniaeth i gymunedau.

Hoffwn rannu uchafbwynt personol o 2018 hefyd. Yn yr haf es i’r digwyddiad Ein Dyfodol Disglair yng Nghaerdydd a siaradais â nifer mawr o bobl ifainc sy’n angerddol dros yr amgylchedd ac sydd eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau. Mewn blwyddyn pan ydym wedi clywed cymaint am ein hamgylchedd, trwy gwrdd â’r bobl ifainc hynny rhoddwyd ymdeimlad o obaith i mi ac edmygedd dros y gwaith y maent yn ei wneud.

Felly beth nesaf?  Wel, yn ystod ail hanner y flwyddyn treuliom lawer o’n hamser yn siarad â chwsmeriaid, budd-ddeiliaid a’r cyhoedd yng Nghymru am y themâu y gallem fod yn canolbwyntio arnynt dros y blynyddoedd i ddod. Dywedoch wrthym eich bod yn gwerthfawrogi ein rhaglenni Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le yn fawr gan iddynt alluogi chi i ymgeisio am grantiau ar gyfer beth bynnag sydd o bwys i drawstoriad eang o gymunedau yng Nghymru. Amlygoch rai themâu y gallem ganolbwyntio arnynt hefyd. Rydym yn edrych yn fanylach ar y rhain ac yn bwriadu cadarnhau’r rhain yn y flwyddyn newydd.

Dechreuais i’r neges hon trwy ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, a hoffwn ddod ag ef i ben trwy ddweud na fyddaf yn Gyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr o ddiwedd mis Ionawr 2019; yn hytrach byddaf yn Gyfarwyddwr Cymru Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Ond dydw i ddim yn gadael! Mae ein henw newydd yn adlewyrchu’r hyn rydym yn ei wneud ac yn cydnabod bod hyn yn bosib dim ond diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Cofiwch y gallwch gysylltu â ni i drafod syniad ariannu trwy ffonio 0300 123 0735, e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk, dilyn @CronGymYLG ar twitter neu hoffi ni yn www.facebook.com/tnlcommunityfundwales

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s