Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys prosiectau sy’n datblygu sgiliau pobl, yn hyrwyddo cynnwys y gymuned ac yn annog ffyrdd mwy iach o fyw. Er hynny, nid yw ein hariannu’n cwmpasu prosiectau y mae eu prif ddiben yw hyrwyddo neu ddatblygu’r celfyddydau, treftadaeth neu chwaraeon.

Wedi dweud hynny, rydym yn cydnabod bod y mathau hyn o brosiectau’n aml yn ganolbwynt o fewn y gymuned ac felly yn chwarae rôl hynod werthfawr mewn bywydau pobl, felly mae ein tîm Ariannu wedi rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer gwahaniaethu rhwng prosiectau chwaraeon na allwn eu hariannu a’r rhai y gallwn eu hariannu.

Yr hyn y gallwn ei ariannu:

Gallwn ariannu prosiectau os ydynt yn defnyddio chwaraeon fel dull o gefnogi gweithgareddau cymunedol a chyflawni nodau ein rhaglenni ariannu. Gallai’r rhain gynnwys prosiectau sy’n defnyddio chwaraeon i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb neu integreiddio cymunedau trwy ddod â phobl o oedrannau gwahanol ynghyd, prosiectau sy’n gwella gallu pobl anabl i gymryd rhan mewn gweithgareddau, neu brosiectau sydd, er enghraifft, yn defnyddio clwb chwaraeon fel canolfan gymunedol hefyd.

Un enghraifft ddiweddar sy’n amlygu hyn yw Menter Gymdeithasol Llangefni, a dderbyniodd £347,795 i ddarparu Parc Chwaraeon Trefol ar gyfer y gymuned gyfan yn Llangefni, Môn. Mae’n cynnwys ardal campau olwynion, cwrt ymarfer pêl-fasged, cyfarpar campfa awyr agored, wal ddringo/groesi a chyfarpar chwarae. Mae’r ffocws ar roi rhywle i bobl ifainc sy’n dod â nhw ynghyd mewn adeilad a ddyluniwyd gan y gymuned. Gwyliwch ein fideo i glywed mwy ganddynt am sut y daeth y prosiect i fodolaeth.

Enghraifft wych arall yw Pêl-droed Stryd Cymru, y dyfarnwyd £394,643 iddynt i ddefnyddio pêl-droed a chwaraeon i daclo digartrefedd ac eithrio cymdeithasol. Yn ogystal â chynnwys pobl mewn gwella’u hiechyd corfforol trwy bêl-droed, byddant yn darparu rhaglen sy’n benodol ar gyfer menywod, cyrsiau hyfforddi, cymorthfeydd, a mwy. Eto, nid yw’r ffocws ar chwarae gemau chwaraeon ei hun ond ei ddefnyddio fel dull o daclo mater ehangach sydd wedi’i adnabod gan y gymuned.

Yr hyn na allwn ei ariannu:

Hyd yn oed os yw’r rhaglen yn cyflawni nodau  ein rhaglenni, mae rhai pethau o hyd na fyddwn yn eu hariannu:

  • Prosiectau y mae eu ffocws yw hyrwyddo chwaraeon yn gyffredinol neu gyflawni rhagoriaeth mewn maes penodol
  • Citiau neu fibiau tîm
  • Costau cychwynnol timau a chynghreiriau chwaraeon

Ar gyfer y fath brosiectau, gallai fod modd i Gist Gymunedol Chwaraeon Cymru helpu, gyda grantiau hyd at £1,500 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol. Y prif nodau yw cynyddu cyfranogiad a gwella safonau mewn chwaraeon. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma neu drwy ffonio Chwaraeon Cymru ar 0845 045 0904.

Os ydych am ymgeisio i ni ar gyfer prosiect sy’n ymwneud â chwaraeon gallwch gysylltu â’n tîm Cymorth ar 0300 123 0735 am fwy o wybodaeth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s